Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektronikos inžinerija (anglų k. - Electronics engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Elektronikos inžinerija_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121EX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, turintį elektronikos inžinerijos žinių, gebantį analizuoti bei spręsti technines elektronikos inžinerijos, telekomunikacijų ir biomedicininės elektronikos problemas, išmanantį elektroninių įtaisų ir sistemų projektavimo ir aptarnavimo principus, metodus ir priemones bei gebantį kurti jų programinę įrangą; gebantį taikyti žinias ir supratimą individualiai ir komandoje, sugebantį savarankiškai tobulėti.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta pagrindinius gamtos mokslų ir matematikos dėsnius, leidžiančius perprasti fundamentinius elektronikos veikimo principus;
A2 Žino ir sistemiškai supranta elektronikos inžinerijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, sąvokas, šakas (analoginė, skaitmeninė elektronika, puslaidininkiniai grandynai) ir jų tarpusavio ryšius, supranta informacijos ir komunikacijų bei biomedicininės elektronikos sričių esminius aspektus ir sąvokas, ;
A3 Turi išsamių ir visapusiškų elektronikos inžinerijos žinių, įskaitant naujausias šios srities vystymosi tendencijas (nauji komponentai, modernios projektavimo, gamybos ir diagnostikos priemonės), taip pat specialiųjų informacijos ir telekomunikacijų srities žinių apie belaidžio ir optinio ryšio technologijas, sistemas, tinklus, jų saugą ir jais teikiamas paslaugas bei specialiųjų biomedicininės elektronikos srities žinių apie fiziologines sistemas ir biofiziką, biomedicininius jutiklius, klinikines inžinerijos sistemas, jų aptarnavimą ir projektavimą.
A4 Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, geba pritaikyti kitų mokslo krypčių (informatikos, fizikos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos) metodus ir procesus.
A5 Turi elektroninių sistemų ir informacinių komunikacijų programavimo pagrindus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą elektronikos inžinerijos srities, informacijų ir komunikacijos bei biomedicininės elektronikos šakų problemoms suformuluoti ir išspręsti, pasirenkant tinkamus metodus (įgyvendinamumo analizė, prototipo projektavimas ir bandymai, parengimas gamybai, komunikacijos sistemų projektavimas ir testavimas);
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant elektronikos inžinerinius uždavinius, juos išspręsti parenkant tinkamus metodus (techninio lygio analizė, struktūros sintezė, sistemų dekompozicija, algoritmizavimas, testavimas, komunikacijos tinklų analizė), eksperimentinę (fizikinių parametrų matavimo ir vizualizavimo) bei gamybinę įrangą;
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus taikomus elektronikos inžinerijoje (grandinių analizė ir sintezė, spektrinė analizė, pereinamųjų procesų analizė, skaitmeninis signalų apdorojimas, matavimo rezultatų apdorojimas, komunikacijos tinklų patikimumo ir saugumo analizė).
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti elektronikos inžinerines žinias ir supratimą, kuriant analogines, skaitmenines, įterptines ir mišrias elektronines sistemas bei įgyvendinant elektronikos srities projektus su apibrėžtais reikalavimais;
C2 Supranta elektroninių valdymo, duomenų perdavimo, matavimų ir diagnostikos sistemų projektavimo metodikas ir geba jas taikyti, pasirenkant reikiamus įrankius ir metodus;
C3 Supranta biomedicininės elektronikos prietaisų ir sistemų, informacinių komunikacijų sistemų ir tinklų projektavimo specifiką ir geba ją taikyti.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją panaudojant duomenų bazes bei kitus informacijos šaltinius, ir ją sisteminti;
D2 Geba planuoti ir atlikti reikiamus elektronikos įtaisų (taip pat ir biomedicininės paskirties), įrenginių bei sistemų, belaidžio ir optinio ryšio sistemų ir tinklų funkcionavimo ir pažeidžiamumo eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas;
D3 Geba sudaryti vidutinio sudėtingumo lygio elektrinių schemų, informacijos ir komunikacijų tinklų modelius ir juos spręsti naudojant specializuotas kompiuterinio modeliavimo programas;
D4 Turi darbo su įranga, naudojama elektronikoje, telekomunikacijų bei biomedicinos srityje įgūdžių. Geba dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, priemones ir metodus atliekant elektronikos įrenginių (tame tarpe ir biomedicininių) projektavimą, konstravimą, diagnostiką ir eksploataciją, žino jų veikimo principus, funkcionalumą ir savybes;
E2 Geba derinti informacinių komunikacijų teoriją ir praktiką, sprendžia inžinerines telekomunikacijų problemas remdamiesi teisiniais dokumentais, normomis ir standartais;
E3 Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias, sprendžiant elektronikos srities inžinerinius uždavinius;
E4 Supranta elektronikos, telekomunikacijų ir biomedicininės elektronikos sričių inžinerinės veiklos organizavimo principus, išmano darbo saugą ir pagrindinius reikalavimus, grandžių sąveikos principus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
F2 Sugeba bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene įvairiais bendravimo kanalais;
F3 Turi holistinį supratimą apie inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinius sprendimus;
F4 Išmano elektronikos, informacinių komunikacijų ir biomedicininės elektronikos sričių projektų valdymo ir sektoriaus verslo specifiką;
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti;
F6 Geba perteikti savo turimas žinias gimtąja kalba ir bent viena iš užsienio kalbų, moka naudotis šiuolaikinėmis informacijos priemonėmis.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Studijų procese taikomi šie dėstymo metodai: tradicinės ir interaktyvios paskaitos, laboratoriniai darbai, informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotys, problemų analizės ir jų sprendimo pratybos, individualūs ir grupiniai projektai, ataskaitų pristatymo rinkiniai, taip pat konsultacijos. Teorinių paskaitų metu studentai įgyja reikiamas dalykines žinias, kurios įtvirtinamos pratybų metu bei atliekant namų ir savarankiškus darbus. Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai formuojami atliekant laboratorinius ir semestro darbus bei praktikų metu. Planinės auditorinės valandos papildomos reguliariomis konsultacijomis ir bendraujant virtualioje aplinkoje Moodle.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi įvairūs studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminai, kompiuterinis testavimas, problemų sprendimo analizė, pranešimai, pristatymai, laboratorinių darbų ataskaitos, praktikos ataskaitos, projektų ataskaitos, kolegų vertinimas ir kita. Visapusiškam ir objektyviam studentų pasiekimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir sistemingą darbą semestro metu skatinanti kaupiamoji vertinimo schema. Studentų semestro savarankiški darbai: laboratoriniai darbai, kursiniai darbai, individualūs darbai ir kt., vertinami pažymiu. Po galutinio egzamino įvertinimo nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginus iš nustatyto svertinio koeficiento ir susumavus sandaugas.
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Iš viso studijuojama 38 dalykai, vykdomas semestro projektas (6 kreditai) atliekama praktika (15 kreditų) ir rengiamas bakalauro baigiamasis projektas (15 kreditų).
Studijų programą sudaro šios dalykų grupės:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (15 kreditų, 3 dalykai)
Inžinerijos pagrindų dalykai (21 kreditas, 4 dalykai))
Matematikos ir fizinių mokslų dalykai (30 kreditų, 5 dalykai)
Socialinių mokslų dalykai (15 kreditų, 3 dalykai)
Pagrindiniai studijų krypties dalykai (93 kreditai, 16 dalykų).
Laisvai pasirenkamas – 1 dalykas.
Studijų krypties gilinimosi (specializacijų) dalykai – 30 kreditų, 5 dalykai: elektronikos inžinerijos specializacijoje renkami iš alternatyvų sąrašo; informacijos ir komunikacijų inžinerijos specializacijai bei biomedicininės elektronikos specializacijai yra parinkti.
Praktikos: (18 kreditų, du dalykai, atskiros atitinkamoms programos specializacijoms).
Studijų krypties dalykai visų pirma orientuoti įgyti bazines elektronikos inžinerijos žinias iš elektronikos pagrindų kursų: „Medžiagų mokslo ir inžinerija“,“ Grandinių teorija“, „Signalai ir sistemos“, „Elektronika“,“ Elektrodinamika“, „Diskretinių signalų apdorojimas“. Tai patys bendriausi dalykai, kuriais remiasi kiti pagrindinės studijų krypties ir gilinimosi alternatyvų dalykai. Dalykuose „Skaitmeniniai įtaisai“, „Mikroprocesoriai“, „Įterptinės sistemos“ studentai orientuojami į šiuolaikinius, iš esmės skaitmeninius ir mišrius elektronikos įtaisus, suteikia žinių bei bazinių įgūdžių apie jų analizę, eksperimentinį tyrimą ir projektavimą, programavimą ir kompleksinį derinimą . Analoginių įtaisų kursas suteikia žinių ir įgūdžių analizuoti, eksperimentiškai tirti ir projektuoti žemųjų ir aukštųjų dažnių analoginius elektronikos įtaisus. Taikomosios elektrodinamikos ir Signalų perdavimo ir priėmimo kursai suteikia žinias apie informacijos perdavimo, priėmimo ir signalų apdorojimo būdus šiuolaikinėse ryšio sistemose. Dirbantys praktikoje elektronikos inžinieriai besąlygiškai susiduria su eksperimentiniais tyrimais, kurių realizavimui būtinos žinios ir įgūdžiai iš Matavimų ir metrologijos pagrindų kurso.
Informacijos ir telekomunikacijų technologijų specializacijoje studentai išklauso informacinių technologijų tinklus, belaidžio ryšio pagrindus, duomenų perdavimo technologijas, optinio ryšio tinklus, informacijos saugą telekomunikacijų tinkluose, telekomunikacijų paslaugas ir aplikacijas.
Biomedicininės elektronikos specializacijoje studentai išklauso biofizikos ir žmogaus fiziologijos pagrindus, biomedicininius jutiklių, klinikinių inžinerijos sistemų, stebėsenos sistemų technologijas, projektuoja biomedicinines elektronines sistemas.
Studentai skatinami praktikos vietą pasirinkti patiems, tuo sudarant galimybę susipažinti su didesniu skaičiumi srities įmonių ir jų veikla.
Specializacijos:
1. Elektronikos inžinerija
2. Informacijos ir telekomunikacijų technologijos
3. Biomedicininė elektronika
Studento pasirinkimai:
Elektronikos inžinerijos specializacijoje siekiant sudaryti studentams galimybę įgyti žinių iš kitų elektronikos inžinerijos sričių, nenumatytų pagrindinėje programos dalyje, 6 ir 7 semestruose numatytos trys alternatyvių gilinamųjų studijų dalykų grupės: Alternatyvos 1, Alternatyvos 2, Alternatyvos 3. Grupių dalykus studentai gali pasirinkti priklausomai nuo savo interesų, poreikių arba būsimojo darbo specifikos. Grupę Alternatyvos 1 sudaro 4 dalykai po 6 kreditus („Grafinis programavimas“,“ Aukštųjų dažnių technika“, „Aukštadažnių sistemų projektavimas“, „Vaizdo ir garso technologijos“), grupę Alternatyvos 2 – 3 dalykai po 6 kreditus („Kompiuterinės komunikacijos“, „Mikro- ir nanotechnologijos elektronikoje“, „Biomedicininės inžinerijos pagrindai“) ir Alternatyvos 3 – 3 dalykai po 6 kreditus („Navigacijos ir vizualizacijos sistemos“, „Videosistemos“, „Programuojami loginiai įrenginiai“).
Be to, studijų programoje numatyta galimybė visų specializacijų studentams laisvai pasirinkti 3 kreditus apimties studijų dalykus iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentalių elektronikos grandinių teorijos, signalų ir sistemų, elektrodinamikos, belaidžio bei fiksuotojo ryšio technologijų sričių, ryšio tinklų valdymo, informacijos ir paslaugų saugos, inovacinių telekomunikacijų technologijų, biomedicininės inžinerijos, medicininės elektronikos, biomedicininių jutiklių žinių, išmano elektronikos komponentes ir įtaisus, geba formuluoti ir spręsti technines elektronikos inžinerijos problemas, supranta telekomunikacijų ir informacinių sistemų ir tinklų projektavimo metodikas, suvokia klinikinės inžinerijos problemas, išmano elektroninių įtaisų ir sistemų projektavimo metodus ir priemones, geba kurti elektroninių sistemų programinę įrangą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigęs elektronikos inžinerijos specializaciją absolventas gali dirbti elektroninių sistemų projektavimo, gamybos, diegimo ir eksploatacinės priežiūros inžinerinį, technologinį ir organizacinį darbą įmonėse bei organizacijose, kuriose projektuojamos, gaminamos arba eksploatuojamos įvairios paskirties elektroninės sistemos ir mazgai, o taip pat kurti ir plėtoti savo verslą.
Baigęs informacijos ir telekomunikacijų technologijų specializaciją absolventas gali dirbti telekomunikacijų ir informacinių tinklų projektavimo, gamybos, diegimo ir eksploatacinės priežiūros inžinerinį, technologinį ir organizacinį darbą įmonėse bei organizacijose, kuriose projektuojami, diegiami arba eksploatuojami įvairios paskirties telekomunikaciniai mobilaus ir optinio ryšio tinklai, o taip pat kurti ir plėtoti savo verslą telekomunikacinių paslaugų srityje.
Baigęs biomedicininės elektronikos specializaciją, absolventas gali dirbti projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį darbą viešojo ir privataus sektoriaus sveikatos priežiūros, biomedicininės aparatūros projektavimo, gamybos, aptarnavimo, pardavimo ir konsultavimo įmonėse ir organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.