Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dramos režisūra (anglų k. - Drama directing)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Dramos režisūros magistro studijų programa skirta rengti kvalifikuotus režisierius:
žinančius originalių meno projektų kūrimo būdus; kolektyvinio darbo organizavimo ypatumus; analitinio – tiriamojo darbo procesus;
mokančius dirbti atsakingai ir planingai; taikyti sukauptą žinių sistemą įvairių profesijų atstovų komandoje; spręsti teorines – praktines profesinės veiklos problemas;
galinčius kurti ir įgyvendinti originalius meno projektus; organizuoti ir vykdyti įvairiapusę teatrinę veiklą; diegti naujoves praktinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Žino naujausias kultūros kaitos tendencijas, meno projektų kūrimo būdus.
2. Išmano kolektyvinio darbo organizavimo ypatumus.
3. Žino analitinio – tiriamojo darbo metodus.

Gebėjimai atlikti tyrimus:
1. Moka analizuoti ir vertinti teatrinės kultūros reiškinius, dirbti nuosekliai, atsakingai, planingai,
2. Moka išsikelti ir spręsti aktualias kūrybines problemas įvairių profesijų atstovų komandoje.
3.Moka įžvelgti kultūrinius – teatrinius pokyčius, spręsti teorines – praktines profesinės veiklos problemas.

Specialieji gebėjimai:
1.Geba atrasti, kaupti, sisteminti naują informaciją eksperimentinėje teatrinėje veikloje.
2. Geba inicijuoti ir vykdyti eksperimentinius meno projektus.
3. Geba atlikti kvalifikuotą meno projektų ekspertizę.

Socialiniai gebėjimai:
1. Geba naudoti informacines technologijas ruošiant ir pateikiant informaciją.
2. Geba taisyklingai, įtaigiai, profesionaliai bendrauti, perteikti žinias kolegoms, mokslo bendruomenės atstovams, plačios visuomenės nariams.
3. Geba burti kūrėjų ir vykdytojų komandas bei joms vadovauti.

Asmeniniai gebėjimai:
1. Geba savarankiškai dirbti, generuoti ir realizuoti idėjas.
2. Geba planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesinę kompetenciją.
3. Geba kūrybingai planuoti savo ir komandos darbą, pristatyti projektą visuomenei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus projektas
Grupinis projektas
Diskusija
Pratybos
Seminaras
Literatūros analizė
Dienoraštis
Kūrybinės dirbtuvės
Veiklos refleksija
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Grupinis darbas
Individualus projektas
Konsultacijos
Praktikos ataskaita
Savęs įsivertinimas
Tarpinis egzaminas
Pratybų atsiskaitymas
Kvalifikacinis (baigiamasis) darbas
Portfolio
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Mokslinių tyrimų metodologija
Mokslinis referatas 1,2,3
Režisūra
Režisūros istorija
Teatro muzika
Scenografijos technologijos
Režisūrinis projektas (Baigiamasis darbas)
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamas specialybės pagrindų dalykas 1,2 semestre
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Dramos režisūros studijų programą absolventai gali dirbti režisieriais, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius meno projektus, dirbti ekspertinį darbą kultūros ir meno įstaigose; dirbti pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistro studijas baigę absolventai gali toliau studijuoti meno studijų srities doktorantūroje.