Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūno kultūros ir sporto pedagogika (anglų k. - Physical Education and Sport Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-50

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX050

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Užtikrinti bazinį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, įsisavinti naujausių fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas kūno kultūros ir sporto pedagogikos žinias bei gebėjimą jas taikyti profesinėje veikloje; formuoti mokslinio tiriamojo darbo pradmenis; ugdyti kūrybingą, gebančią atsiskleisti globaliame kontekste, besivadovaujančią nuolatinio mokymosi nuostatomis, asmenybę.
Studijų rezultatai:
• Fundamentaliosios socialinės, humanitarinės, psichologinės ir bendrosios profesijos pagrindą sudarančios žinios ir jų taikymas
• Mokinių fizinės, pažintinės, psichosocialinės raidos dėsningumų žinojimas ir gebėjimas juos vertinti
• Žmogaus kūno sandaros ir jo pagrindinių funkcinių sistemų veiklos, organizmo fiziologinių pokyčių žinojimas ir gebėjimas juos susieti su ugdymo procesu
• Sveikatos ir fizinio aktyvumo ugdymo teorijų ir jų praktinio taikymo žinios
• Sporto šakų (lengvosios atletikos, gimnastikos, krepšinio, tinklinio ir kt.) teorijos ir didaktikos žinios
• Žinojimaskaip planuoti mokinių (tame tarpe turinčių ir specialiųjų poreikių) ugdymą, atsižvelgiant į jų fizinę būklę, fizinį pajėgumą, gebėjimus, amžiaus, lyties ypatumus
• Mokinių pasiekimų vertinimo nuostatų, funkcijų, metodų ir principų žinojimas ir jų gebėjimas juos derinti, užtikrinant intelektualinį, socialinį ir fizinį mokinių vystymąsi
• Gebėjimas kūrybiškai naudotis inovatyviomis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, ieškant ir kaupiant informaciją studijoms, tiriamajai veiklai bei tolesnei asmeninei saviugdai
• Gebėjimas identifikuoti, atrinkti, analizuoti ir sisteminti aktualius kūno kultūros ir sporto pedagogikos mokslo faktus bei reiškinius
• Gebėjimas kūno kultūros ir sporto pedagogikos tyrimuose tikslingai taikyti pagrindinius kiekybinius ir kokybinius mokslinio tyrimo metodus
• Gebėjimas savarankiškai atlikti empirinius tyrimus, analizuoti, interpretuoti ir aptarti rezultatus, parengti išvadas
• Gebėjimas taisyklingai atlikti įvairių sporto šakų technikos veiksmus, taktiką ir jų mokymą, įgyti varžybų organizavimo ir teisėjavimo pagrindus
• Gebėjimas remiantis fizinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais sudaryti ilgalaikius ir trumpalaikius formaliojo ir neformaliojo fizinio ugdymo planus ir vadovaujantis jais organizuoti ugdymo procesą
• Gebėjimas individualizuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, sveikatos būklę, fizinį pajėgumą.
• Gebėjimas kūrybiškai vesti įvairių tipų kūno kultūros pamokas ir neformaliojo fizinio ugdymo užsiėmimus, taikant įvairius mokymo metodus bei mokinių veiklos organizavimo būdus.
• Gebėjimas taikyti sveikatos ir fizinio ugdymo strategijas, siekiant išvengti sveikatos sutrikimų.
• Gebėjimas vertinti edukacinės veiklos rezultatus, joje dalyvaujančių ugdytinių pasiekimus ir pažangą.
• Gebėjimas laikytis priimtų elgesio normų, gerbti savo ir ugdytinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etninį tapatumą
• Gebėjimas korektiškai bendrauti ir bendradarbiauti profesinės veiklos erdvėje ir socialinėje aplinkoje bei spręsti konfliktus
• Gebėjimas diskutuoti, viešai pristatyti savo edukacinės veiklos idėjas, projektus, tyrimų rezultatus
• Gebėjimas kurti toleranciją ir bendravimą skatinančią aplinką, kurioje mokinys turi galimybę rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai bei atrasti bendraminčių
• Gebėjimas dirbti daugiakultūrinėje ir tarptautinėje aplinkoje, būti tolerantišku, socialiai aktyviu, komunikabiliu
• Gebėjimas sustiprinti savo kaip ugdytojo asmenines vertybines pozicijas: būti iniciatyviu, kūrybingu, sąžiningu, pasitikinčiu savimi
• Gebėjimas būti kritišku ir savikritišku vertinant savo ir kitų darbo rezultatus
• Gebėjimas organizuoti savo mokymąsi individualiai, dirbti grupėje ir reflektuoti
• Gebėjimas taisyklingai vartoti kalbą realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje bei bendrauti užsienio kalba(-omis)
Gebėjimas planuoti savo tolesnį ugdymąsi, numatyti asmeninės ir profesinės karjeros viziją, prisitaikyti prie naujų situacijų, nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinė paskaita, praktinės užduotys, problemomis grįstas mokymas, rekomenduojami skaitiniai, darbas grupėse, debatai, mokslinio straipsnio analizė, literatūros apžvalga, pratybos, seminaras, mažų grupių konsultacijos, veiklos refleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys (Grupinis (komandinis) projektas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, probleminių sprendimų užduotis, veiklos refleksija, individualus darbas, testas irk t. ) vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Psichologijos pagrindai, Gimnastika ir jos mokymas, Įvadas į specialybės studijas, Kūno kultūros teorija ir didaktika 1, Anatomija, Mokyklos pedagogika, Profesinė užsienio kalba; Pedagoginė praktika 1, Sporto pedagogikos pagrindai, Kūno kultūros teorija ir didaktika 2, Fiziologiniai kūno kultūros pagrindai, Krepšinis ir jo mokymas, Masažas, Sportiniai žaidimai, Profesinė kalba; Kursinis darbas 1, Žiemos sporto šakos, Lengvoji atletika ir jos mokymas, Pedagoginė praktika 2, Testų teorija ir matavimai, Sporto treniruotės pagrindai 1, Tinklinis ir jo mokymas, Informacinių technologijų taikymas sporte, Sporto treniruotės pagrindai 2, Kursinis darbas 2, Baigiamojo darbo rengimo metodologija, Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Pedagoginė praktika 3, Baigiamasis darbas
Specializacijos:
Judesio anatomija ir klinikinė kineziologija; Mityba ir sportas; Kineziterapijos pagrindai; Funkcinė diagnostika kinezeterapijoje; Kinezeterapijos metodikos.
Studento pasirinkimai:
Judrieji žaidimai ir jų mokymas, Laisvalaikio žaidimai, Fizinis aktyvumas ir fizinis pajėgumas, Kūno kultūros ir olimpinio sporto istorija, Olimpinių vertybių ugdymas, Plaukimas ir jo mokymas, Vandens sporto šakos, Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, Dietetika, Fizinio ugdymo psichologijos pagrindai, Pedagoginė psichologija, Jėgos sporto šakos, Mokinių fizinis ugdymas (su praktikumu), Ritminės ir atletinės gimnastikos mokymas, Šokiai, Neformalusis vaikų fizinis ugdymas mokykloje, Sporto kineziterapija, Sporto vadyba, Sportinių renginių organizavimas, Vaikų fizinės sveikatos ugdymas, Pirmoji pagalba ir sportinių traumų prevencija, Keliautojų sportas ir jo mokymas, Orientavimosi sportas ir jo mokymas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos rezultatai yra orientuoti į Klaipėdos regiono, Lietuvos valstybės ir Europos sąjungos vystymosi realijas ir perspektyvas. Klaipėdos miestas yra PSO sveikų miestų tinklo narys. Sveikų miestų projektas yra pagrindinė PSO priemonė efektyviai įgyvendinti strategiją ,,Sveikata visiems“ ir plėtoti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją. Programos studentai įgyja žinių ir gebėjimų strategijos priemonėms įgyvendinti.
Sportuojantiems studentams yra sudarytos sąlygos siekti dvikryptės sportininko karjeros.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pagal galiojančius LR teisės aktus, asmenys, baigę KKSP studijų programą ir įgiję dalyko pedagogikos kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją, gali dirbti pedagoginį darbą formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose; su šia sritimi susijusį darbą įvairiose valstybinėse, visuomeninėse bei privačiose švietimo, kūno kultūros ir sporto įstaigose, organizacijose bei įmonėse; siekti karjeros panaudojant profesines ir bendrąsias kompetencijas.
Tolesnių studijų galimybės:
KKSP bakalaurams sudaroma palanki edukacinė aplinka laikytis tęstinumo ir mokymosi visą gyvenimą principo, t. y. tęsti studijas II studijų pakopoje.