Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Filosofija (anglų k. - Philosophy)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filosofija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Filosofija ir etika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Philosophy MA.pdf

Valstybinis kodas

6211NX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470223

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti plataus teorinio profilio specialistus daugiadalykinėse humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, gebančius dirbti visur, kur iš darbuotojo reikalaujama universalaus išsilavinimo, kūrybiškumo, gebėjimo greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio pobūdžio sprendimus.
Studijų rezultatai:
Filosofijos magistras geba atlikti tinkamą humanitarinio ir socialinio pobūdžio tekstų analizę bei interpretaciją, surasti ir susisteminti informaciją, pateikti išsamią raštišką ar žodinę jos kritinę analizę ir įvertinimą, analizuoti šiuolaikinės kultūros ir socialinius procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste, vadovauti grupei žmonių, turinčių priimti taktinio ar strateginio pobūdžio sprendimus, priimti tinkamus sprendimus konkrečiose situacijose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios paskaitos, diskusijos seminaruose, pateiktys, oponavimas, konsultacijos (elektroninės, žodinės), individualusis konsultavimas (tutorship).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji dalykai – 65 ECTS. Pasirenkamieji dalykai – 55 ECTS.

Būsimieji filosofijos magistrai studijuoja filosofinio diskurso problemas ir perspektyvas, socialinių mokslų šiuolaikinės metodologinės problemas, pozityvų protą šiuolaikiniame pasaulyje, analitikos hermeneutikos kontroversiją, politinę filosofiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Trukmė – 2 metai (yra individualaus studijų plano galimybė). Socialinės filosofijos problematika, analitinės filosofijos diskursas, filosofija ir kognityviniai mokslai.
Profesinės veiklos galimybės:
Filosofijos magistras pasirengęs siekti profesinės karjeros kaip: mokslininkas, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojas, žurnalistas, vertėjas, valstybės įstaigų darbuotojas, verslo plėtros konsultantas, politikas, tarpdisciplininių ryšių tarpininkas, sprendžiantis ir teorinius, ir praktinio pobūdžio klausimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Filosofijos magistras pasirengęs tęsti studijas doktorantūroje įvairiose humanitarinių ir socialinių mokslų srityse (teisės, vadybos, informacijos ir komunikacijos, filosofijos, istorijos, sociologijos, užsienio kalbų, politologijos).