Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pramoninio dizaino inžinerija (anglų k. - Industrial Design Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-25

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_KVSP_Pramoninio dizaino inzinerija_BA_isvados.pdf

Valstybinis kodas

6531EX063

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550720

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Parengti gamybos inžinerijos specialistą, skaitmeninėmis programomis atliekantį pramoninių gaminių detalųjį dizainą, turintį medžiagų technologijų bei gamybos procesų valdymo žinias ir praktinius gebėjimus, gebantį spręsti gamybos inžinerines problemas bei parinkti priemones ir įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti. Studijų rezultatai:

1. Pritaikyti bendruosius gamtos ir inžinerinių mokslų bei matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus gamybos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams įsisavinti. 2. Sukaupti ir panaudoti pagrindines inžinerijos, medžiagų mokslų, gamybos inžinerijos, socialinių, ekonomikos ir vadybos mokslų žinias, svarbias praktiniam darbui gamyboje. 3. Įgyti pagrindines filosofijos, komunikavimo, skaitmeninių technologijų, gaminio dizaino, inžinerinės grafikos, medžiagų mokslo, inžinerinės mechanikos, verslumo ir asmenybės ugdymo, socioekonominės aplinkos pažinimo žinias. 4. Atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus su tipine laboratorine įranga, apdoroti gautus duomenis ir pateikti išvadas. 5. Susieti savo žinias ir supratimą, analizuojant inžinerinius uždavinius ir jų sprendimui parinkti tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. 6. Nustatyti gamybos inžinerijos profesinės veiklos srities pagrindinius projektų valdymo ir vykdymo būdus/metodus, projektuojant, gaminant ir realizuojant produktus. 7. Suorganizuoti padalinio darbą, remiantis inžinerinės veiklos principais, atsižvelgiant į pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus. 8. Spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje, bendradarbiaujant su pramonės organizacijomis ir plačiąja visuomene. 9. Įvertinti konkrečių gamybos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokiant atsakomybę už savo veiklos rezultatus. 10. Savarankiškai planuoti profesinio tobulėjimo veiklą mokymosi visą gyvenimą kontekste. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinių užduočių atlikimas, probleminis mokymas, minčių lietus, demonstravimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir analizė, video filmų peržiūra ir analizė, projektų rengimas, demonstravimas, individualus darbas, darbas grupėse, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, pažintinės išvykos, referatų pristatymai, atliekami individualūs ir komandiniai projektai, rengiami ir pristatomi žodiniai pranešimai, realūs gamybos technologiniai procesai imituojami kompiuteriniais simuliatoriais, ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Studijavimo pasiekimams vertinti naudojami du vertinimo principai: kaupiamasis, kai vertinimas vyksta periodiškai studentams atlikus tarpines užduotis, ir kolegialusis, taikomas baigiamųjų darbų vertinimui (vertina kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų - komisija). Kaupiamajam vertinimui dėstytojai naudoja tokius vertinimo būdus, kaip: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai darbai, apklausos (žodžiu, raštu), kontroliniai darbai, projektų (individualių ir grupės) ataskaitos, vaizdo medžiagos analizės ataskaitos ir pristatymas, pateikčių rengimas ir pristatymas, individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt. Sandara: Studijų dalykai, praktika: Bendrieji koleginių studijų dalykai sudaro 15 kreditų: Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, Užsienio kalba 1,2, Filosofija, Verslo komunikacija. Studijų krypties dalykai sudaro 115 kreditų: Skaitmeninės technologijos, Inžinerinė grafika, Matematika, Eskizavimas ir brėžinio grafika, Statistika ir duomenų apdorojimas, Fizika, Mechanika, Konstrukcinės medžiagos, Kompozicija, Matavimų teorija ir praktika, Grafinis projektavimas, Medžiagotyra, Produkto dizainas, 3D projektavimas, Medienos apdirbimo technologija, Inovacijos ir naujų produktų kūrimas, Metalų apdirbimo technologija, Pramoninio dizaino medžiagos ir jų apdirbimo technologija, Gaminio konstravimas, Apdailos ir pakavimo technologija, Kokybės vadyba ir standartai, Taikomieji tyrimai, Teisės pagrindai, Žmogaus sauga, Verslo ekonomika ir vadyba. Praktikoms skirta 30 kreditų: pažintinė, kūrybinė-gamybinė, gamybinė-technologinė ir baigiamoji. Studijų krypties baigiamojo darbo rengimui ir gynimui skiriama 11 kreditų. Iš viso studijų krypties dalykams skirti 156 kreditai. Specializacijos: Nėra Studento pasirinkimai: Laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriami 9 kreditai. Studentai gali rinktis dalykus: Socialinė atsakomybė ir aplinkosauga, Karjeros projektavimas, Etnokultūra, dalykus iš KK siūlomo sąrašo. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programos turinys užtikrins galimybes įgyti kompleksines žinias bei gebėjimus tokiose srityse kaip erdvinis projektavimas, gamybos technologijos, vadyba, inžineriniai sprendimai, įvertinant pramoninio dizaino gaminio socialinį ir gamtosauginį poveikį. PDI studijų programa tikslingai nukreipta rengti gamybos inžinerijos

specialistus, puikiai suvokiančius pagrindinius procesus gamybos įmonėse, žinančius ir naujo gaminio projektavimo etape naudojančius naujausius technologinius pasiekimus. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigę šią studijų programą absolventai dirbtų pramonės įmonėse metalo, stiklo, plastiko gaminių, baldų ir interjero elementų konstravimo ir gamybos specialistais projektavimo ir naujų produktų vystymo ar gamybos padaliniuose, techniniais konsultantais pardavimo kompanijose. Lietuvoje jie ypač reikalingi metalo ir plastiko gaminių, baldų ir medienos dirbinių gamybos įmonėse kaip pramonės produktų konstravimo inžinieriai ir gamybos technologai. Tolesnių studijų galimybės: Baigus PDI studijų programą, studijas galima tęsti pagal magistratūros studijų programas Lietuvos universitetuose: Kauno technologijos universitete (KTU) pagal magistrantūros studijų programas „Gamybos inžinerija“ ir „Technologijos ir vadyba“; Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) – pagal magistrantūros studijų programą „Pramonės inžinerijos ir inovacijų vadyba“; Vilniaus dailės akademijoje (VDA) – magistrantūros studijų programą „Dizainas“. Baigus studijas pagal PDI studijų programą, yra galimybė tęsti studijas užsienio aukštosiose mokyklose (Delft technologijų universitete Olandijoje, Porto politechnikos institute Portugalijoje, Poznanės technologijų universitete Lenkijoje, Žilinos universitete Slovakijoje, kt.) jų nustatyta tvarka.