Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - General practice nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550913

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti bendrosios praktikos slaugytoją, teikiantį kokybiškas slaugos paslaugas visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir bendruomenėse įvairaus amžiaus sveikiems, sergantiems, neįgaliems ir juos prižiūrintiems asmenims, ugdantį pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius, taikant mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką, laikantis etikos ir bendrųjų sveikatos priežiūros bei slaugos principų, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje.
Studijų rezultatai:
1. savarankiškai nustatys, planuos, organizuos ir vykdys pacientų slaugą visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis įgytomis teorinėmis žiniomis ir klinikiniais įgūdžiais;
2. analizuos slaugos kokybę tikslu gerinti slaugos praktiką, naudojantis nacionaliniais ir tarptautiniais šaltiniais, dokumentais reglamentuojančiais profesinę veiklą, atliekant mokslo taikomuosius tyrimus;
3. ugdys paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius ir savarankiškai teiks patarimus, nurodymus ir paramą pacientams, kuriems reikalinga priežiūra ir juos prižiūrintiems asmenims;
4. užtikrins ir vertins slaugos veiksmų, gydomųjų intervencinių procedūrų ir instrumentinių tyrimų atlikimo kokybę naudojant šiuolaikines slaugos technologijas;
5. savarankiškai inicijuos neatidėliotinos gyvybės išsaugojimo priemones ir jas taikys ūmių paciento būklių, krizių bei nelaimių atvejais;
6. teiks slaugos paslaugas ir priims profesinius sprendimus vertinant žmogų holistiniu požiūriu, laikantis saugumo, ekologiškumo, įtakos aplinkai principų;
7. bendraus ir bendradarbiaus su pacientais ir juos prižiūrinčiais asmenimis, kitais sveikatos priežiūros specialistais, laikantis etikos ir deontologijos principų, skleis profesinę patirtį, dalyvaus sveikatos priežiūros darbuotojų rengime.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
problemų sprendimo užduotys, literatūros analizė, sąvokų žemėlapiai, kompiuterizuotos užduotys, demonstravimas, vaidmenų žaidimai, problemų sprendimo užduotys, atskiro atvejo analizė, projektai, mokslinių straipsnių apžvalga, pristatymai, pranešimai, informacijos paieška, mokslinės literatūros, internetinių šaltinių analizė, empirinio tyrimo metodai, pranešimo rengimas ir pristatymas, savo veiklos ir savęs įsivertinimo metodai: praktikos dienoraštis, savirefleksija
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiškas darbas, egzaminas).
Testai, atvejo analizės ataskaitos parengimas ir pristatymas, video situacijos ataskaita ir pristatymas, užduočių atlikimo stebėjimas, praktinio darbo pristatymas, aplanko metodas, grupinis projekto pristatymas, individualus užduočių pristatymas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai 15 kreditų:
Profesinė kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, lietuvių). Lotynų kalba, Žmogaus sauga, Informacijos technologijos, Sveikatos sociologija, Kūrybiškumas ir antreprenerystė. Medicininė teisė
Studijų krypties dalykai 165 kreditai:
Mikrobiologija. Higiena ir dietetika, Pirmoji medicinos pagalba, Profesinė etika. Tarpkultūrinė komunikacija slaugos praktikoje, Slaugos mokymo pagrindai, Slaugos taikomieji tyrimai, Farmakologijos pagrindai, Anatomija, fiziologija, patologijos pagrindai, Psichologijos pagrindai, Biofizika ir radiologija. Biochemija, Įvadas į studijas. Bendroji slauga, Terapinė ir specialioji terapinė slauga, Bendroji ir specialioji chirurginė slauga, Vaikų priežiūra ir slauga.
Profesinės veiklos praktikos 86 kreditai:
Bendrosios slaugos profesinės veiklos praktika, Chirurginės slaugos profesinės veiklos praktika, Akušerinės/ginekologinės/onkologinės slaugos profesinės veiklos praktika, Terapinės slaugos profesinės veiklos praktika, Būtinosios pagalbos ir intensyviosios slaugos profesinės veiklos praktika, Bendruomenės slaugos profesinės veiklos praktika, Geriatrinės slaugos profesinės veiklos praktika, Psichikos sveikatos slaugos profesinės veiklos praktika, Vaikų slaugos profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Baigiamasis vertinimas 10 kreditų:
Baigiamasis egzaminas, Baigiamasis darbas.
Gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai-
27 kreditai:
Paliatyvioji ir onkologinė slauga, Geriatrinė slauga, Psichikos sveikatos slauga, Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, Bendruomenės slauga, Ergonomika ir reabilitacija slaugoje, Klinikinė farmakologija, Akušerinė ir ginekologinė slauga, Statistiniai tyrimo metodai
Laisvai pasirenkamieji dalykai - 3 kreditai:
Dalykai iš Kauno kolegijos siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Žinias ir gebėjimus galima gilinti pasirenkant dalykus iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos organizuojamos integruojant įvairias klinikines disciplinas, ikiklinikiniai praktiniai užsiėmimai vyksta simuliacinėse klasėse, klinikinės slaugos studijos vyksta pirminio lygio praktikos centruose, antro lygio ligoninėse bei trečio lygio ligoninės padaliniuose.
Studentams sudaromos galimybės studijoms ar praktikai išvykti į kitų šalių institucijas pagal Erasmus programą. Tiriamojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant savarankišką mokslinį tyrimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose: II ir III lygmens ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos ligoninėse, reabilitacijos institucijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių centruose, karo tarnybose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų dalykų rezultatų įskaitymo universitetinėse pirmosios pakopos studijose. Baigę papildomąsias pirmosios pakopos universitetines studijas turi teisę stoti į antrosios pakopos universitetines studijas.