Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biologinių sistemų valdymas (anglų k. - Management of Biological Systems)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121IX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450810

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas – rengti žemės ūkio mokslų specialistus, gebančius kurti bei įgyvendinti tvarius, novatoriškus ir konkurencingus bioverslo modelius taikant biologinių sistemų komponentų valdymo, informacinių technologijų, ekonomikos, vadybos ir finansų valdymo tarpdisciplinines žinias, siekiant Europos žaliojo kurso tikslų, pagrindžiant moksliniais tyrimais, rinkos pokyčių ir bioverslo modelių analize. Biologinių sistemų valdymas – tarpkryptinė, plačios aprėpties studijų programa, sudaranti galimybę studentams įgyti kitų krypčių žinių ir gebėjimų, kuriuos galės pritaikyti dirbant įvairiuose bioverslo sektoriuose, leidžianti suprasti, kurti ir valdyti technologijas, taikomas įvairiose šiuolaikinėse biologinėse sistemose. Programoje taikomi inovatyvūs studijų metodai ir siekiama studentų aktyvaus dalyvavimo studijų procese, praktikų metu sudaroma galimybė susipažinti su biologinių sistemų elementais ir technologijomis. Atsižvelgiant į studentų poreikius ir priklausomai nuo studentų skaičiaus programoje, studentai turės galimybę IV kurse rinktis vieną iš siūlomų specializacijų, apimančių įvairias bioindustrijos sritis. Specializacijos studijos organizuojamos susidarius rentabiliai studentų grupei.
Baigus studijų programą suteikiamas žemės ūkio mokslų bakalauro laipsnis.
Studijų programos tikslas (-ai):
rengti žemės ūkio mokslų specialistus, gebančius kurti bei įgyvendinti tvarius, novatoriškus ir konkurencingus bioverslo modelius taikant biologinių sistemų komponentų valdymo, informacinių technologijų, ekonomikos, vadybos ir finansų valdymo tarpdisciplinines žinias, siekiant Europos žaliojo kurso tikslų, pagrindžiant moksliniais tyrimais, rinkos pokyčių ir bioverslo modelių analize.
Studijų rezultatai:
1. Geba apibrėžti agrobiosistemų komponentų – dirvožemio, augalų ir gyvūnų – vystymosi dėsningumus;
2. Geba apibūdinti ir vertinti tvarių biosistemų technologijų ypatumus bei apibrėžti priemones ir agroinovacijas produkcijos kiekybinių ir kokybinių rodiklių verčių sureguliavimui;
3. Geba apibūdinti žemės ūkio ekonomikos ir verslo vadybos ypatumus, paaiškinti gamybos procesų valdymo funkcijas ir principus, analizuoti ir vertinti verslo aplinkos veiksnius.
5. Geba planuoti ir atlikti mokslinį tyrimą, statistiškai įvertinti, analizuoti ir apibendrinti tyrimų duomenis, reikalingus biologinių sistemų valdymui ir Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimui, inovacijų diegimui ir profesiniam komunikavimui
6. Geba vertinti dirvožemio ir augalų potencialus, aplinkos veiksnius, lemiančius augalų vystymąsi bei antrapogeninės veiklos poveikį klimato kaitai;
7. Geba įvertinti, parinkti tvarias augalų ir gyvūnų auginimo technologijas ir įgyvendinti jas praktiškai, derinant tvaraus žemės ūkio principus su inovacijomis ir žiedinės ekonomikos modeliais.
8. Geba planuoti ir organizuoti bioverslo subjektų veiklą, parengti inovacijų diegimo projektą, numatyti veiklos finansavimo šaltinius.
9. Geba komunikuoti raštu ir žodžiu, konstruktyviai diskutuoti dalykiniais klausimais, dirbti komandoje, suteikti grįžtamąjį ryšį, prisiimti atsakomybę.
10. Geba savarankiškai mokytis ir dirbti siekiant asmeninių ir profesinių tikslų, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Specializacijos:
1. Bioverslo vadyba
2. Žuvininkystė ir akvakultūros verslas
3. Tvarioji gyvulininkystė
4. Integralus agroekosistemų valdymas
5. Ekosistemų ir klimato kaitos valdymas 6. Bioenergetika
Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti žemės ūkio gamybos, bioverslo įmonėse, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, bei kurti ir vystyti verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai baigę studijų programą „Biologinių sistemų valdymas“ ir įgiję žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį turės galimybę tęsti studijas žemės ūkio mokslų bei pasirinktai specializacijai giminingos krypties magistrantūros programose.