Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė (anglų k. - Public Governance and Civil Society)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Išvadų išrašo vertimas_KTU_Viešasis administravimas_2022.pdf
KTU_Viešasis administravimas_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121LX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-03-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti fundamentinių socialinių ir humanitarinių mokslų žinių, sutelkiant dėmesį į viešojo administravimo bei nevyriausybinio sektoriaus valdymo teoriją ir praktiką, vertybes ir etiką, pagrindinius socialinių tyrimų metodus, ir išugdyti gebėjimus jas taikyti vadybinėje viešojo sektoriaus veikloje.

Studijų rezultatai:
Bazinės žinios ir gebėjimai:
A1 Geba įvertinti ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį viešojo valdymo kontekstą.
A2 Geba susieti viešojo valdymo sistemą su teisine bei politine aplinka.
A3 Geba apibūdinti viešojo valdymo teorijas, modelius, procesus, metodus, aktualius nacionalinius ir tarptautinius kontekstus.
A4 Geba apibūdinti organizacinės veiklos vadybos modelius, geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti organizacinius procesus.
A5 Geba rinkti ir analizuoti duomenis bei informaciją, atlikti kokybinius ir kiekybinius viešojo administravimo tyrimus, pateikti duomenimis grįstas išvadas.
Bazinės žinios ir gebėjimai viešosios politikos valdymo srityje:
B1 Geba apibūdinti viešosios politikos procesą bei jo valdymo specifiką.
B2 Geba identifikuoti, analizuoti ir savarankiškai pasirinkti viešojo valdymo praktikoje naudojamus instrumentus ir modelius.
B3 Geba įvertinti politines, teisines, ekonomines ir socialines aplinkybes ir pagal jas spręsti viešojo sektoriaus problemas nacionaliniuose ir tarptautiniuose kontekstuose.
Baziniai įgūdžiai bendradarbiauti su piliečiais, leidžiant jiems dalyvauti viešajame valdyme:
C1 Geba nustatyti ir užtikrinti NVO bei ekspertų įtraukties į viešąjį valdymą galimybes.
C2 Geba bendradarbiauti su piliečiais ir NVO skatinant juos dalyvauti viešajame valdyme.
Esminės žinios ir gebėjimai atpažinti viešąjį interesą ir etikos principus bei grįsti jais priimamus sprendimus, savo veikloje laikytis moralinių normų ir socialinių vertybių:
D1 Geba priimti sprendimus sąžiningai ir laikytis viešojo administravimo etikos principų.
D2 Geba atpažinti viešojo sektoriaus vertybes ir moralines normas, geba jų laikytis vykdydami tyrimus ir bendraudami su piliečiais.
D3 Geba etiškai derinti privačius ir viešuosius interesus atsižvelgdami į viešojo gėrio kūrimo principus.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Aplinkosauga ir visuomenė, Bakalauro baigiamasis projektas, Civilizacijų istorija ir medijos, Filosofija, Informatika 1, Įvadas į rašymo studijas 1, Įvadas į rašymo studijas 2, Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai, Kino istorija, Tarptautinio ir nacionalinio saugumo teisė, Makroekonomika, Matematika, Pilietinė visuomenė ir savanorystė, Profesinė praktika, Sociologija, Viešasis kalbėjimas, Viešojo sektoriaus etika ir korupcijos prevencija, Viešosios programos ir projektai, Viešųjų paslaugų administravimas.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos:
Administracinė teorija, Įvadas į viešąjį valdymą, Viešųjų finansų valdymas, Viešosios informacijos valdymas, Viešojo valdymo organizacijų teorijos, Vietos savivaldos pagrindai, Vietinis ekonominis vystymas, Valstybės tarnyba, Teksto analitika, Tarptautiniai santykiai, Strateginis planavimas viešojo sektoriaus organizacijose, Socialinis ugdymas bendruomenėje, Rizikos ir krizių komunikacija, Profesionalus administracinis rašymas viešajame sektoriuje, Politikos teorija, Planavimas ir plėtra viešosiose organizacijose, Pelno nesiekiančių organizacijų lyderystės seminaras, Pelno nesiekiančios organizacijos, Nevyriausybinės organizacijos viešojo valdymo sistemoje, Mokslo komunikacijos pagrindai, Miestų ir regionų vystymas, Lyginamoji politika, Lyderystės pagrindai, Išteklių plėtra pelno nesiekiančiame sektoriuje, Darni socialinė raida, Bendradarbiavimu grįstas švietimas;
Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos) 2022.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi žinių apie ekonominį, socialinį, teisinį bei politinį viešojo administravimo kontekstą, yra įgijęs pagrindinių viešojo valdymo žinių, išmano viešosios politikos ir viešojo administravimo principus, viešojo sektoriaus vertybes, geba atpažinti viešąjį interesą, parinkti inovatyvias vadybines priemones viešojo sektoriaus veikloje, supranta socialinių tyrimų procesą ir metodus bei geba juos taikyti viešojo sektoriaus problemų analizėje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti vadybinį, administracinį darbą tarptautinio ir nacionalinio lygmens viešojo administravimo institucijose, tarpvyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, viešosiose įstaigose, taip pat verslo organizacijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-02-14