Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aviacijos vadyba (anglų k. - Aviation Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

KSU Final Report_Management_2023.pdf
KSU_Vadyba_vertinimo išvadų nr. SV4-68 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k..docx

Valstybinis kodas

6121LX033

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos šiuolaikinės aviacijos vadybos specialistus, suvokiančius globalaus ir konkurencingo aviacijos sektoriaus iššūkius ir dėsnius, turinčius platų, daugiadalykinį, integralų kritinį mokslinį ir praktinį mąstymą, leidžiantį taikyti vadybinius modelius aviacijos sektoriuje, įžvelgti naujas galimybes ir kurti bei įgyvendinti pridėtinę vertę teikiančius aviacijos verslo projektus, vadovauti įvairialypėms komandoms, projektams bei organizacijoms, veikiančioms dinamiškomis aviacijos rinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Studentai turi:
1. Suprasti ir žinoti šiuolaikines vadybos teorijas, taikymo sričių įvairovę, galimybes ir funkcinius ypatumus, suprasti globalaus aviacijos sektoriaus ypatumus, reikšmę ir vadybos teorijų taikymo jame galimybes.
2. Įgyti naujausias mokslines vadybos srities žinias, mokėti suprasti ir analizuoti pasaulinius aviacijos sektoriaus reiškinius ir dėsnius.
3. Suprasti aviacijos sektoriaus ekonominę reikšmę, identifikuoti esamas problemas, tendencijas ir galimos plėtros gaires, taikyti įgytas žinias problemoms spręsti.
4. Gebėti taikyti vadybinius modelius praktiškai planuodami ir įgyvendindami aviacijos verslo projektus, sutelkdami ir motyvuodami komandas.
5. Įgyti gebėjimą savarankiškai identifikuoti problemas, pastebėti naujas galimybes ir plėtoti naujus produktus ir paslaugas, teikiančias pridėtinę vertę aviacijos sektoriuje.
6. Suprasti įvairias aviacijos sektoriaus sritis, suvokti šių sričių vadybos ypatumus, gebėti organizuoti ir įgyvendinti vadybinius procesus, rinkti ir analizuoti duomenis, parinkti tinkamus metodus ir priemones.
7. Suprasti aviacijos sektoriaus finansų vadybą, jos reikšmę aviacijos verslo plėtrai.
8. Gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją.
9. Gebėti dirbti multikultūrinėse aplinkose ir sudėtinguose socialiniuose kontekstuose, naudoti komunikacijos priemones, metodus ir skirtingus kanalus, taip pat veikti socialiniuose tinkluose, derinant valdžios, piliečių ir verslo interesus.
10. Įgyti ir taikyti analitinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, įgalinančius sėkmingai veikti įvairiose aviacijos vadybos srityse.
11. Gebėti savarankiškai tobulėti sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius.
12. panaudodami įgytas žinias bei kaupdami naujas, gebėti adaptuotis prie kintančios socialinės, ekonominės, kultūrinės ir technologinės aplinkos.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, kurie atitinka skirtingus studentų mokymosi stilius ir poreikius. Daugelio kursų dėstyme, siekiant efektyvesnio žinių įsisavinimo, apjungiami keletas metodų: teorinė, įtraukianti, interaktyvi, orientuota į probleminį mokymą paskaita; pratybos ir seminarai, kurių metu studentai atlieka praktines užduotis, analizuoja atvejus ir situacijas, rengia atskirų temų prezentacijas, dalyvauja diskusijose, rengia individualius ir komandinius projektus, aptaria šaltinius bei vaizdinę medžiagą ir pan.; mokydamiesi savarankiškai, analizuoja literatūrą, ieško informacijos, rašo rašto darbus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas, susidedantis iš tarpinių atsiskaitymų (koliokviumų, kontrolinių, praktinių darbų, individualių ir komandinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo, rašto darbų ir kt.) ir egzaminų raštu arba raštu ir žodžiu vertinimo.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turi 2 alternatyviai pasirenkamus dalykus:
1. Pasaulio ekonomika arba Tarpkultūrinė komunikacija;
2. Technologinių inovacijų vadyba arba Socialinio kapitalo vadyba.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šiuo metu Lietuvos aukštosios mokyklos nesiūlo Aviacijos vadybos studijų programų, tad teikiama programa yra unikali ir šiuo metu vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje, suteikianti aukštąjį vadybinį išsilavinimą.