Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų k. - Creativity and Business Innovations)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2030-01-17

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VIKO Business field report 2022.pdf
VIKO_Verslo_vertinimo išvadų nr. SV4-98 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.pdf

Valstybinis kodas

6581LX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslai:
Organizuoti ir įgyvendinti sudėtingus sprendimus šiuolaikinėje visuomenėje remiantis inovatyviu mąstymu, naujomis teorijomis ir metodais.
Kurti nestandartines idėjas ir pateikti kūrybiškus sprendimus siekiant atnaujinti įmones.
Prisidėti prie nuolatinio strateginių verslo procesų plėtojimo.
Bendrauti su suinteresuotosiomis šalimis dėl kūrybinių sprendimų vystymo.
Studijų rezultatai:
Taikyti inovatyvaus mąstymo technikas ir įgyvendinti individualaus, grupinio ir organizacinio kūrybiškumo strategijas.
Nustatyti asmeninius mokymosi poreikius, gebėti mokytis skirtingose mokymosi aplinkose ir siekti reikiamų žinių.
Įvaldyti ir kurti novatoriškas idėjas produktams, paslaugoms ir strateginėms verslo operacijoms tobulinti bei kūrybiškai valdyti sudėtingas verslininkystės situacijas.
Taikyti darniosios plėtros principus ekonomikos augimui ir konkurencingumui skatinti.
Paaiškinti, plėtoti ir įgyvendinti verslo valdymo modelius.
Analizuoti ekonomines, finansines ir teisines sąlygas bei pradėti ir plėtoti verslą.
Dalytis tarpdisciplininėmis žiniomis, naujoviškomis ir alternatyviomis idėjomis su vidaus ir išorės suinteresuotomis šalimis kūrybiniam bendradarbiavimui skatinti.
Komentuoti, vertinti ir atlikti taikomąjį mokslinį darbą pagal pasirinktą metodinę ir teorinę medžiagą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita; įtraukiant paskaita; diskusija; „Raudonas kilimas“: 3D atvejai paruošiantys studentus dirbti kūrybinėje aikštelėje; idėjų generavimas naudojant “Brain writing", “Person” stimuli", “Picture” stimuli ar “Word” stimuli; minčių lietus; Walt Disney kūrybiškumo metodas; atvejo analizė; projektai; praktiniai užsiėmimai; seminarai; mokymai; inscenizacija; realių verslo modelių tyrimas, jų palyginimas; sąvokų žemėlapis; grupinis darbas; "T" diagrama; verslo žaidimai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (apklausos raštu ir žodžiu), savarankiški darbai, egzaminas arba projektas.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Verslo analizė: verslo pagrindai, organizacinė elgsena, verslo analizė;
Organizacijų vadyba: vadyba, organizacija;
Inovatyvi asmenybė ir organizacija: individualus kūrybiškumas, organizacinis kūrybiškumas;
Darnioji plėtra: darni verslo aplinka, įmonių socialinė atsakomybė, verslo etika;
Kūrybiškumas: kūrybiškumo stiprinimas, kūrybiškumas kaip mokslo krypties studijos;
Asmeninės įžvalgos ir tobulėjimas: asmeninė lyderystė, asmeninis tobulėjimas;
Ekonomika ir verslo dokumentacija: ekonomika, įmonės finansų valdymas, teisės pagrindai ir dokumentacija;
Žinių įgijimas: žinios ir mokslo filosofija, intervencijos teorija ir praktika
Verslo modeliai ir evoliucinė strateginė plėtra;
Rinka ir pardavimas;
Komunikacija: komunikacija organizacijoje, iškalba, tarpkultūrinė komunikacija;
Verslus elgesys ir jo savybės;
Praktika;
Baigiamoji praktika;
Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis. Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma - 10 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Jungtinė trijų aukštųjų mokyklų – Vilniaus kolegijos, Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universiteto ir Porto politechnikos instituto – studijų programa. Baigus studijas, įteikiami trijų aukštųjų mokyklų arba vienas jungtinis diplomai.
Studijų programos pagrindas – Danijos Olborgo universiteto mokslininkų sukurta „Kūrybinės aikštelės“ (Creative Platform) metodika.
Antraisiais studijų metais (rudens semestrą) studijuojama Porto politechnikos institute.
Profesinė praktika atliekama Taline, Ülemiste City, kuriančiame JAV Silicio slėnio atitikmenį Šiaurės Europoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Taikydami „Kūrybinės aikštelės“ metodiką, absolventai galės plėtoti verslus, produktus ir paslaugas, organizuoti kūrybišką grupinį įmonės darbuotojų darbą, kurti savo verslus, dirbti verslo plėtros specialistais, produktų/ paslaugų kūrėjais, projektų vadovais, darbuotojų ugdymo specialistais, rinkodaros skyriaus specialistais.
Tolesnių studijų galimybės:
JSP absolventai galės tęsti antrosios pakopos studijas Porto Politechnikos institute ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitete ar toliau studijuoti verslo krypties magistro studijose Lietuvoje ar užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28