Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Reklamos vadyba (anglų k. - Advertising management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Rinkodara

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Rinkodaros krypties studijų vertinimo išvados 2021 - Vilniaus kolegija.pdf

Valstybinis kodas

6531LX043

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550414

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslai:
Rengti rinkodaros (reklamos vadybos) specialistus, turinčius specialių žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų dirbti reklamos versle: gebančius analizuoti ir tirti rinką, kurti, planuoti, organizuoti veiklą reklamos verslo aplinkoje, vertinti ir kontroliuoti reklamos įmonės veiklos rezultatus, bendrauti, bendradarbiauti nacionalinėje ir tarpkultūrinėje erdvėje, pritaikyti gebėjimus pagal įgytus asmeninius interesus ir poreikius.
Studijų rezultatai:
Taikyti teorines žinias informacinių, žmogiškųjų, materialiųjų ir finansinių išteklių valdymui.
Tirti ir analizuoti reklamos verslą.
pateikti reklamos kūrybinius sprendimus.
Rengti ir pristatyti reklamos kampaniją;
organizuoti reklamos pardavimą.
Tinkamai pasirinkti komunikacinius būdus reklamos verslo aplinkoje.
demonstruoti gebėjimą tobulėti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kūrybiškumą skatinanti metodika, situacijų analizė, diskusijos, interaktyvios paskaitos, seminarai, situacijų modeliavimas, projektai, individualios ir grupinės užduotys, literatūros studijos, lyginamoji analizė, simuliacija, pažangios patirties analizė, refleksijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (apklausos raštu ir žodžiu), savarankiški darbai, portfolio, egzaminas arba projektas.
Sandara:
Studijų moduliai, praktika:
Vadyba (vadyba, įvadas į reklamos verslą/studijas, pokyčių vadyba), Socialinė verslo aplinka (verslo psichologija, verslo teisė, sociologija), Rinkodara (rinkodara, vartotojų elgsena, rinkos tyrimai), Reklama (reklamos vadyba, reklamos istorija, prekės ženklų vadyba), Komunikacija (viešasis kalbėjimas, asmeninė profesinė komunikacija, kultūrų komunikacija), Darnioji plėtra (socialinė verslo atsakomybė, verslo etika, darbo ir civilinė sauga), Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas (finansai, buhalterinė apskaita, ekonominė statistika), Profesinė praktika, Projektų valdymas (projektų valdymas, ryšiai su visuomene), Informacinės ir komunikacinės reklamos sistemos (vizualioji ir kompiuterinė grafika, dokumentų valdymas, informacinės rinkodaros valdymo sistemos), Verslo užsienio kalba (anglų), Verslininkystė (rinkos ekonomika, verslumas), Reklamos valdymas ir žiniasklaidos planavimas (žiniasklaidos planavimas, reklamos technologijos, reklamos biudžeto planavimas), Baigiamoji praktika, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis. Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma - 10 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Realių verslo ir viešojo sektoriaus problemų sprendimas;
Bendradarbiavimas su Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija KOMAA, siekiant užtikrinti studijų kokybę, atnaujinti studijų modulius pagal rinkoje vykstančius pokyčius;
Kūrybiškumo problemų sprendimų paieškai taikoma Danijos mokslininkų „Kūrybinės aikštelės“ („Creative Platform“) metodika;
Mokomosios išvykos į verslo ir viešąsias organizacijas;
Kviestiniai verslo pasaulio ir užsienio lektoriai;
Komandinis darbas;
Projektų rengimas ir įgyvendinimas
tiriamieji darbai;
Organizuojamas reklamos vadybos studijų programos renginys „Redi“, suteikiantis realią galimybę susidurti su verslo pasauliu;
Darbas su verslo imitavimo programa SimVenture, įgyjant realius įgūdžius pritaikomus versle;
Darbas reklamos studijoje su naujausia įranga, pritaikytoje kūrybiniams darbams atlikti;
24 praktikos realioje darbo aplinkoje savaitės.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgytos žinios ir gebėjimai suteikia galimybę dirbti reklamos, ryšių su visuomene, žiniasklaidos planavimo agentūrose, įstaigų, įmonių bei organizacijų rinkodaros skyriuose, kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Reklamos vadybos studijų programos absolventai studijas gali tęsti pagal universitetinių bakalauro ir magistro studijų programas Lietuvoje ir užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-27