Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vandens ir žemės inžinerija (anglų k. - Water and Land Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Environmental engineering final report 2022_(galutinė_versija).pdf

Valstybinis kodas

6121EX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
1) parengti plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos aplinkos inžinerijos specialistus, žinančius šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo teorijas, metodus ir pažangiausias technologijas, gebančius analizuoti gyvojoje gamtoje vykstančius reiškinius, vertinti supančios aplinkos kokybės būklę, spręsti darnaus žemės ir vandens išteklių naudojimo bei aplinkosaugos problemas, realizuoti inovatyvius techninius ir technologinius sprendimus įvairiose kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, žemės ir vandens išteklių tvarkymo srityse.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai
1. Apibūdinti gamtos ir matematikos pagrindines teorijas, principus reikalingus aplinkos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti;
2. Suprasti platesnį daugiadalykį aplinkos inžinerijos kontekstą, gebėti pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus sprendžiant darnaus žemės ir vandens išteklių naudojimo problemas;
3. Apibūdinti aplinkos inžinerijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas, gebėti identifikuoti aplinkoje vykstančius reiškinius, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas ir jų priežastis, turėti nuosekliai susietų aplinkos inžinerijos studijų krypties žinių;
Inžinerinė analizė
4. Identifikuoti ir išspręsti aplinkos inžinerijos problemas, parenkant tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą;
Inžinerinis projektavimas
5. Taikant aplinkos inžinerijos metodikas ir specialias kompiuterines programas projektuoti aplinkos kokybei gerinti skirtas įrenginių inžinerines sistemas ar jų elementus, modeliuoti juose vykstančius procesus;
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai
6. Gebėti rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais bei ją tinkamai panaudoti sprendžiant įvairias aplinkos inžinerijos problemas;
7. Suplanuoti ir naudojantis šiuolaikine laboratorijų ir lauko tyrimų įranga atlikti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas;
Inžinerinių uždavinių sprendimas
8. Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą aplinkos inžineriniams sprendimams įgyvendinti.
9. Suprasti aplinkos inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką, gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas;
10. Suprasti ir įvertinti esamą aplinkosauginę situaciją, prognozuoti poveikio aplinkai, jos komponentams ir žmonėms tikimybę ir mastus, inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, parinkti ar sumodeliuoti aplinkos kontrolės ir taršos prevencijos priemones;
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
11. Holistiškai suprasti aplinkos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą, mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
12. Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą aplinkos inžinerijos srityje, jam pasirengti bei gebėti efektyviai dirbti savarankiškai ir komandoje, išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso vizualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas. Paskaitų ir seminarų metu vyksta diskusijos, vengiant monologinio dėstymo pobūdžio; laboratoriniai darbai ir praktinės užduotys, pagrįstos grupiniu darbu; projektų rengimas atliekant atvejų analizę, kurios metu labai svarbus probleminis ir kritinis mąstymas, ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu raštu. Pagrindinis šio vertinimo kriterijus – sukauptų žinių įsisavinimas ir jų taikymo interpretavimas. Įsisavintos laboratorinių ir praktinių darbų žinios vertinamos pagal darbų ataskaitas, parašytas išvadas ir pagal sugebėjimą gautus rezultatus sisteminti ir apibendrinti. Dalyko žinios vertinamos dešimties balų sistemoje atskirai vertinant pratybų darbus, laboratorinius darbus ir teorines žinias. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji studijų dalykai:
Aplinkos chemija, Aplinkos inžinerijos pagrindai, Inžinerinė grafika, Aukštoji matematika, Optimizavimo metodai ir statistikos pagrindai, Fizika, Geodezijos pagrindai, Geografinė informacinė sistema, Kompiuterinė grafika ir topografija, Dirvožemio mokslas, Erdvinis planavimas, Inžinerijos mokslų profesinė kalba, Statybos pagrindai, Aplinkosaugos ir statybos teisė, Aplinkos inžinerijos baigiamasis darbas

Praktikos:
Geodezijos pagrindų praktika, Specializacijos pagrindų praktika, Profesinės veiklos praktika
Specializacijos:
Akvakultūros inžinerijos specializacija
Hidraulika, Vandens organizmai ir akvakultūros sistemos, Inžinerinė hidrologija ir hidrogeologija, Akvakultūros pagrindų praktika, Moliuskų ir vėžiagyvių biotechnika, Šiltavandenių žuvų veisimo ir auginimo technologijos, Vandens ruošimas ir tiekimas akvakultūrai, Žvejybos technologijos, Akvaponika, Šaltavandenių žuvų veisimo ir auginimo technologijos, Vandens organizmų veisimo ir auginimo technologijų kursinis darbas, Akvakultūros inžineriniai sprendimai, Akvaproduktų gamybos technologijos, Biosauga akvakultūroje, Jūrų akvakultūra, Nuotekų valymo technologijos, Pašarų gamyba ir šėrimo technologijos, Žuvų išteklių vertinimas ir atkūrimas, Akvakultūros kompleksinis projektas

Hidrotechnikos specializacija
Hidraulika, Techninė mechanika, Inžinerinė hidrologija ir hidrogeologija, Drenažas ir drėkinimas, Drenažo arba drėkinimo sistemų projektas, Geotechnika, Ežerotyra ir okeanologijos pagrindai, Inžinerinės konstrukcijos, Vandenruoša ir vandentiekis, Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas, Nuotakynų inžinerija, Hidroenergetika, Hidrotechnikos statiniai, Hidrotechnikos statinių kursinis projektas, Jūrų priekrančių ir krantosaugos statiniai, Potvynių rizika ir prevencija, Vandens telkinių renovacija, Statinio informacinis modeliavimas, Vandens inžinerijos statinio darbų technologija ir organizavimas, Vandens inžinerijos statinio darbų technologijos ir organizavimo kursinis projektas

Žemėtvarkos specializacija
Darnus teritorijų vystymas, Kartografija, Skaitmeninė fotogrametrija, Geodeziniai matavimai, Melioracija ir kelių inžinerija, Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, Žemės ir statinių kadastro kursinis projektas, Žemėtvarkos projektavimo pagrindai, Aplinkosauginis teritorijų planavimas, Aplinkosauginio teritorijų planavimo kursinis projektas, Kraštotvarka, Aplinkos inžinerijos tyrimų metodai, Inžinerinė geodezija, Žemės teisė, Žemėtvarkos projektavimas, Žemėtvarkos projektavimo kursinis projektas, Nekilnojamojo turto vertinimas, Žemėtvarkos darbų organizavimas
Studento pasirinkimai:
Studentų pasirenkamiems dalykams skiriama 44 kreditai.
Studentai laisvai gali rinktis dalykus iš pagrindinių studijų sričių bei užsienio kalbų dalykų (ne mažiau 28 kr.) ir kitų, nei studento studijuojama, studijų krypčių dalykų (ne mažiau 16 kr.).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai yra vienintelė plačios aprėpties aplinkos inžinerijos krypties universitetinių studijų programa apie darnaus žemės naudojimo ir vandens išteklių plėtros bei aplinkosaugos inovatyvius techninius ir technologinius sprendimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti:
projektinį – inžinerinį darbą
- vandens inžinerijos sistemoje: hidrotechnikos statinių projektavimo, statybos, priežiūros ir valdymo įmonėse bei institucijose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei atliekų tvarkymo įmonėse,
- įmonėse, rengiančiose žemėtvarkos ir kraštotvarkos projektus, atliekančiose žemės sklypų ir pastatų kadastrinius matavimus, žemės kartografavimo, žemės sklypų planų rengimo, kraštovaizdžio architektūros darbus, žemės rinkos tyrimus ir nekilnojamojo turto vertinimą,
- žuvininkystės ir akvakultūros valstybinėse ir privačiose įmonėse,
- aplinkos tvarkymo, projektavimo ir priežiūros įmonėse, savivaldybių administracijose, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose;
konsultacinį darbą konsultavimo įmonėse, tarnybose, savivaldybių administracijose
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti inžinerijos studijų krypties magistrantūros programose

Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: