Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Matematika ir jos taikymas (anglų k. - Mathematics and its Application)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Matematika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Matematika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-39

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Mathematics and its application BA_2017.doc

Valstybinis kodas

6121AX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450541

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programos tikslas yra parengti plataus universitetinio išsilavinimo matematikos specialistus, turinčius tvirtus matematikos pagrindus ir atitinkamus įgūdžius spręsti įvairius praktinius uždavinius, optimizavimo ir duomenų analizės problemas pramonėje, versle, energetikoje ir kitose srityse.
Studijų rezultatai:

Programos absolventai gebės spręsti skaičiavimo, optimizavimo, duomenų analizės problemas, kurti matematinius modelius, taikyti informacines technologijas, atlikti statistinę analizę, kaštų optimizavimą, rodiklių prognozavimą ar veiklos rizikų vertinimą.
Baigusieji Finansų ir draudos matematikos specializaciją žinos pagrindinius draudimo ir finansų matematikos principus ir metodus, gebės spręsti uždavinius, kylančius ūkinės ir socialinės veiklos srityse, mokės naudotis pagrindiniais statistikos kompiuteriniais paketais.
Baigusieji Statistikos biomedicinoje specializaciją žinos ir supras biomedicininių tyrimų duomenų analizės metodus, sugebės juos realizuoti matematinės programinės įrangos paketais.
Baigusieji Matematikos energetikoje specializaciją gebės taikyti matematikos metodus įvairių energetinio saugumo, sistemų patikimumo, tinklinių sistemų modeliavimo problemoms spręsti.
Baigusieji Matematikos dėstymo specializaciją turės gerą matematinį pasiruošimą ir išmanys matematikos dėstymo metodiką.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, pasiruošimas laboratoriniams darbams, tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinios ir gebėjimai vertinami naudojant dešimtbalę kaupiamąją sistemą. Studijų rezultatai vertinami semestro metu per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, kontroliniai darbai, laboratoriniai darbai) ir egzaminą. Visi atsikaitymai vyksta raštu. Galutinį pažymį (įvertinimą) sudaro svoriniai kiekvieno atsiskaitymo pažymiai.

Specializacijos:

1. Finansų ir draudos matematika;
2. Statistika biomedicinoje;
3. Matematika energetikoje;
4. Matematikos dėstymas
Studento pasirinkimai:

Galima:
gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus;
pasirinkti universitete siūlomas įvairias gretutines studijas;
laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Yra galimybė įgyti gretutinių studijų baigimo pažymėjimą.