Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo administravimas (MBA) (anglų k. - Master of Business Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo administravimo magistras (MBA)

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

60
Nuolatinė, 1, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

S-182

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU Verslo administravimas MBA_MA_2021.pdf

Valstybinis kodas

6215LX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
MBA programos tikslas - parengti verslo administravimo magistrus, gebančius kūrybiškai taikyti naujausias vadybos mokslo ir verslo valdymo žinias, išmanančius šiuolaikinių verslo organizacijų kūrimą ir valdymą, gebančius sistemiškai analizuoti ir spręsti praktines verslo problemas, taikant naujausius, technologijų taikymu grįstus verslo veiklos ir aplinkos tyrimo metodus, priimti inovatyvius valdymo sprendimus ir nustatyti galimą jų poveikį aplinkai, būti pasirengusiems savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
Turės šiuolaikinės vadybos teorijos ir metodų, organizacinės elgsenos, lyderystės, pokyčių ir strateginės verslo analizės žinių, kurias gebės taikyti vertinant verslo valdymo procesus, sprendžiant žmonių išteklių valdymo, inovacijų ir technologinio verslumo, verslo finansų, verslo ekonominių sprendimų inžinerijos valdymo problemas ir uždavinius kintančioje verslo aplinkoje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės analizuoti, sisteminti ir vertinti iš įvairių duomenų šaltinių gaunamą verslo valdymo sprendimų priėmimui reikalingą informaciją, gebės kritiškai vertinti verslo valdymo tobulinimo idėjas, formuluoti argumentus ir prielaidas verslo valdymo sprendimų alternatyvų rengimui, taikant kiekybinius ir kokybinius, technologijų taikymu grįstus, metodus atlikti pasirinktų verslo probleminių atvejų tyrimus, interpretuoti rezultatus tarpdalykiniu požiūriu.
Specialieji gebėjimai:
Gebės taikyti sisteminį požiūrį analizuojant, vertinant ir modeliuojant žmonių išteklių valdymo strategijas, spręsti nerutininius žmonių išteklių valdymo uždavinius neapibrėžtumo sąlygomis, integruoti dalykines žinias vertinant ir rengiant naujas priemones, reikalingas efektyviems žmonių išteklių valdymo sprendimams priimti ir tyrimams atlikti.
Gebės sistemiškai analizuoti ir vertinti verslo inovacinius procesus, taikant naujausias technologijas modeliuoti inovacijų procesus, kurti technologinius startuolius, organizuoti ir valdyti technologijų perdavimo procesus, taikyti dalykines žinias neapibrėžtumo sąlygomis formuojant strateginius sprendimus, reikalingus inovacijoms kurti, skleisti ir pritaikyti organizacijose.
Gebės sistemiškai analizuoti ir vertinti verslo finansines ataskaitas, skaičiuoti absoliutinius ir santykinius rodiklius bei interpretuoti jų rezultatus, kritiškai vertinti ir prognozuoti verslo investicijų naudą, modeliuoti verslo veiklos tęstinumo scenarijus, taikant naujausias technologijas, įvertinus verslo finansinės ir operacinės rizikas bei numačius jų valdymo būdus, priimti racionalius finansų valdymo sprendimus.
Gebės spręsti tvarios verslo plėtros šiuolaikinėje ekonomikoje uždavinius, taikant sprendimų ekonominio prognozavimo, kompiuterinius simuliacinius modelius vertinti verslo alternatyvas; analizuoti ūkio šakos, įmonės ar jų grupės ekonominius rodiklius, taikant verslo subjektų makroekonominės ir mikroekonominės elgsenos, ekonominių svyravimų ir verslo cikliškumą grindžiančias žinias; kurti ekonominių tyrimų dizainą; taikyti statistinius, matematinius tyrimo metodus verslo idėjos ekonominiam pagrindimui.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės sklandžiai komunikuoti raštu ir žodžiu su verslo atstovais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis, diskutuoti aktualiais verslo kūrimo ir valdymo praktikos klausimais, įskaitant idėjų pristatymą, verslo ataskaitų rengimą, konsultavimą ir ekspertinį vertinimą; gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti darbą individualiai ir grupėse, vertinti grupės darbo efektyvumą, analizuoti grupės sudarymo, užduočių perdavimo ir koordinavimo principus, vadovausis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės savarankiškai priimti valdymo sprendimus sudėtingų ir neapibrėžtų situacijų atvejais, inicijuoti verslo veiklą ir jai vadovauti, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir nuolat lavintis savarankiškai; gebės demonstruoti kritiško, sisteminio ir loginio mąstymo įgūdžius, priimdami valdymo sprendimus, pagrįstus galimybių ir pasekmių vertinimu, suvoks moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklą ir jos etines pasekmes; gebės užtikrinti informacijos konfidencialumą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Plėtojamos tokios dėstymo ir mokymo(si) formos kaip diskusijos, atvejų analizė, problemų sprendimų medis, sisteminimas, individualūs ir grupiniai sprendimų priėmimo metodai, simuliacija, mišrusis metodas, idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas, mokslinio straipsnio analizė, uždavinių sprendimas, problema pagrįstos užduotys, ataskaitos rengimas ir kt.


Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žodiniai tikrinimo metodai (žodiniai pranešimai, individuali žodinė apklausa, grupės ataskaitos pateikimas žodžiu, namų darbo turinio pristatymas, praktikos ataskaitos gynimas), tikrinimo raštu metodai (atvirojo ir uždarojo tipo klausimai, užduotys), praktiniai tikrinimo metodai (koliokviumas, egzaminai, ataskaitos) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus rezultatus.


Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Universitetinių antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą sudaro: privalomų studijų dalis ir alternatyviai pasirenkamų studijų dalis.
Privalomus dalykus sudaro studijų krypties dalykai, būtini praktinėje veikloje, pabaigus studijas. Privalomų studijų dalį sudaro 4 studijuojami dalykai, kurių bendra apimtis yra 36 kreditai. Alternatyviai pasirenkamų studijų dalis grindžiama studijų moduliais, kurie teikia gilesnes žinias ir ugdo specialiuosius gebėjimus, orientuotus į tolesnę profesinę ar tiriamąją veiklą. Kiekvieno iš pasirenkamų modulių apimtis sudaro 18 kreditų. Susietas praktikos dalykas sudaro 6 kreditus. Tai yra baigiamasis MBA programos dalykas, kuriame integruojamos ir pritaikomos programos privalomų ir alternatyvaus pasirenkamo modulio metu įgytos teorinės žinios ir įgūdžiai. Studentai atliks praktiką Lietuvos ir užsienio organizacijose, kurios metu bus sprendžiamos realios versle iškylančios problemos.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Antrame studijų semestre studentai gali rinktis iš alternatyvių modulių. Keturi alternatyviai pasirenkami moduliai suteikia studentui galimybių ugdyti specialiuosius gebėjimus ir plėsti savo kompetenciją, atitinkamoje pagal poreikius, interesus ar darbo specifiką verslo srityje, tokiomis kryptimis:
– žmonių išteklių valdymas; technologinis verslumas ir inovacijos; finansų valdymas vadovams; verslo ekonominių sprendimų inžinerija. Priklausomai nuo pasirinkto modulio studijos pabaigiamos atitinkamu praktikos dalyku: Žmonių išteklių valdymo strategijos; Verslo procesų kūrimas ir reinžinerija; Finansinė analizė ir prognozavimas; Ekonominių sprendimų projektavimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Siekiant pristatyti naujausius mokslo, technologijų srities ir verslo praktikos pokyčius, studijų programoje kviečiami
dėstyti ir pasidalinti patirtimi verslo organizacijų atstovai, turintys praktinio darbo patirties ir dėstytojai iš įvairių pasaulio šalių.
Verslo administravimo (MBA) programa pagal savo struktūrą ir turinį yra unikali ir orientuota į naujausius verslo organizacijų veiklos ir plėtros reikalavimus.
Ši studijų programa skirta parengti vadovus ir aukštesnio lygmens vadybininkus, turinčius strateginės verslo analizės žinių ir transformacinės lyderystės gebėjimų, reikalingų priimant sprendimus, susijusius su verslo valdymo procesų vertinimu, žmonių išteklių valdymo strategijomis, naujų technologinių produktų ir paslaugų kūrimu, finansais ir investicijomis bei ekonominių verslo sprendimų inžinerija.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Magistras gali dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose vadovu ir aukštesnio lygmens vadybininku, geba savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, juos taikyti, formuoti ir priimti pagrįstus verslo sprendimus žmonių išteklių valdymo, technologinio verslumo ir inovacijų, verslo finansų ir verslo ekonominių sprendimų inžinerijos srityse, taip pat gali tęsti studijas doktorantūroje.
Galimybė įsidarbinti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose (pavyzdžiui, tokiose kaip Cognizant; Technopolis; Euromonitor International; Mars Lietuva; Bentley Systems; Adform; Thermo Fisher Scientific; Circle K Lietuva; LIDL Lietuva; Maxima LT; Rimi Lietuva; UAB Rivona; paslaugų centrai: Western Union Processing Lithuania; Danske Bank, NASDAQ, bankai: SwedBank, SEB Bank, Luminor; valstybinės ir viešosios institucijos: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Investuok Lietuvoje; Versli Lietuva; INVEGA; Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos; ambasados; Europos sąjungos institucijos ir kt.)
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Verslo administravimo (MBA) antros pakopos studijų programą, studijas galima tęsti doktorantūroje.