Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gynybos ir saugumo institucijų valdymas (anglų k. - Management of Defence and Security Institutions)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6111

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

216
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

LMA_Personnel_Management_2013.pdf

Valstybinis kodas

6121LX067

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti žinių ir suformuoti įgūdžius, būtinus gynybos ir saugumo institucijų funkcinėms sritims bei sąveikai suprasti, analizuoti ir vertinti.
Studijų rezultatai:
Absolventai:
- išmano gynybos ir saugumo institucijų funkcines sritis ir šių institucijų sąveiką, geba identifikuoti, analizuoti ir vertinti saugumo bei gynybos institucijų funkcijas ir veiklą;
- geba efektyviai veikti kompetencijų tinkluose;
- geba tinkamai planuoti ir atlikti mokslo žiniomis grindžiamus tyrimus, formuluoti pagrįstas išvadas bei aiškiai raštu ir žodžiu jas pristatyti;
- geba spręsti problemas dirbant grupėje ir individualiai, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje mokantis savarankiškai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Priklausomai nuo studijų dalykuose numatomų rezultatų taikomos įvairios mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, konsultacijos, profesinės praktikos, savarankiškas darbas, rengimasis ir dalyvavimas debatuose, simuliacijos, projektų atlikimas, kursinių ir baigiamųjų bei kitų rašto darbų rengimas, problemų ir atvejų analizės, minčių ir sąvokų žemėlapių kūrimas, refleksijos, diskusijos, vizituojančių dėstytojų paskaitos ir kt. „Moodle“ aplinka yra plačiai naudojama taikant mišraus mokymosi (angl. blended learning) metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visi studijų dalykai (taip pat praktikos ir baigiamieji darbai) vertinami pažymiais skalėje nuo 1 (visiškai blogai) iki 10 (puikiai), kur teigiamas įvertinimas yra nuo 5 (silpnai) iki 10 (puikiai). Studijų dalykuose (išskyrus praktikas ir baigiamuosius darbus) taikomas kaupiamasis vertinimas, paprastai sudarantis 70 proc. galutinio dalyko įvertinimo. Egzamino užduotis yra privaloma ir dalykas gali būti vertinamas teigiamai tik gavus teigiamą egzamino įvertinimą. Kaupiamajam vertinimui paprastai numatomos kelios atskirai vertinamos užduotys. Kaupiamojo vertinimo užduotys paprastai irgi yra vertinamos pažymiu ir laikomos atliktomis tik gavus teigiamą įvertinimą. Taip pat kaupiamojo vertinimo užduotys gali būti vertinamos įskaita. Skaičiuojant galutinį studijų dalyko įvertinimą pažymiu užduoties įvertinimas „neįskaityta“ yra prilyginama pažymiui 1 (visiškai blogai), o įskaityta 10 (puikiai).
Galutinis dalyko įvertinimas atliekamas sumuojant visų užduočių įvertinimus pažymiu prieš tai šiuos įvertinimus padauginus iš užduočių svertinio koeficiento (procentais).
Studijų dalykų aprašuose nurodomi slenkstiniai, tipiniai ir puikūs pasiekimų lygmenys, kuriais remdamiesi dėstytojai vertina atliktas užduotis.
Baigiamieji darbai yra recenzuojami, viešai ginami ir vertinami pažymiu, kurį nustato baigiamųjų darbų gynimo komisija, sudaroma Akademijos viršininko įsakymu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Dalinis studijų dalykų sąrašas: Viešasis administravimas, Viešojo sektoriaus strateginis valdymas, Projektų valdymas viešajame administravime, Tyrimo metodai viešajame administravime, Nepaprastųjų situacijų valdymas, Valdymo informacinės sistemos viešajame administravime, Tarptautinės organizacijos ir tarptautinės operacijos, Teisė ir karinis administravimas, Inovacijų vadyba, Valstybės socialinė ir ekonominė politika, Tvari plėtra ir energetinis saugumas, Valstybės tarnybos teisiniai pagrindai, Politologijos įvadas, Ekonomika.
Praktika atliekama valstybės saugumo ir gynybos institucijose.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirinkimams numatyti 12 ECTS, keturi dalykai, iš jų 2 skiriami – užsienio kalboms, 2 – akademijoje siūlomi bendrauniversitetiniai dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta rengti viešojo administravimo specialistus Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo sistemai, programoje gali studijuoti tik asmenys, turintys kario statusą pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Visi absolventai skiriami į (tęsia) karo tarnybą Lietuvos krašto apsaugos sistemoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose pagal antrosios studijų pakopos programose, siekdami magistro kvalifikacinio laipsnio.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01