Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programų inžinerija (anglų k. - Software Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos programų inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti, kurti, diegti bei testuoti įvairios paskirties ir sudėtingumo programų sistemas, taikyti šiuolaikinius programų inžinerijos metodus, programavimo technologijas ir programinius karkasus, taip pat įsisavinti informacinių technologijų naujoves ir taikyti jas įvairiose srityse.

Studijų rezultatai:
Žinios
Programų sistemų kūrimo proceso, projektavimo metodų, programų evoliucijos ir gyvavimo ciklo, programų sistemų kokybės užtikrinimo ir testavimo metodologijų žinios
Algoritmų ir duomenų struktūrų, programavimo paradigmų, kalbų, karkasų ir technologijų žinios, programų kūrimo įrankių žinios
Vartotojo sąsajos konstravimo, interneto technologijų, duomenų bazių, programų sistemų projektų valdymo žinios
Fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų žinios, apimančios teorinius ir praktinius šių mokslo sričių aspektus, kurios skirtos realiam pasauliui suprasti ir profesiniams tikslams pasiekti.

Gebėjimai vykdyti tyrimus
Gebės analizuoti dalykinę sritį, suprasti programų inžinerijos konceptus, taikymo sritis ir aprėptį, įvertinti taikomosios srities žinių poreikį, problemų kompleksiškumą ir įgyvendinamumą
Gebės rinkti ir sisteminti informaciją, naudotis informacijos šaltiniais, analizuoti, interpretuoti ir vertinti mokslinę informaciją, taikyti sisteminius informacijos analizės metodus.

Specialieji gebėjimai
Gebės projektuoti programinę įrangą ir atskirus jos komponentus pagal suformuluotus reikalavimus, taikyti modernius programų sistemų projektavimo metodus ir CASE technologijas.
SG2. Gebės pasirinkti ir naudoti tinkamus programų kūrimo modelius, programavimo technologijas ir įrankius, kurti duomenų bazes, gebės vykdyti programų priežiūrą ir palaikymą.
Gebės taikyti skirtingas programavimo paradigmas, algoritmus, programinius karkasus, naudoti programų kūrimo įrankius, testuoti programinę įrangą, kurti testavimo scenarijus, vertinti testavimo rezultatus ir pateikti išvadas.

Socialiniai gebėjimai
Gebės dirbti komandoje, bendrauti, diskutuoti, aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę, teikti siūlymus, aptarti idėjas.
Gebės dalintis atsakomybe ir priimti grupės viziją, dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, palaikyti dalykinę kalbą, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus.

Asmeniniai gebėjimai
Gebės samprotauti, analitiškai mąstyti, savarankiškai planuoti ir organizuoti mokymosi procesą, nuolat ugdyti profesinę kompetenciją
Gebės taisyklingai raštu ir žodžiu perteikti informaciją, idėjas, rengti techninę dokumentaciją, atsakingai vykdyti projektinę veiklą


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, laboratorinis darbas, praktinis užsiėmimas, literatūros analizė, diskusija, simuliacija, atvejo analizė, svečio paskaita, komandinis projektas, darbas grupėse, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos pasiekimams ir studento įgytoms žinioms ir gebėjimams vertinti taikomi: tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai, koliokviumai ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos ir kita), grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, referatų analizė, studijavimo pasiekimų aplankų analizė, pokalbis, laboratorinių darbų ataskaitos ir gynimas, kursinių darbų gynimas, individualaus ar komandinio projekto ataskaitos ir jų pristatymas, praktikos ataskaitos, ir baigiamojo darbo ir jo gynimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programų inžinerijos studentai studijuoja tokius dalykus:

Programų kūrimo įvadas
Informacinės technologijos
Operacinės sistemos
Diskrečioji matematika 1
Matematinės analizės pagrindai
Algoritmai ir duomenų struktūros
Procedūrinis programavimas
Diskrečioji matematika 2
Vadybos pagrindai
Anglų kalba 1
Bazinė anglų kalba 1
Pažintinė praktika
Algoritmai ir duomenų struktūros
Procedūrinis programavimas
Diskrečioji matematika 2
Vadybos pagrindai
Logika
Etika
Anglų kalba 2
Bazinė anglų kalba 2
Programų sistemų inžinerijos pagrindai
Kompiuterių architektūra ir tinklai
Objektinis programavimas
Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Ekonomikos teorija
Technikos filosofija
Filosofija
Reikalavimų inžinerija
Duomenų bazės
Integruotos programavimo aplinkos
Skaitiniai metodai ir algoritmai
Kompiuterinė grafika
Multimedijos dizaino pagrindai
Gamybinė praktika1
Demola praktika 1
Žmogaus ir kompiuterio sąveika
Programų sistemų projektavimas
Duomenų bazių valdymas
Objektinio programavimo technologijos
Projektų valdymo principai
Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos
Interneto technologijos
Programų kūrimo procesas
Debesų kompiuterija (su kursiniu darbu)
Programų sistemų kokybė
Lygiagretusis programavimas
Gamybinė praktika 2
Demola praktika 2
Bakalauro baigiamasis darbas 1
Informacinės sistemos programų kūrimas
Programų sistemų testavimas
Informacijos teorija
Specialybės kalbos kultūra
Informatikos teisė
Techninės įrangos programavimas
Išmaniųjų įrenginių programavimas
Modernių duomenų bazių pagrindai
Bakalauro baigiamasis darbas 2
Bakalauro baigiamasis darbas 3
Duomenų gavybos pagrindai (su kursiniu darbu)
Programavimas duomenų bazių aplinkoje
Programų sistemų auditas
Informacijos saugos pagrindai


Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė ir dvi profesinės veiklos praktikos. Bendra praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinamos programų kūrimo žinios ir gebėjimai, gilinami programavimo gebėjimai.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje numatyti du laisvai pasirenkami dalykai ir dešimt pasirinkimų iš alternatyvių dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje „Programų inžinerija“ daug dėmesio skiriama programų sistemų programų praktiniam realizavimui, taikant pažangius programų sistemų kūrimo metodus ir įrankius. Studijų programa sudaryta remiantis ACM rekomendacijomis ir apima visus programų kūrimo ciklo etapus. Programoje didesnis dėmesys skiriamas programinės įrangos projektavimui bei atitinkamų žinių ir gebėjimų suteikimui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Progarmų inžinerijos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti programų architektais, sistemų architektais, programuotojais, testuotojais, sistemų analitikais, projektų vadovais.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus programų inžinerijos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti informatikos mokslų krypties magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.