Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešasis valdymas (anglų k. - Public Governance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti stiprius socialinių ir humanitarinių mokslų pagrindus turinčius viešojo administravimo bakalaurus, išmanančius viešojo administravimo bei nevyriausybinio sektoriaus valdymo teorijas ir praktikas, vertybes ir etiką, pagrindinius socialinių tyrimų metodus ir gebančius juos taikyti vadybinėje viešojo sektoriaus veikloje.
Studijų rezultatai:
Bazinės žinios ir gebėjimai:
A1 Išmano ekonominį, socialinį, teisinį bei politinį viešojo valdymo kontekstą
A2 Žino ir supranta viešojo valdymo teorijas, modelius, procesus, metodus, aktualius nacionalinius ir tarptautinius kontekstus.
A3 Išmano organizacinės veiklos vadybos modelius, geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti organizacinius procesus
A4 Geba rinkti ir analizuoti duomenis, atlikti kokybinius ir kiekybinius viešojo administravimo tyrimus, pateikti duomenimis grįstas išvadas.
Bazinės žinios ir gebėjimai viešosios politikos valdymo srityje:
B1 Supranta viešosios politikos procesą bei jo valdymo specifiką.
B2 Geba identifikuoti, analizuoti ir savarankiškai pasirinkti viešojo valdymo praktikoje naudojamus instrumentus ir modelius.
B3 Geba įvertinti politines, teisines, ekonomines ir socialines aplinkybes ir pagal jas spręsti viešojo sektoriaus problemas nacionaliniuose ir tarptautiniuose kontekstuose.
Baziniai įgūdžiai bendradarbiauti su piliečiais, leidžiant jiems dalyvauti viešajame valdyme:
C1 Geba nustatyti ir užtikrinti NVO bei ekspertų įtraukties į viešąjį valdymą galimybes.
C2 Geba bendradarbiauti su piliečiais ir NVO skatinant juos dalyvauti viešajame valdyme.
Esminės žinios ir gebėjimai atpažinti viešąjį interesą ir etikos principus bei grįsti jais priimamus sprendimus, savo veikloje laikytis moralinių normų ir socialinių vertybių:
D1 Geba priimti sprendimus sąžiningai ir laikytis viešojo administravimo etikos principų.
D2 Supranta viešojo sektoriaus vertybes ir moralines normas, geba jų laikytis vykdydami tyrimus ir bendraudami su piliečiais.
D3 Geba etiškai derinti privačius ir viešuosius interesus atsižvelgdami į viešojo gėrio kūrimo principus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programos studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas ir konsultacinius seminarus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, konsultaciniams seminarams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Jungtiniai moduliai su Centrinės Floridos universitetu dėstomi trimis būdais: nuotoliniu būdu, UCF studentams atvykus į KTU ir KTU studentams nuvykus į Centrinės Floridos universitetą. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami kelis kartus: semestro eigoje atsiskaičius už semestro savarankiško darbo užduotis (pažymys pagal dešimtbalę skalę), semestro pabaigoje atsiskaičius už visas savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai: Įvadas į rašymo studijas 1, Įvadas į rašymo studijas 2, Matematika, Makroekonomika, Filosofija, Sociologija, Viešasis kalbėjimas, Informatika, Fizika, Kino istorija, Civilizacijų ir medijų istorija, Aplinkosauga ir visuomenė.
Studijų krypties pagrindų dalykai: Viešosios programos ir projektai, Pilietinė visuomenė ir savanorystė (jungtinis modulis su UCF), Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai, Viešųjų finansų valdymas, Viešojo administravimo etika ir korupcijos prevencija.

Centrinės Floridos universitete klausomų dalykų grupė: Administracinė teorija, Planavimas ir plėtra viešosiose organizacijose, Ne pelno siekiančių organizacijų lyderystės seminaras, Profesionalus administracinis rašymas viešajame sektoriuje, Ne pelno siekiančios organizacijos, Išteklių plėtra ne pelno siekiančiame sektoriuje, Bendradarbiavimu grįstas švietimas.
Programa numato praktiką 18 kr.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
KTU Alternatyvos 1, 2, 3, 4 - pasirenkami 8 dalykai (Įvadas į viešąjį valdymą, Vietos savivaldos pagrindai, Komunikacijos pagrindai, Viešųjų paslaugų administravimas, Politinė teorija, Darni socialinė raida, Tarptautiniai santykiai, Viešosios informacijos valdymas, Strateginis planavimas viešojo sektoriaus organizacijose, Vietinis ekonominis vystymas, Miestų ir regionų vystymas, Valstybės tarnyba.
Centrinės Floridos universiteto asmeninis modulių rinkinys – laisvai pasirenkami 2 dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa suteikia žinių apie viešojo valdymo ir nevyriausybinio sektoriaus lyderystės teorinius ir praktinius aspektus. Absolventas taps viešojo valdymo specialistu, turinčiu nevyriausybinio sektoriaus lyderystės gebėjimų, išmanančiu, kaip formuojamos ir valdomos viešosios programos ir politika tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, suprantančiu šiuolaikines multikultūrines problemas, žmonių išteklių valdymą ir žinančiu kaip realiai veikia globalaus viešojo valdymo sistemos. Programa suteikia studentams unikalią galimybę įgyti viešojo valdymo ir lyderystės profesinių žinių ir praktinių gebėjimų studijuojant abiejose Atlanto pusėse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti vadybinį, administracinį darbą tarptautinio ir nacionalinio lygmens viešojo administravimo institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, viešosiose įstaigose, taip pat ir verslo organizacijose. Studijų metu sudaromos galimybės atlikti praktiką įvairaus lygmens viešojo administravimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje.