Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sumanioji gyvulininkystė (anglų k. - Smart animal husbandry)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Gyvulininkystė

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

ASU Sumanioji gyvulininkyste_B_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121IX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450811

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Parengti plačios erudicijos gyvulininkystės specialistus, suteikiant bazinių ir specialiųjų žinių bei gebėjimų, kurie būtini savarankiškam darbui ir profesinei veiklai organizuojant gyvulininkystės produktų gamybą, parenkant pažangius ūkinių gyvūnų veisimo metodus, diegiant ir valdant sumaniąsias gyvūnų laikymo ir šėrimo technologijas, užtikrinant gyvūnų gerovės ir produktyvumo sąlygas, jų produktų kokybę ir saugą, aplinkosaugos reikalavimus, aukštą konkurencingumą, pelningumą ir socialiai atsakingą integraciją į kaimo plėtros procesus.
Studijų rezultatai:
1. Fundamentinės teorinės žinios, formuojančios žemės ūkio mokslų taikomuosius pagrindus ir jų taikymas ūkinių gyvūnų biologinių ir biocheminių procesų ir gyvulininkystės sumaniųjų technologinių procesų moksliniame pažinime.
2. Naujais fundamentiniais ir taikomaisiais moksliniais tyrimais pagrįstos ūkinių gyvūnų mitybos, pašarininkystės ir agronomijos integruotos žinios ir jų taikymas gyvūnų aprūpinimo pilnaverčiais ir saugiais pašarais profesinėje veikloje.
3. Naujais fundamentiniais ir taikomaisiais moksliniais tyrimais pagrįstos veterinarinės medicinos, genetikos, gyvulininkystės darnaus ir ekologiško vystymo specialiosios žinios ir jų taikymas gyvūnų veisimo, sveikatingumo ir gerovės užtikrinimo, aplinkos taršos mažinimo, gyvūninės kilmės produktų kokybės ir saugos užtikrinimo profesinėje veikloje.
4. Naujais fundamentiniais ir taikomaisiais moksliniais tyrimais pagrįstos inžinerijos ir technologijų žinios ir jų taikymas gyvulininkystės sumaniųjų technologijų saugaus naudojimo profesinėje veikloje.
5. Naujais taikomaisiais moksliniais tyrimais pagrįstos specialiosios biomedicinos, inžinerijos ir technologijų žinios pagal pagrindines ūkinių gyvūnų rūšis ir jų integruotas taikymas galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės ir paukštininkystės, taip pat pagal pasirinkimą smulkiųjų gyvulininkystės šakų profesinėje veikloje.
6.Gebėjimai rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus ūkinių gyvūnų produktyvumui nustatyti, veislinei vertei didinti ir kitoms gyvulininkystės profesinės veiklos problemoms spręsti naudojantis naujomis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, mokslinių tyrimų metodais ir pasiekimais.
7. Gebėjimai naujais metodais nustatyti ūkinių gyvūnų mitybos poreikius pagal jų fiziologinius poreikius ir produktyvumo parametrus, sudaryti pilnaverčio šėrimo davinius, planuoti pašarų poreikius ir organizuoti jų gamybą bei logistiką, parinkti ir valdyti šėrimo bei pašarų gamybos technologijas.
8. Gebėjimai organizuoti ūkinių gyvūnų veisimą, vykdyti jų selekciją, produktyvumo kontrolę, didinti veislinę vertę.
9. Gebėjimai parinkti, diegti ir saugiai valdyti sumaniąsias gyvulininkystės procesų technologijas.
10. Gebėjimai teikti veterinarinę pagalbą, parinkti ir taikyti gyvūnų gerovės ir higienos, aplinkos taršos mažinimo naujas sistemas pagal ES reikalavimus ir darnaus vystymo principus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, paskaitų vizualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas. Paskaitų metu vyksta diskusijos, dalykiniai žaidimai, situacijų analizė. Laboratoriniai darbai ir praktinės užduotys atliekami savarankiškai arba grupėmis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas dešimties balų sistemoje. Kaupiamojo vertinimo būdu nustatomas dalyko studijų rezultatų galutinis įvertinimas. Kaupiamojo vertinimo dedamosios yra numatytų savarankiškų darbų, tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiasi egzaminu, kurio metu vertinami studijų rezultatus atitinkančių žinių įsisavinimas jų mokėjimas taikyti, gebėjimų išsiugdymas.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais – 168 (su praktikomis ir baigiamuoju darbu):
Įvadas į studijas; Matematika ir informatika; Bioorganinė chemija; Gyvūnų morfologija ir fiziologija; Mikrobiologija; Gyvūnų mityba; Agronomijos pagrindai; Gyvulininkystės technologinių procesų inžinerija; Gyvūnų higiena ir gerovė; Gyvūnų genetika ir veisimas; Biostatistika ir gyvūnų informacinės sistemos; Mokslinių tyrimų pagrindai; Gyvulininkystės technologinių procesų valdymo pagrindai; Pašarininkystė; Veterinarijos pagrindai; Darnioji gyvulininkystė; Sumanioji galvijininkystė; Sumanioji paukštininkystė; Sumanioji kiaulininkystė; Avininkystė ir ožkininkystė; Gyvūninės kilmės produktų kokybė ir sauga; Profesinės veiklos praktika; Baigiamasis darbas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai. Studentai gali laisvai pasirinkti dalykus iš biomedicinos, technologijų, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai tik antroji šalyje studijų programa, skirta rengti gyvulininkystės specialistus. Nuo studijų programos, kuri vykdoma Lietuvos sveikatos mokslų universitete, ši studijų programa ypač skiriasi savo studijų rezultatų ir turinio tarpdiscipliniškumu. Ši studijų programa integruoja ne tik gyvulininkystės, bet ir agronomijos, technologijų ir vadybos mokslų žinias.