Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - General Practice Nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550913

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Baigęs Bendrosios praktikos slaugos studijų programą absolventas gebės inovatyviai ir kokybiškai organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, vertinti slaugymo veiksmingumą, tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir kitais sveikatos priežiūros nariais, plėtoti slaugos praktiką.
Studijų rezultatai:
Taikyti kritinį mąstymą priimant sprendimus. Pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus. Demonstruoti socialinį atsakingumą. Vertinti žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną. Susieti žinias apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką grindžiant slaugą. Nustatyti slaugos poreikius. Planuoti ir organizuoti slaugą. Atlikti slaugos intervencijas. Vertinti slaugos rezultatus. Demonstruoti gebėjimą bendrauti žodžiu ir raštu su sveikatos sektoriaus subjektais. Demonstruoti sveikatos priežiūros ir slaugos informacinių technologijų galimybes. Nagrinėti gyvensenos ir aplinkos rizikos veiksnių įtaką asmens, šeimos, grupės sveikatai. Įtraukti asmenis, šeimas ir grupes į sveikatos problemų valdymą. Įvertinti slaugos intervencijų poreikį krizių ir nelaimių atvejais bei inicijuoti pagalbą. Susieti įgytas edukologijos, psichologijos ir slaugos, mokslų žinias planuojant asmens ir (ar) bendruomenės sveikatos mokymą. Demonstruoti asmens, ir(ar) bendruomenės sveikatos mokymą. Nagrinėti teisinius sveikatos priežiūros dokumentus slaugos kokybės užtikrinimui. Analizuoti slaugos kokybės valdymo procesą. Analizuoti mokslo taikomųjų tyrimų taikymą slaugos praktikoje. Rinkti ir apibendrinti duomenis atliekant mokslo taikomuosius tyrimus. Pagrįsti komandinio darbo privalumą. Dirbti sveikatos priežiūros specialistų komandoje. Apibūdinti lyderio vaidmenį komandoje. Vertinti slaugytojo vaidmenį užtikrinant paciento autonomiją, teises ir saugą. Tobulinti savo kaip slaugytojo profesinę praktiką vadovaujantis žiniomis apie profesijos pobūdį ir etiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita/Įtraukianti paskaita; Probleminis mokymas; Diskusijos/Debatai; Minčių lietus; Klausimai, atsakymai; Loginis įrodymas; Minčių (sąvokų) žemėlapis; Informacijos paieška; Literatūros analizė; Dokumentų analizė; Atvejo analizė (atvejo studijos); Demonstravimas; Stebėjimas; Praktinių įgūdžių demonstravimas; Situacijų modeliavimas; Problemų sprendimas; Darbas poromis; Darbas grupėse; Pristatymo pagal temą rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacinės technologijos; Specialybės kalba; Anglų kalba; Filosofija; Teisės ir administravimo pagrindai;
Bendroji slauga; Anatomija; Aplinkos sveikata ir sauga; Biomedicininės fizikos ir radiologijos pagrindai; Psichologija; Fiziologija; Gerontologija; Nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūra; Profesinė etika; Bendroji patologija; Farmakologija; Klinikiniai laboratoriniai ir biocheminiai tyrimai; Bendruomenės slauga; Terapinė ir geriatrinė slauga; Vaiko slauga; Chirurginė slauga; Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; Psichikos sveikatos slaugos pagrindai; Taikomieji tyrimai ir statistika; Dietetika; Fizinė medicina ir reabilitacija; Ugdymo pagrindai;
Nėščiosios ir vaiko sveikatos praktika; Pagyvenusio žmogaus sveikatos praktika; Terapinės slaugos praktika; Geriatrinės slaugos praktika; Vaiko slaugos praktika; Bendruomenės slaugos praktika; Chirurginės slaugos praktika; Psichikos sveikatos slaugos praktika; Intensyviosios slaugos praktika; Baigiamoji praktika; Profesinio bakalauro baigiamasis darbas
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Šeimos planavimas ir konsultavimas; Šiuolaikinės infekcinės ligos ir jų profilaktika; Onkologinė slauga; Toksikologija; alergologija; masažas; Sveikos gyvensenos pagrindai; Medicininių atliekų tvarkymas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos organizuojamos integruojant įvairias klinikines disciplinas, praktiniai užsiėmimai organizuojami simuliacinėse auditorijose, visos klinikinės slaugos studijos vyksta realiomis darbo sąlygomis asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs papildomąsias studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-22