Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Choreografija (anglų k. - Choreography)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Šokis

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos šokio magistrą, turintį profesinei veiklai būtinas kompetencijas, įgijusį mokslinių tyrimų ir choreografijos spektaklių, teminių koncertų kūrimo žinių sistemą, įsisavinusį įvairių šokių stilių kompozicijų metodikas ir gebantį jas taikyti praktikoje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Turės sisteminių, fundamentinių šokio meno žinių, reikalingų inovatyviai, kūrybiškai choreografo- kūrėjo veiklai ir gebės jas savarankiškai gilinti.
2. Žinos aktualias Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros kaitos tendencijas ir šokio, kaip kultūros dalies reikšmę bei gebės šias žinias taikyti planuojant ir įgyvendinant choreografo veiklą.
3. Žinos mokslinio tyrimo planavimo ir organizavimo dėsningumus, rezultatų taikymo šokio komponavimo ir atlikimo ugdymo kontekstuose bruožus.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1. Gebės analizuoti, argumentuotai ir kritiškai vertinti kūrybinius šokio meno procesus, įžvelgti ir kelti Lietuvos šokio meno kultūrai ir asmeninei praktikai aktualias tyrimų problemas.
2. Gebės savarankiškai parengti ir vykdyti mokslinius tyrimus, analizuoti, sisteminti ir interpretuoti jų rezultatus.
3. Gebės įvertinti visuomeninį, socialinį, kultūrinį kontekstą ir pasirinkti efektyviausius meninės komunikacijos būdus bei formas.
Specialieji gebėjimai:
1. Gebės plėtoti originalią meninę saviraišką, būtiną asmeninei choreografo koncepcijai išreikšti.
2. Gebės savarankiškai kurti šokio spektaklį-koncertą ir efektyviai planuoti jo parengimo etapus optimaliam meniniam rezultatui pasiekti.
3. Gebės analizuoti ir vertinti šokio meno mokslinius pasiekimus, naujų metodų veiksmingumą, atpažinti pokyčių poreikį, generuoti idėjas, savarankiškai projektuoti ir tobulinti šokio meno ugdymo procesą.
Socialiniai gebėjimai:
1. Gebės suvokti choreografo vaidmenį Lietuvos teatrinio meno raidai.
2. Gebės savarankiškai plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant profesinės veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir asmeninius interesus.
3. Gebės kūrybiškai spręsti problemas, priimti inovatyvius sprendimus, paremtus įgytomis žiniomis ir mokslinių tyrimų rezultatais.
4. Gebės efektyviai bendrauti, įtaigiai, profesionaliai, taisyklingai naudoti valstybinę kalbą, aiškiai reikšti savo mintis raštu ir žodžiu.
Asmeniniai gebėjimai:
1. Gebės dirbti savarankiškai ir grupėje, vadovauti kitų veiklai, imtis atsakomybės už savo ir komandos veiklos kokybę, elgtis etiškai ir pilietiškai.
2. Gebės spręsti psichologines problemas netikėtose situacijose, kritiškai, analitiškai ir sistemiškai mąstyti.
3. Gebės taikyti turimas žinias rengiant naujas priemones, reikalingas moksliniams tyrimams, studijoms, kultūrinei ir meninei veiklai vykdyti arba naujovėms diegti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, pratybos, individualūs užsiėmimai, seminarai, diskusija, literatūros analizė, mokslinio straipsnio analizė, individualūs ir grupiniai projektai, kūrybinės dirbtuvės veiklos refleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atvejo analizė, literatūros analizė, probleminių sprendimų užduotis, individualus darbas, grupinis (komandinis) projektas, darbų aplankas, kolegų įvertinimas, savęs įsivertinimas, referatas, kvalifikacinis (baigiamasis) darbas – kūrybinis projektas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Mokslinių tyrimų metodologija
Mokslinis referatas
Šokio kompozicija
Šokio spektaklis
Scenografija
Renginio režisūra
Baigiamasis darbas
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkami dalykai:
Šiuolaikinis lietuvių tautinis šokis
Klasikinio šokio metodika ir praktika
Šokis ir vaidyba
Šiuolaikinis šokis
Pasaulio tautų šokis
Lotynų Amerikos sportinis šokis
Klasikinis sportinis šokis
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję šokio magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti choreografu kultūros ir švietimo įstaigose, baletmeisteriu-atlikėju ar meno vadovu mėgėjiškuose ir profesionaliuose šokių grupėse, teatruose, kurti choreografines kompozicijas, spektaklius ir teminius koncertus, rengti respublikinius ir tarptautinius meninius projektus.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas.