Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pardavimai ir marketingas (anglų k. - Sales and Marketing)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Rinkodara

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Rinkodaros krypties studijų vertinimo išvados - 2021 - Kauno kolegija.pdf

Valstybinis kodas

6531LX087

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550416

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti vadybininkus, gebančius valdyti pardavimo ir marketingo procesus, veikti kintančiomis rinkos sąlygomis, analizuoti verslo aplinkas, identifikuoti vartotojų ir rinkos poreikius, bei siūlyti pagrįstus sprendimus šių veiklos sričių efektyvumo didinimui.
Studijų rezultatai:
1. Geba taikyti integruotas žinias apie pagrindines ekonomikos, vadybos, pardavimų ir marketingo teorijas, principus, modelius profesinėje veikloje.
2. Žino pardavimų ir marketingo veiklas reglamentuojančius nacionalinius bei tarptautinės teisės aktus ir vadovausis jais organizuojant socialiai atsakingą verslą.
3. Geba atrinkti, analizuoti, sisteminti ir vertinti kiekybinius ir kokybinius pardavimų ir marketingo duomenis.
4. Geba vykdyti rinkos ir marketingo tyrimus, taikant pasirinktus metodus, sistemins ir vertins tyrimų rezultatus.
5. Geba planuoti, organizuoti, vertinti pardavimų ir marketingo veiklas, atsižvelgiant į įmonės strateginius tikslus bei globalią verslo aplinką.
6. Geba pasirinkti ir taikyti IT bei skaitmeninio marketingo įrankius pardavimų procesuose.
7. Geba stebėti ir analizuoti verslo aplinką, joje vykstančius pokyčius, pardavimų ir marketingo priemonių inovacijas bei jų taikymo galimybes.
8. Geba organizuoti ir koordinuoti pardavimus e.erdvėje.
9. Geba taikyti žmogiškųjų išteklių vadybos principus ir metodus pardavimų ir marketingo veiklose.
10. Geba taikyti verslo etikos, tarpkultūrinės komunikacijos, socialiai atsakingo verslo principus, bendraujant ir bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis grupėmis.
11. Geba taikyti kliento vertės kūrimo principus, demonstruoti kultūrinį jautrumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, atsižvelgiant į daugiakultūrinės aplinkos ypatumus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinių užduočių atlikimas, probleminis mokymas, minčių lietus, demonstravimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir analizė, mokomieji projektai verslo įmonėse, video situacijų analizė, situacijų modeliavimas, vaidmenų atlikimas, debatai, projektų rengimas, demonstravimas, darbas grupėse ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai darbai, apklausos (žodžiu, raštu), minčių/sąvokų žemėlapių pristatymas, esė, kontroliniai darbai, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, projektų (individualių ir grupės) ataskaitos, video situacijų analizės ataskaitos ir pristatymas, pateikčių rengimas ir pristatymas, individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Verslo komunikacija (Verslo anglų k., Dalykinis bendravimas ir įvaizdis, Bendravimo psichologija ir derybos).
Studijų krypties moduliai -150 kreditų:
1. Studijų moduliai (105 kreditai):
Tarptautinio verslo pagrindai (Tarptautinio verslo aplinka ir teisinis reguliavimas, Verslo projektai ir modeliai, Verslumas ir inovacijos), Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika, Verslo matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų pagrindai), Organizacija ir vadyba (Marketingas, Vadyba, Apskaita ir finansai), Marketingo valdymas (Prekės ženklo ir vartotojų patirties valdymas, Marketingo veiklos valdymas, Rinkos tyrimai), Pardavimų valdymas (Pardavimų prognozavimas ir organizavimas, Tiekimo grandinės valdymas, Duomenų analitika ir kainodara), Integruotos marketingo komunikacijos (Skaitmeninis marketingas, Verslo etika ir kultūra, Marketingo komunikacijos priemonės), pasirenkamieji moduliai E. verslo organizavimas (E. pardavimai ir e. verslo teisė, E. verslo platformos ir įrankiai, Tvarus verslas)/ Verslas verslui valdymas (Verslo procesai ir teisinis reglamentavimas, Renginių marketingas, Tvarus verslas).
2. Profesinės veiklos praktika (Verslo veiklos imitavimas IB ir vizualiniai įrankiai, Profesinė praktika verslo įmonėje) (30 kreditų);
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (15 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• vieną iš pasirenkamųjų modulių (15 kreditų);
• vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų), pvz. Verslo pokyčių valdymas, Asmenybė ir karjera; Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra; Ryšių su klientais valdymas ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis, atlikti vieno semestro praktiką verslo įmonėse. Programa orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą. Studijų procesas orientuotas į tokių kompetencijų kaip kompleksinis problemų sprendimas, kūrybiškumas, emocinis intelektas, kritinis mąstymas, sprendimų priėmimas, gebėjimas derėtis, veiksmų koordinavimas su kitais ugdymą. Studijų programos dėstytojai – pardavimų ir marketingo srityse dirbantys specialistai. Studentams sudaromos galimybės studijuoti ir/ar atlikti praktiką užsienyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje darbo rinkoje, turės įgūdžių ir praktinės patirties, reikalingos pardavimų ir marketingo veiklos organizavimui, galės būti prekės ženklo vadovais, pardavimų vadybininkais, marketingo specialistais, tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose rinkodaros, verslo, vadybos krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022-04-30