Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ateities verslas ir dirbtinis intelektas (anglų k. - Business of the Future and Artificial Intelligence)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX129

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti kritiškai mąstančius ir socialiai atsakingus verslo specialistus, gebančius savarankiškai nustatyti inovacijų poreikį, valdyti inovacijų diegimo procesus, įgyvendinti inovatyvių produktų, paslaugų kūrimo ir vystymo projektus įmonėse, užtikrinant konkurencingo, tvaraus, į ateitį orientuoto verslo plėtrą.
Studijų rezultatai: 1. Gebės integruotai taikyti naujausias ekonomikos, vadybos, rinkodaros ir kitas socialinių mokslų žinias, sprendžiant kompleksinius verslo uždavinius besikeičiančiose aplinkos sąlygose. 2. Gebės taikyti esmines teorijas ir koncepcijas, kuriomis grindžiamas inovacijų ir naujų technologijų valdymas bei strateginės verslo plėtros kryptys. 3. Parenkant tinkamus kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, gebės savarankiškai atlikti tyrimus, rinkti, struktūruoti, analizuoti, interpretuoti ir naudoti profesinei veiklai reikalingą informaciją, formuluoti pagrįstas tyrimų išvadas. 4. Generuojant naujas verslo idėjas ir koncepcijas, naudojant kūrybiškumo metodus, gebės identifikuoti inovacijų poreikį ir diegimo galimybes specifinėse verslo įmonės srityse. 5. Gebės koordinuoti inovacijų diegimo procesą versle, vertinat iškylančias rizikas ir užtikrinant įmonės veiklos efektyvumą bei konkurencinį pranašumą. 6. Racionaliai naudojant turimus įmonės išteklius, gebės įgyvendinti ir valdyti inovatyvių produktų, paslaugų kūrimo projektus, užtikrinant jų įgyvendinimo kokybę. 7. Taikant efektyvias komunikacijos strategijas, gebės inicijuoti ir įgyvendinti inovatyvių prekių pardavimo procesus, atsižvelgiant į kintančius rinkos ir vartotojų poreikius. 8. Struktūruojant ir analizuojant įmonės veiklos duomenis, gebės pritraukti verslo finansavimo šaltinius, ieškoti naujų rinkų ir verslo partnerių, taikant socialiai atsakingo verslo principus. 9. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti lietuvių ir užsienio kalbomis su savo ir kitų sričių specialistais, klientais, verslo partneriais daugiakultūrinėje aplinkoje, planuoti bei organizuoti savo veiklą, kurti visavertį bendravimo ir bendradarbiavimo ryšį organizacijoje, konsultuoti kolegas ar jų grupes, vadovaujantis profesine etika. 10. Gebės sistemingai ir kritiškai analizuoti bei vertinti profesinę veiklą, žinias ir patirtį, priimti sprendimus, generuoti naujas idėjas, savarankiškai studijuoti ir ugdyti savo profesionalumą, numatant mokymosi visą gyvenimą bei saviraiškos ir saviugdos kryptis. Mokymo ir mokymosi veiklos: Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, atvejo analizė, minčių ir sąvokų žemėlapiai/ koncepcijų žemėlapiai, ekspertų metodas, projektų metodas, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys ir kt. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas, projektinis darbas. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Krypties studijų dalykams skirta 152 kreditai. Studijuojami tokie krypties studijų dalykai: Inovacijų kūrimo principai ir metodai, Kūrybos psichologija/Futuristinis mąstymas, Ateities verslas ir tendencijos, Skaitmeninis verslas ir rinkodara/Skaitmeninių medijų valdymas, Inovacijų diegimas ir valdymas, Inovacijų kultūra ir etika, Verslo procesų inovacijos, Verslo duomenų analitika, Technologinės inovacijos, Klientų patirties valdymas, Inovacinių projektų rengimas ir valdymas, Verslo finansavimo šaltiniai, Produktų ir paslaugų inovacijos, Socialinės inovacijos /Sidabrinė ekonomika, Intelektinės nuosavybės teisė. Krypties studijų dalykų grupėje turi būti privalomai pasirenkami 15 kreditų iš tokių alternatyvių studijų dalykų: Kūrybos psichologija/Futuristinis mąstymas, Skaitmeninis verslas ir rinkodara/Skaitmeninių medijų valdymas, Socialinės inovacijos /Sidabrinė ekonomika. Bendriesiems koleginiams dalykams skirta 16 kreditų. 12 kreditų sudaro laisvai pasirenkamieji studijų dalykai. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis. Bendra praktikų apimtis 33 kreditai. Baigiamojo darbo apimtis – 9 kreditai. Specializacijos: Nėra Studento pasirinkimai: Krypties studijų dalykų grupėje turi būti privalomai pasirenkami 16 kreditų iš tokių alternatyvių studijų dalykų: Inovacijų kūrimo principai ir metodai /Futuristinis mąstymas, Skaitmeninis verslas ir rinkodara/Skaitmeninių medijų valdymas, Socialinės inovacijos /Sidabrinė ekonomika. Studentų pasirinkimui siūlomi laisvai pasirenkami studijų dalykai, skirti tarpkryptinėms studijoms arba bendrųjų kompetencijų ugdymui, ir juos studentas pasirenka iš kolegijos siūlomų pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Numatyta pasirenkamųjų studijų dalykų apimtis – 12 kreditų Studijų programos skiriamieji bruožai: Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Būsimi specialistai galės kurti savo įmonę, dirbti vadybininkais verslo įmonėse, užsiimančiose inovacijų kūrimų ir valdymu, prekybos pirkimų/pardavimo arba importo/eksporto vadybininkais, projektų vadybininkais ir kt. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galės tęsti studijas bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.