Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas (anglų k. - Composition and Performance of Electronic Music)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2,5, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX025

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesionalius šių dienų gyvenimo aktualijas atliepiančius ir naująsias medijas valdančius elektroninės muzikos kompozitorius ir atlikėjus. Suteikti elektroninės muzikos komponavimo žinių, ugdyti elektroninės muzikos komponavimo, muzikos technologijų valdymo ir sceninio atlikimo gebėjimus. Ugdyti gebėjimus muzikines idėjas įgyvendinti kuriant prasmingas elektroninės ir elekroakustinės muzikos kompozicijas, naudojant pačių programuojamą interaktyvios kompiuterinės muzikos įrangą. Suteikti žinių ir vystyti gebėjimus planuoti, vykdyti ir dokumentuoti muzikinį-technologinį projektą, reflektuoti savo ir kitų kūrybą dabarties ir praeities kultūros procesų kontekste.
Studijų rezultatai:
Žinios:
A1 Žino elektroakustinės ir elektroninės muzikos stilius, jų interpretacijos ypatumus, žymiausius atlikėjus ir jų meninės raiškos manierą, elektroninės muzikos kūrybos ir atlikimo priemones.
A2 Geba subrandinti meninę idėją ir ją įgyvendinti kuriant elektroninės muzikos kompozicijas, jas realizuojant tiek koncertinėje, tiek virtualioje erdvėje, transliuojant per radiją ir televiziją, internetu ar įrašant į skaitmenines laikmenas.
A3 Žino pagrindines filosofines ir estetines idėjas, kategorijas bei koncepcijas, formavusias skaitmeninio amžiaus meną, jo sklaidą ir suvokimą, elektroninėmis priemonėmis generuoto garso meno dėsningumus ir sklaidos prielaidas.
A4 Žino pagrindinius elektroakustinės ir elektroninės muzikos įrangos ir ją sudarančių sisteminių blokų sandarą bei jų funkcijas, tarpusavio derinimo būdus ir meninio panaudojimo galimybes kuriant skaitmeninio meno kūrinius, juos atkuriant ir interpretuojant šiuolaikinėmis priemonėmis.
A5 Žino muzikos verslo organizavimo principus, elektroninės muzikos ir jos atlikimo ekonominio ir meninio procesų pagrįstumo, prognozavimo ir valdymo specifiką.
Įgūdžiai / gebėjimai:
B1 Geba programuoti kompiuterinę muziką vadovaujantis fundamentiniais muzikos sandaros principais, ją valdyti realiuoju laiku atskleidžiant priemonių technines galimybes ir realizuojant asmenines kūrybines idėjas.
B2 Geba kūrybiškai reikštis intermedialioje aplinkoje, generuoti naujas menines idėjas, jas integruoti į galutinio meno produkto sukūrimą ir atlikimą.
B3 Gebės komponuoti, atlikti ir koordinuoti audio-video multimedijų projektus, formuojant elektroninės muzikos kompozicijas, ieškant optimaliausio garso dizaino sprendimo, emocinio garsinių instaliacijų poveikio.
B4 Geba vertinti procesus plačiame kultūriniame kontekste, atsižvelgiant į meno raidos dėsningumus, muzikinės stilistikos ir koncepcijų įvairovę, lyginti skirtingus meno reiškinius, procesus, kūrinius ar interpretacijas socialiniame kontekste.
B5 Geba formuoti meniškai ir estetiškai įprasmintą akustinę erdvę ir ekologinę garso aplinką, paremtą meno pažangos ir humanizmo principais, integruojant nacionalinės kultūros bruožus, integruojant pasaulinio kultūros (pirmiausia muzikinio) lobyno pavyzdžius.
B6 Geba planuoti kūrybinę veiklą, orientuotą į visuomenės kultūrinius poreikius, skirtingų žmonių grupių vertybines nuostatas ir meninio komunikavimo ypatumus.
B7 Geba akustiškai meninėmis priemonėmis apipavidalinti muzikos ir vaizdo įrašą, jį redaguoti ir režisuoti atsižvelgiant į kūrinio stilistiką ir tikslinę auditoriją, elektroninėmis priemonėmis sustiprinti emocinį kūrinio poveikį, stilizuoti ar imituoti akustinės muzikos pavyzdžius.
B8 Geba argumentuoti savo menines idėjas, jas profesionaliai reikšti raštu ir žodžiu, naudojant atitinkamą terminiją, sąvokas, racionaliai modeliuoti meninių projektų ir jų realizavimo galimybes.
Kompetencijos:
C1 Geba valdyti interaktyvias (žmogus-kompiuteris) kūrybos ir atlikimo technologijas, išnaudojant kompleksinio kūrybos priemonių derinimo ir jų tarpusavio jungimo būdus, garso dizaino ir akustinių instaliacijų galimybes, realizuojant meninius projektus ar juos įgarsinant.
C2 Geba adaptuoti, pritaikyti, perkurti muziką elektroninėmis muzikos komponavimo priemonėmis, formuoti meniškai prasmingą garsinę medžiagą, ją sklandžiai perteikiant klausytojui realiuoju laiku ar įrašu, improvizuojant ar integruojant garsinę medžiagą į daugiasluoksnį multidimensinį projektą.
C3 Geba kūrybiškai taikyti medijas ir naująsias medijas meno projektams kurti ir realizuoti, eksperimentuoti ieškant atitinkamo garsinio rezultato, derinant multifunkcines projektų užduotis su galutiniu meninio rezultato įgyvendinimu.
C4 Geba objektyviai ir kritiškai vertinant savo galimybes integruotis į darbo rinką, organizuoti asmeninį elektroninės muzikos paslaugų verslą.
C5 Geba taikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktiniame darbe, siekiant aukšto profesinio meistriškumo ir meniškumo kuriant ir atliekant elektroninę muziką.
C6 Geba mokytis visą gyvenimą kaupiant sėkmingą skirtingų meninių problemų sprendimo patirtį, formuojant ir realizuojant naujųjų medijų meną elektroninėmis muzikos kūrimo ir atlikimo priemonėmis.
C7 Geba kryptingai planuoti savo meninę kūrybinę-atlikėjišką veiklą ir siekti asmeninės karjeros, kuriant ir atliekant sudėtingus elektroninės muzikos projektus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Mokymosi veiklose taikomi šiuolaikiniai mokymo(-si) metodai: problemomis grįstas mokymasis, dizaino mąstymas, atvejo metodas, įrodymais grįstas mokymasis, projektai dalyvaujant realioms įmonėms, kita. Studijų programa baigiama baigiamąja praktika / praktikos projektu ir baigiamuoju magistro darbo / baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse
registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Taikomi atitinkami studijų rezultatų vertinimo metodai: testas, esė, referatas, darbas grupėse, projektas su pranešimu, atvejo analizė, kita. Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Muzika, medijos ir naujosios medijos, Muzikos kūrybos ir interpretacijos teorijos, Elektroninės muzikos atlikimas 1
Elektroninės muzikos kompozicija 1, Elektroninės muzikos atlikimas 2, Elektroninės muzikos kompozicija 2, Virtualių muzikos instrumentų valdymas, Komponavimas kinui, TV ir kompiuteriniams žaidimams. Studijos baigiasi magistro baigiamuoju projektu.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentams suteikiama galimybė rinktis iš siūlomų pasirenkamų studijų dalykų: Alternatyvos 1 ir Alternatyvos 2
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi elektroninės muzikos komponavimo žinių, turi elektroninės muzikos komponavimo, muzikos technologijų valdymo ir sceninio atlikimo gebėjimus. Geba įgyvendinti muzikines idėjas kuriant prasmingas elektroninės ir elekroakustinės muzikos kompozicijas, naudojant pačių programuojamą interaktyvios kompiuterinės muzikos įrangą. Turi žinių ir gebėjimų planuoti, vykdyti ir dokumentuoti muzikinį-technologinį projektą, reflektuoti savo ir kitų kūrybą dabarties ir praeities kultūros procesų kontekste.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti koncertinėse įstaigose, reklamos, radijo ir televizijos kompanijose, naujųjų medijų firmose, ekspertinį bei konsultacinį darbą muzikos industrijų srityje, užsiimti menine kūryba ir jos realizavimu.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.