Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geodezija ir kadastras (anglų k. - Geodesy and Cadastre)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Matavimų inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

VTDK_Geodezija_ir_kadastras_PB_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531EX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550732

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti matavimų inžinerijos specialistą, turintį profesinių žinių apie matavimus, atliekamus ant žemės paviršiaus, ir gebantį tas žinias taikyti rengiant įvairios paskirties planus, ženklinti statybinius projektus, geodeziniais matavimais tikrinti statybos darbų eigą taikant pažangiausias geodezinių matavimų ir matavimų rezultatų apdorojimo technologijas.
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus matavimų inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Žinos svarbiausias matavimų inžinerijos bei gretimų studijų krypčių sąvokas, supras jų turinį, problemas ir gebės jas kūrybiškai spręsti parinkdamas tinkamus metodus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamas duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius. Gebės rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, juos apdoroti ir taikyti naujoms matavimų inžinerijos technologijoms įsisavinti, matavimų inžinerijos uždaviniams spręsti bei pateikti gautų rezultatų praktines išvadas.
Specialieji gebėjimai:
Išmanys distancinių tyrinėjimų, matavimo metodus ir turės įgūdžių dirbti su naujausia matavimų bei duomenų apdorojimo įranga. Gebės parinkti tinkamiausią įrangą, metodus duomenims rinkti, juos apdoroti ir parengti topografinius planus bei žemėlapius, reikalingus projektavimo darbams. Gebės rengti inžinerinių tinklų geodezinius planus ir supras jų paskirtį. Gebės geodeziniais matavimais tikrinti statinių geometriją bei spręsti įvairias inžinerines problemas. Gebės taikyti įgytas žinias rengdamas teritorijų planavimo dokumentus, projektus ir nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Supras matavimų inžinerijos veiklos organizavimo principus ir žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės dirbti grupėje, bendrauti su kolegomis, gretutinių sričių specialistais, plačiąja visuomene, būti lyderiu, argumentuotai ginti savo poziciją. Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai, planuoti savo darbą ir laiką, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų. Gebės išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi bei pritaikyti studijavimo įgūdžius visapusiškai asmenybei ugdyti.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės kritiškai mąstyti, vertinti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba įvairioms klausytojų auditorijoms. Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei bei aplinkai, suvoks atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Specialybės kalbos kultūra, Aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Filosofija, Psichologija – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Fizika, Chemija, Informacinės technologijos, Geologija, Ekonomikos teorija, Įmonių ekonomika, Projektų valdymas, Teisė, Inžinerinė grafika, Matavimų teorija, Topografija, Matavimo rezultatų apdorojimas, Geodeziniai prietaisai, Fotogrametrija, Aukštoji geodezija, Kartografija, Nekilnojamojo turto kadastras, Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, Geografinės informacinės sistemos.
Specialieji studijų dalykai:
Taikomieji tyrimai, laisvai studento pasirenkami dalykai (Verslo anglų kalba, Socialinis projektas, Personalo vadyba, Dokumentų valdymas, Landšafto architektūra, Profesinė etika – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
Geodezinių matavimų praktika, Skaitmeninių planų rengimo praktika, Skaitmeninės fotogrametrijos praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į naujausių matavimo technologijų, specializuotų (AutoCad, GeoMap, ArcGIS) programinių įrangų taikymą matavimų inžinerijoje, praktinių užduočių, problemų sprendimą remiantis mokslo pasiekimais. Studentams sudaroma galimybė studijuoti, atlikti profesinės veiklos praktikas pagal tarptautines mainų programas kitose Europos Sąjungos šalyse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Baigę studijas absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse ar privačiose geodezijos, kartografijos, kadastro, projektavimo, statybos įmonėse, žemėtvarkos tarnybose, taip pat kurti savo verslą.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas Matavimų inžinerijos studijų krypties universitetinių studijų programas.