Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailė (anglų k. - Fine arts)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

SU_Daile_pMA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211PX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti menininkus gebančius konceptualiai vertinti sociokultūrinius reiškinius, turinčius šiuolaikinio meno, mokslinio darbo metodologijos žinių, gebėjimų savarankiškai ir profesionaliai kurti bei įgyvendinti vienetinius dailės kūrinius ir kompleksinius projektus, sudarančius galimybes atsiskleisti meninei brandai ir kūrybinių idėjų realizavimui, savarankiškai kurti naudojant šiuolaikines ir (arba) tradicines meno technologijas, gebančius tobulinti individualų meninį stilių, realizuoti kūrybines idėjas taikant originalius sprendimus tarpdisciplininėje erdvėje, dirbti meno, kultūros srityse.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas vykdyti meninius/mokslinius tyrimus. Gebėjimas kritiškai, konstruktyviai ir kūrybiškai mąstyti. Gebėjimas komunikuoti įvairiomis verbalinėmis ir neverbalinėmis formomis, logiškai perteikti informaciją, idėjas.
Dalykinės kompetencijos:
Gebėjimas įžvelgti aktualias šiuolaikinio meno problemas, pasirinkti ir taikyti tinkamą meninio tyrimo metodologiją. Gebėjimas atlikti meno procesų, kontekstualumo, meno kaip kultūros dokumento analizę. Gebėjimas taikyti įgytas žinias praktikoje, analizuoti bei vertinti vykstančius meninius procesus. Gebėjimas savarankiškai planuoti, kurti ir savarankiškai realizuoti kūrybines idėjas. Gebėjimas naudoti šiuolaikines ir (arba) tradicines meno technologijas, metodus, tobulinti individualų meninį stilių. Gebėjimas atpažinti pokyčių poreikį, įsisavinti naujoves, įgti meninės, socialinės patirties, toleruoti kitų nuomonę, užsimti aktyvią pilietinę poziciją, prisiimti atsakomybę už savo veiklos kokybę.Gebėjimas puoselėti, propaguoti bendrąsias kultūrines vertybes, bendražmogiškuosius idealus. Gebėjimas dirbti besikeičiančiomis sąlygomis individualiai ir komandoje.
Numatomi studijų rezultatai:
Absolventas gebės analizuoti meno procesus, atskleisti tarpdisciplininį, konceptualų meno pobūdį įvairiuose šiuolaikinio meno kontekstuose; gebės įžvelgti aktualias meno problemas, pasirinkti ir taikyti tinkamą meninio tyrimo metodologiją, taikyti tyrimų rezultatus praktikoje; gebės savarankiškai kurti ir realizuoti kūrybines idėjas; gebės naudoti šiuolaikines ir (arba) tradicines meno technologijas, metodus, tobulinti individualų meninį stilių, plėtoti pasirinktą temą, diegti naujoves ir tikslingai eksperimentuoti kūryboje; gebės plėtoti savo kūrybą, spręsti problemas, rasti tinkamus meninius sprendimus nevienareikšmėje, neįprastoje ir nuolat kintančioje aplinkoje; mokės komunikuoti įvairiomis verbalinėmis ir neverbalinėmis formomis, logiškai perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus bendraudamas su savo srities specialistais bei visuomene; gebės planuoti ir kritiškai vertinti savo veiklą, dirbti tarpdalykinėje bendruomenėje; gebės puoselėti, propaguoti bendrąsias kultūrines vertybes, bendražmogiškuosius idealus, prisiimti etinę ir socialinę atsakomybę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų formos ir metodai realizuojami per tokią struktūrą: auditorinis darbas (teorijos paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai), konsultacijos, studentų savarankiškas darbas ir atsiskaitymai. Programos struktūroje ir mokymosi veiklose išskirtos esminės programos dalys: meninė projektinė veikla (konceptualumas), tiriamoji meno veikla (kontekstualumas), integrali meno veikla (integralumas) ir asmeninio ir profesinio tobulinimosi veikla (profesionalumas).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys. Taikomas kolegialaus vertinimo metodas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojama 3 semestrus. Studijų programos apimtis – 90 kr. Privalomi studijų dalykai – 21 kr.: šiuolaikinio meno teorijos ir procesai, meninio tyrimo metodika, kultūros politika ir intelektinė nuosavybė, tyrimai magistro darbo tema, magistro baigiamasis projektas, studijų krypties alternatyvos (eksperimentinė grafika, eksperimentinė tapyba, grafinių komunikacijų dizainas, vizualinė antropologija, šiuolaikinė meno kritika, knygos meno objektas, vizualinių komunikacijų projektas, tarpdisciplininė meno raiška). Specializacijų dalykai – 33 kr.: specializacija grafika: grafikos projektas I, grafikos kontekstai, grafikos projektas II, integralus meno projektas (grafika). Specializacija tapyba: tapybos projektas I, tapybos kontekstai, tapybos projektas II, integralus meno projektas (tapyba). Specializacija dizainas: dizaino projektas I, dizaino kontekstai, dizaino projektas II, integralus meno projektas (dizainas). Studijų krypties alternatyvos – 6 kr. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu – 30 kr. (24 kr. skiriami kūrybiniam projektui, 6 kr. – tiriamajam rašto darbui).
Specializacijos:
Grafikos, tapybos, dizaino specializacijų tikslai – suteikti galimybę, plėtojant pasirinktą temą ir tobulinant individualų meninį stilių, gilinti kūrybinius gebėjimus bei dalykines kompetencijas pasirinktos specializacijos profesinio lauko sferoje.
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias pasirenkant specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos sandara turi aiškią struktūrą, kuri išlaikoma visose programos specializacijose. Studijų dalykai išdėstyti nuosekliai jungiant į grupes pagal numatomus studijų rezultatus, veiklos sritis ir toms veikloms įgyvendinti reikalingus gebėjimus. Grafikos, tapybos, dizaino specializacijų integralumas tampa programos privalumu sujungiant studentus bendrai veiklai, praplečiančiai studijuojančiųjų gebėjimus ir tampančiai išskirtiniu bruožu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Menų magistro kvalifikaciją turintys specialistai gali dalyvauti meno projektuose, užsiimti savarankiška kūrybine veikla, dirbti įvairiose kultūros / meno įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Galima tęsti studijas menų doktorantūroje.