Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacijos valdymas (anglų k. - Information Management)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Informacijos paslaugos

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Bibliotekininkystė, archyvistika ir informacijos studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-33

Akreditavimo vertinimo išvados

SVK_Informacijos paslaugos_BA_2022.pdf

Valstybinis kodas

6531JX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550322

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas:
Parengti informacijos specialistus, gebančius valdyti informaciją, nustatyti ir vertinti vartotojų informacijos poreikius bei teikti jiems informacines, kultūrines ir edukacines paslaugas.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. Žino ir supranta praktinį informacijos valdymo srities išmanymą suteikiančias filosofijos, statistikos, socialinių mokslų (psichologijos, vadybos, teisės, informacijos ir komunikacijos mokslų ir kt.) teorijas.
2. Taiko naujausiomis mokslo įžvalgomis ir/ar praktine veikla grindžiamas žinias, analizuodamas ir vertindamas informacijos valdymą laiko ir erdvės kontekste, nustatydamas ir spręsdamas kompleksines informacijos valdymo įvairiose informacinėse aplinkose problemas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
3. Atlieka taikomuosius tyrimus, reikalingus informacijos valdymo ir inovacijų diegimo problemoms spręsti, savarankiškai parinkdamas ir taikydamas kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus; apdoroja duomenis, naudodamas šiuolaikines informacines technologijas
4. Analizuoja, vertina ir interpretuoja taikomojo tyrimo rezultatus, nagrinėdamas visuomenės informacinius poreikius, informacinę elgseną, organizacijos veiklą ir informuodamas visuomenę apie galimus pokyčius atliktų tyrimų pagrindu.
Specialieji gebėjimai:
5. Nustato ir įvertina vartotojų informacijos poreikius, siedamas juos su jų atliekamomis veiklomis ir veiklos strategijomis.
6. Organizuoja tradicinių ir skaitmeninių informacijos išteklių formavimo, paieškos, skaitmeninimo, sklaidos ir saugojimo procesus, atlikdamas informacijos rinkos stebėseną ir eksploatuodamas informacines sistemas.
7. Valdo informacijos srautus, informacijos ir žinių išteklius, taikydamas klasifikavimo, sisteminimo ir metaduomenų kategorizavimo standartus.
8. Atlieka duomenų ir informacijos paiešką įvairiose informacinėse sistemose ir duomenų saugyklose, savarankiškai pasirinkdamas ir taikydamas informacijos analizės įrankius ir metodus, ir teikia informacines paslaugas, atsižvelgdamas į vartotojų poreikius.
9. Taiko įvairias socialinių medijų platformas, organizuodamas neformalų informacinio, kultūrinio raštingumo ugdymą, lavindamas įvairaus amžiaus žmonių kūrybinius gebėjimus ir pažintines nuostatas, konsultuodamas vartotojus apie išteklius, susijusius su įvairia verslo veikla.
Socialiniai gebėjimai:
10. Dirba savarankiškai ir komandoje su informacijos ir kitų sričių specialistais, visuomene, Lietuvos ir užsienio partneriais, atsižvelgdamas į globalius pokyčius ir spręsdamas profesinės veiklos uždavinius.
11. Modeliuoja etišką informacinę elgseną darbovietėje ir visuomenėje, prisiimdamas pilietinę ir socialinę atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę.
12. Efektyviai veikia ir komunikuoja raštu ir žodžiu lietuvių ir užsienio kalba nepažįstamoje, kintančioje, tarpdalykinėje aplinkoje.
Asmeniniai gebėjimai:
13. Suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, geba savarankiškai mokytis, kritiškai vertina ir reflektuoja savo profesinę veiklą ir ją tobulina.
14. Savo veiklą grindžia kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu ir lyderyste, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklą ir jos poveikį visuomenei ir aplinkai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, ekskursijos, savarankiški rašto darbai, atvejų analizė, situacijos charakteristika ir analizė, minčių žemėlapis, komandinis darbas, probleminis dėstymas, literatūros analizė, refleksija ir kt.


Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų, praktinių, kontrolinių darbų, studento savarankiško rašto darbo, kursinio darbo, individualių ir grupinių užduočių atlikimo, rezultatų pristatymo vertinimo, egzamino. Galutinį vertinimą sudaro tarpiniai vertinimai ir egzamino vertinimas pagal proporcijas, numatytas kiekvieno dalyko apraše.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų krypties dalykai (133 kreditai):
Informacijos ir žinių valdymas, Internetinės technologijos, Statistika, Vadyba, Bibliografinis aprašas, Daugialypės terpės, Informacijos srautų stebėsena ir vertinimas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslo informacijos ištekliai, Informacijos ieška, Informacijos išteklių formavimas, Informacijos paslaugų organizavimas, Bendravimo psichologija, Informacijos tvarkybos sistemos, Informacijos skaitmeniniams, Informacinė elgsena, Projektinės veiklos organizavimas, Informacijos išteklių ir darbo sauga, Informacijos teisė, Mokslo informacijos ištekliai ir kt.

Praktikos: Įvadinė informacijos struktūrų, Informacijos išteklių organizavimo, Informacijos tvarkybos, Informacinės elgsenos, Baigiamoji (bendra trukmė – 20 savaičių).

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Archyvų informacijos tvarkyba / Dokumentų valdymas; Kultūrinės veiklos organizavimas / Kūrybinių industrijų pagrindai; Neformaliojo švietimo organizavimas / Edukacinės aplinkos organizavimas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Studijų programa yra vienintelė Lietuvoje koleginė informacijos paslaugų krypties studijų programa.
• Programa rengia informacijos valdymo specialistus, ne tik žinančius ir išmanančius visus informacijos valdymo procesus, bet ir galinčius dirbti tiek tradicinėse informacijos saugojimo ir valdymo institucijose (bibliotekose, archyvuose, muziejuose ir pan.), tiek ir įvairiose verslo įmonėse, organizacijose, didelių duomenų valdymo institucijose ir pan.
• Dviejų diplomų studijų programa su Porto politechnikos institutu (Portugalija).
• Norintys išplėsti savo kompetencijas ir kvalifikaciją tarptautiniu mastu jau po pirmo kurso gali rinktis studijas pagal dvigubo diplomo sutartį Porto politechnikos instituto Porto apskaitos ir administravimo institute (ISCAP).
• Sėkmingai per tą patį laikotarpį baigusiems tokias studijas įteikiami abiejų aukštųjų mokyklų diplomai.


Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti informacijos valdymo specialistais tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos šalių įvairių tipų verslo ir kultūros organizacijose, bibliotekose, dokumentacijos ir informacijos centruose ir tarnybose, archyvuose, paveldo institucijose ir kitose įstaigose, kuriose reikalingos ne tik informacijos išteklių, paslaugų valdymo žinios ir įgūdžiai, bet ir gebėjimas bendrauti, aptarnauti vartotojus, dirbti komandoje.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Jie gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal informacijos paslaugų, komunikacijos, vadybos ir kt. studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.