Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo skaitmenizavimo vadyba (anglų k. - Business Digitalization Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-7

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Verslo skaitmenizavimo vadyba_BA_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121LX074

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti žinias ir įgūdžius, būtinus vykdyti verslo įmonių ir organizacijų veiklos skaitmeninimą, ypatingą dėmesį sutelkiant lyderystės, pokyčių valdymo, projektų valdymo žinioms ir įgūdžiams bei etiniams skaitmeninių technologijų taikymo aspektams.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1. Išmano organizacijų vadybos principus, organizacijas sudarančių funkcijų tarpusavio sąveiką, ir organizacijos sąsajas su išorine aplinka.
A2. Geba pasitelkti lyderystės, pokyčių valdymo, projektų valdymo teorijas ir metodus, vykdant skaitmenines organizacijų transformacijas bei pokyčių projektus.
A3. Interpretuoja vadybos ir socio-technines teorijas aiškinančias žmonių ir technologijų tarpusavio sąveikos ypatumus ir geba pasitelkti jų implikacijas pagrindžiant veiklos tobulinimo galimybes, realizuojant pokyčių projektus bei vertindami jų poveikį.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1. Geba atpažinti ir įvertinti strategines galimybes, organizacijų vadybos, organizacijos funkcijų bei veiklos procesų problemas, pokyčių teikiamas galimybes ir riziką, pagrindžia atitinkamų vadybos sistemų vystymo alternatyvas, ar problemų sprendimo prieigas.
B2. Geba pasitelkti kiekybinius bei kokybinius metodus siekiant surinkti, analizuoti ir interpretuoti pirminius ir antrinius duomenis apie verslo aplinką, organizacijų, atskirų funkcijų ar procesų situaciją.

Specialieji gebėjimai:
C1. Išmano skaitmeninių technologijų tendencijas, paplitusius taikymo atvejus, ir geba juos išnaudoti realizuojant organizacijų tikslus ir prisidedant prie jų vystymo.
C2. Geba pasitelkti verslo įžvalgos ir duomenų analitikos žinias ir įrankius, kuriant organizacijų veiklos vertinimo sistemas bei vertinant pokyčių projektų poveikį, turi jų įrankių taikymo įgūdžių.
C3. Geba pasitelkti išmanaus procesų automatizavimo žinias ir įrankius organizacijų procesams tobulinti bei turi jų taikymo įgūdžių

Socialiniai gebėjimai:
D1. Geba veiksmingai bendrauti su klientais, verslo partneriais, pasižymi empatija ir mokėjimu išklausyti, įsigilina jų verslo problemas, kontekstą bei sėkmę lemiančius veiksnius.
D2. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su informacinių sistemų specialistais, duomenų mokslininkais, moka dirbti tarpdisciplininėje komandoje, organizuoti komandos darbą ir kurti komandos darbo atmosferą, prisiimdamas atsakomybę, demonstruoti lyderystės gebėjimus.
D3. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis vykdant pokyčių projektus, pristatant naujus produktus ir procesų inovacijas žodžiu ir raštu, pasitelkiant įvairias medijas komunikacijos poveikiui sustiprinti, lietuvių ir užsienio kalbomis.

Asmeniniai gebėjimai:
E1. Geba vystyti asmenines savybes srityse, kuriose pasireiškia skaitmeninių technologijų ribotumas kūrybiškumą, verslumą, konteksto įvertinimą, kritinį mąstymą bei kultūrinį intelektą.
E2. Išmano verslo etiką, žmonių, duomenų ir skaitmeninių technologijų tarpusavio sąveiką bei šios sąveikos ypatumus, moka priimti etiškus verslo sprendimus pasitelkdami skaitmenines technologijas organizacijų ir jų procesų tobulinimui.
E3. Geba rūpintis savo asmenybės tobulėjimu, ugdo profesinį meistriškumą, toleranciją rizikai ir atsparumą nesėkmėms, komfortišką savijautą nuolat kintančiose aplinkose ir formuoja asmeninį veiklos būdą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama auditorinio ir studento savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, konsultacinius seminarus ir kt. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų, projektų rengimui ir kt. Pagrindiniai mokymo metodai yra šie: paskaitos, darbas grupėse, atvejo analizės, konsultaciniai seminarai ir kt. Be pagrindinių mokymosi metodų studijų programa pasižymės ir inovatyviais mokymo metodais: dizainu grįstu, probleminiu, patirtiniu mokymu(si) ir kt., kai vykdomi projektai, sprendžiamos problemos, kompleksiškai naudojant įvairių krypčių kompetencijas. Dalį studijų dalykų ves dėstytojų komandos iš skirtingų fakultetų. Programoje bus įgyvendinama teorijos ir praktikos sintezė, kai atliekant praktinius darbus bus sprendžiamos realios vadybinės problemos, taikant pažangius tyrimų, analizės ir projektavimo įrankius ir metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir registruojami akademinėje duomenų bazėje pagal modulyje numatytų užduočių rengimo ir atsiskaitymo kalendorių. Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis fiksuojamas semestro pabaigoje (teigiamas arba neigiamas įvertinimas), galutinis atsiskaitymas vyksta egzaminų sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Vertinant studento pasiektus rezultatus, taikoma kaupiamojo balo sistema, kai tarpinių dalyko atsiskaitymų ir egzamino įvertinimui priskiriami svoriai, kurie nusako tų įvertinimų įtaką galutiniam dalyko įvertinimui. Dalyko atsiskaitymai ir jų svoriai galutiniame dalyko įvertinime kiekvienam dalykui nurodomi atskirai.
Dažniausiai naudojami atsiskaitymo būdai: egzaminas, tarpinis egzaminas, probleminių užduočių sprendimas, projekto ataskaita, žodinis iliustruotas pranešimas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (12 kr.), iš jų: Užsienio kalbų alternatyvos (6 kr.) ir Filosofijos ir darnaus vystymo alternatyvos (6 kr).
Studijų krypties pagrindų dalykai (174 kr.):
Informatika 1
Matematika 1
Įvadas į skaitmeninio verslo vadybą
Mikro- ir makroekonomika
Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai
Skaitmeninės organizacijos valdymas
Ekonominė statistika
Vadyba
Žmonių išteklių vadyba
Marketingo pagrindai
Verslo etika
Programavimo pagrindai
Socialinių tyrimų metodai
Kokybės vadyba
Finansų technologijos
Verslo strategija
Verslo procesų valdymas
Duomenų bazių ir informacijos sistemų pagrindai
Verslo procesų modeliavimas
Duomenų analizė
Dirbtinis intelektas verslo procesuose
Marketingas virtualioje aplinkoje
Produkto vystymo projektas
Veiklos procesų skaitmeninimas
Veiklos analitika ir duomenų tyryba
Pokyčių valdymas
Verslo procesų automatizavimas
Inovacijų vadyba
Projektų valdymas
Kompetencijų alternatyvos (18 kr.):
BA+ kompetencijų alternatyvos arba Asmeninis modulių rinkinys
Praktikos (15 kr.):
Baigiamoji praktika
Baigiamasis projektas (15 kr.):
Bakalauro baigiamasis projektas
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Studijuojantieji galės laisvai rinktis iš universitete siūlomų BA+ kompetencijų blokų (18 kr.) arba susiformuoti savo asmeninį modulių rinkinį iš universiteto siūlomo laisvai pasirenkamo modulių sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa parengta kartu su „Investuok Lietuvoje“ ir „Danske Bank“ atstovais. Programoje siūloma rinktis papildomų kompetencijų (BA+) studijas. Studijų metu papildomai galima įgyti UiPath, Pega Certified System Architect, Elements of AI sertifikatus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pabaigę studijų programą absolventai gebės:
- Įvertinti skaitmeninių technologijų teigiamas galimybes ir iššūkius.
- Taikyti skaitmeninių technologijų sprendimus įmonės marketingo, finansų, procesų valdymo, pardavimų, gamybos ar paslaugų teikimo srityse.
- Sėkmingai valdyti ir įgyvendinti šių veiklų skaitmeninimo projektus.
- Efektyviai dirbti tarpdisciplininėse komandose.
Programos absolventai galės dirbti verslo analitiku, Skaitmenizavimo projektų vadovu ar vadybininku, Skaitmeninių paslaugų ir produktų diegimo vadybininku ar konsultantu, Skaitmeninės transformacijos specialistu ar vadovu.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Verslo skaitmenizavimo vadybos bakalauro studijas, studentai gali toliau studijuoti Įmonių valdymo, Inovacijų valdymo ir antreprenerystės, Tarptautinio verslo antrosios pakopos studijų programose. Tiems, kurie planuoja doktorantūros studijas Universitete, siūlomos Vadybos doktorantūros studijų programa.