Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gamybos inžinerija (anglų k. - Production Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

SVK_Mechatronika E2017.pdf

Valstybinis kodas

6531EX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550710

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai
Parengti gamybos inžinerijos specialistą, turintį integralių mechanikos, elektronikos, informacinių technologijų ir gamybos organizavimo žinių, gebantį suprasti technologinius procesus, valdyti ir prižiūrėti technologinius įrenginius, projektuoti ir tobulinti mechanines ir mechatronines sistemas, savarankiškai priimti ir diegti sprendimus, inovatyviai dirbti konkurencinėmis sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
Įgyti žinių ir gebėjimų:
1. Žinoti ir taikyti skaičiavimo būdus, fizikinius reiškinius ir tų reiškinių kiekybinę išraišką.
2. Suprasti technologinių įrenginių sandarą, pagrindinius jų elementų parametrus ir parinkimo kriterijus.
3. Žinoti gamyboje naudojamas medžiagas, jų savybes, parinkimo principus ir apdirbimo būdus
4. Suprasti technologinių įrenginių valdymo principus.
5. Suprasti pramonėje vykstančius procesus, šiuolaikinės gamybos organizavimo principus, būdus ir problemas.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę:
6. Vertinti mechatronines sistemas atliekant bazinius skaičiavimus, lyginant ir parenkant konceptualius sprendimus.
7. Analizuoti ir lyginti medžiagų, įrankių, įrangos charakteristikas rengiant skaitmeninio apdirbimo modelį.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų gamybos inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti:
8. Formuluoti ir vykdyti projektavimo užduotis pagal standartais, techninėmis normomis apibrėžtus reikalavimus.
9. Taikyti kompiuterines programas mechaninių, pneumatinių, hidraulinių, automatinių sistemų skaičiavimui ir projektavimui.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus:
10. Rinkti ir analizuoti duomenis iškeltiems gamybos uždaviniams spręsti naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir duomenų bazėmis.
11. Atlikti technologinių įrenginių valdymo parametrų tyrimus, formuluoti praktines išvadas.
12. Turėti darbo su tipine įranga, naudojama gamybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti gamybos inžinerinius uždavinius:
13. Sudaryti technologinius procesus parenkant technologinę įrangą ir priemones, taikant skaitmeninės gamybos principus.
14. Parinkti gamybinės įrangos komponentus gamybos procesams vykdyti.
15. Prižiūrėti ir valdyti technologinius įrenginius, įvertinant jų patikimumą, kontroliuojant gaminamos produkcijos kokybę.
16. Įvertinti inžinerinių sprendimų ekonomiškumą ir poveikį aplinkai.
17. Organizuoti ir saugiai vykdyti technologinį procesą.
Turėti šiuos asmeninius ir socialinius gebėjimus:
18. Bendrauti ir bendradarbiauti tiek su inžinerijos bendruomene, tiek su plačiąja visuomene, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje.
19. Savarankiškai organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, praktiniai darbai, praktiniai seminarai, laboratoriniai darbai, simuliacijos, individualūs darbai, darbas grupėse ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų, praktinių, kontrolinių darbų, laboratorinių darbų ataskaitos ir gynimo, studento savarankiško rašto darbo, kursinio darbo, individualių ir grupinių užduočių atlikimo, rezultatų pristatymo vertinimo. Galutinį vertinimą sudaro tarpiniai vertinimai ir egzamino vertinimas pagal proporcijas, numatytas kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 150 kreditų (su praktikomis). Pagrindiniai dalykai: Fizika, Inžinerinė grafika, Inžinerinės medžiagos, Matematika, Techniniai matavimai, Elektrotechnika ir elektronika, Inžinerinė mechanika, Kompiuterinis projektavimas, Automatikos pagrindai, Inžineriniai tyrimai, Mašinų elementai, Medžiagų apdirbimo technologinė įranga, Programavimas, Aplinkos ir žmonių sauga, Pavarų valdymo sistemos, Technologinių įrenginių eksploatavimas, Gamybos technologijos, Kompiuterinis medžiagų apdirbimo projektavimas, Įmonių ekonomika ir vadyba, Gamybos valdymas ir kt.
Praktikų trukmė – 20 savaičių: Pažintinė, Matavimų, Eksploatavimo, Technologinė, Baigiamoji praktikos.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykai (15 kreditų): Specialybės vokiečių kalba / specialybės anglų kalba / specialybės rusų kalba; Sociologija / Filosofija / Teisės pagrindai; Skaitmeninės technologijos, Specialybės kalba.
Gilinimasis kryptyje (15 kreditų): Robotikos pagrindai / Specialioji gamybos technologija; Technologinių įrenginių modernizavimas / Vaizdų apdorojimas automatizuotoje gamyboje; Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos absolventai dėl studijų metu įgytų integruotų mechanikos, elektronikos, informatikos žinių, pasižymės „inžineriniu universalumu“, o tai jiems suteiks konkurencinio pranašumo darbo rinkoje. Absolventai gebės naudotis šiuolaikiniais programiniais projektavimo paketais CAD / CAM / CAE, prižiūrėti CNC stakles, mechatronines sistemas, lazerinius įrenginius, atlikti inžinerinį ir konsultacinį darbą naujai kuriamose ir modernizuojamose gamybinėse įmonėse, kuriose reikia integruotų žinių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Gamybos inžinerijos studijų programos absolventai galės dirbti gamybos įmonėse technologais-programuotojais, gebančiais parengti CNC įrenginių valdymo programas ir jas pritaikyti praktiškai; meistrais, gamybos vadovais, gebančiais organizuoti gamybos procesą, suprantančiais gamybos procesų modernizavimo svarbą, gebančiais parinkti, komplektuoti ir derinti naują įrangą. Šių specialistų stygius jaučiamas inovatyvios gamybos sektoriuje, kuris turi didžiausią plėtros potencialą ir savo veiklą neišvengiamai grindžia pažangiomis technologijomis.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal gamybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir elektronikos inžinerijos krypčių antrosios pakopos studijų programas.