Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sumanioji inžinerija (anglų k. - Smart Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450715

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Programos tikslas – rengti kvalifikuotus, visapusiškai išsilavinusius gamybos inžinerijos specialistus, gebančius kritiškai įvertinti šiuolaikines globalias problemas, inžinerinėmis priemonėmis ir skaitmeninių technologijų metodais kurti naujus gamybos būdus, spręsti gamybos efektyvumo didinimo, resursų taupymo, poveikio klimato kaitai mažinimo problemas, didinti agrarinio sektoriaus gamybos ir organinių atliekų tvarkymo tvarumą, žaliosios bioenergijos gamybą.
Programa rengia gamybos inžinerijos specialistus, kurie, taikant tvarias žiedinės gamybos technologijas, projektuoja ir diegia sumaniąsias inžinerines sistemas maisto ir pašarų žaliavų gamybos, organinių atliekų utilizavimo, bioenergijos gamybos sektoriuose. Programa apima dvi kryptis: pagrindinė kryptis – gamybos inžinerija, kita – informatika.
Baigus programą suteikiamas inžinerijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – rengti kvalifikuotus, visapusiškai išsilavinusius gamybos inžinerijos specialistus, gebančius kritiškai įvertinti šiuolaikines globalias problemas, inžinerinėmis priemonėmis ir skaitmeninių technologijų metodais kurti naujus gamybos būdus, spręsti gamybos efektyvumo didinimo, resursų taupymo, poveikio klimato kaitai mažinimo problemas, didinti agrarinio sektoriaus gamybos ir organinių atliekų tvarkymo tvarumą, žaliosios bioenergijos gamybą.
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti gamtos, fundamentinių, inžinerijos pagrindų, informacinių sistemų mokslų taikymo principus, reikalingus kurti, modeliuoti, projektuoti gamybinius procesus ir sistemas biosistemų žiedinėse technologijose.
2. Identifikuoti inžinerinių sprendimų poveikį aplinkai, klimato kaitai ir jų sąsają su ekonominiais padariniais ir apibūdinti inžinerinius metodus globalioms inžinerijos problemoms spręsti.
3. Taikyti efektyvius tyrimų metodus, laboratorinę analitinę įrangą inžinerinėms problemoms biosistemose identifikuoti ir spręsti, kuriant naujas žmonių gerovės technologijas, prisidedant prie gamtos išteklių efektyvaus naudojimo ir aplinkos išsaugojimo.
4. Rasti reikiamą profesinę ir mokslinę informaciją, sisteminti ir analizuoti duomenis, pateikti išvadas ir rekomendacijas globalioms inžinerinėms problemoms spręsti, naudojant fundamentinių ir taikomųjų inžinerinių mokslinių tyrimų pasiekimus ir metodus.
5. Modeliuoti, kurti ir vertinti aplinkai draugiškų produktų gamybą ir šių produktų konversiją į aukštesnės pridėtinės vertės produktus.
6. Taikyti pažangias informacines sistemas duomenų analizei ir technologinių procesų valdymui biosistemose, holistiškai sprendžiant gamybos inžinerijos problemas.
7. Parinkti ir taikyti šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis grįstus projektavimo metodus inžineriniams sprendimams įgyvendinti tvarioje biologinėje aplinkoje.
8. Pasitelkus inžinerines inovacijas, išmaniąsias technologijas, dirbtinį intelektą, projektuoti gamybos procesus biosistemose pagal nustatytus techninius, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus.
9. Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, bendrauti su nacionaline ir tarptautine inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene, siekti racionalaus gamtos, žmogaus, technikos bei technologinių veiksnių derinio.
10. Išmanyti verslo aspektus, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamsis vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Profesinės veiklos praktika
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
1.Precizinė žemdirbystė
2. Sumanioji gyvulininkystė
3.Bioproduktų gamyba
4.Inžinerinių sistemų patikimumas
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę šią studijų programą absolventai kurs savo verslo įmones arba dirbs inžinieriais, ekspertais, technologais, konsultantais, projektų ir gamybos vadovais tarptautinėse ar nacionalinėse įmonėse, kurių veikla siejasi su sumaniųjų sistemų projektavimu ir diegimu agrosektoriuje, maisto ir pašarų žaliavų gamyba, šalutinių produktų surinkimu, perdirbimu, gamybinių atliekų tvarkymu, bioenergijos gamyba, techninės ekspertizės ir atitikties įvertinimu, kokybės kontrole, konsultavimu.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės studijuoti ir giliau specializuotis inžinerijos, technologijų arba kitų studijų krypčių grupių magistrantūros studijų programose.