Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Naftos produktų operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540711

Valstybinis kodas

T43071101

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Naftos produktų operatorius, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Naftos produktų operatorius, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-08-10

Programos moduliai

10073

Programos apimtis kreditais

70
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Naftos produktų operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją naftos terminalų įrangos eksploatavimui, prekybai naftos ir kitais produktais, klientų aptarnavimui. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Naftos produktų operatoriaus modulinės programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas susijusias su naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų gamyba, naftos produktų kokybės kontrole, naftos ir naftos produktų sandėliavimu, naftos ir naftos produktų krova ir transportavimu. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų sudėties ir savybių tyrimas; prekinių naftos produktų ir alternatyviųjų degalų gamyba; naftos produktų ir alternatyviųjų degalų gamybos technologinės įrangos eksploatavimas; matavimo prietaisų ir automatikos naudojimas; naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų ėminiai; naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų kokybės vertinimas; naftos, naftos produktų bei alternatyviųjų degalų sandėliavimas; technologinės įrangos eksploatavimas potencialiai sprogioje ir kitoje aplinkoje; naftos, naftos produktų bei alternatyviųjų degalų apskaita; naftos terminalo aprūpinimas veiklą užtikrinančiais resursais ir t.t. Praktinių užsiėmimų metu mokomi: nustatyti benzino frakcinę sudėtį ir gautus rezultatus pateikti grafiko ir lentelės forma; nustatyti nurodyto naftos/naftos produkto fizikines savybes, apskaičiuoti jų rodiklius; apskaičiuoti naftos produktų kokybės rodiklius; išanalizuoti nurodytų komponentų charakteristikas ir jų sumaišymo technologijas; analizuoti degalų gamybos technologinės įrangos eksploatavimo instrukcijas; technologinės įrangos privalomąją eksploatavimo dokumentaciją, eksploatavimo instrukcijas bei mokėti jomis naudotis; interpretuoti valdymo sistemų daviklių duomenis; dirbti su taikomosiomis kompiuterinėmis programomis; saugiai naudoti prietaisų/automatikos įrangą sprogioje aplinkoje; nurodytomis sąlygomis paimti ėminius ir tvarkyti nurodyto produkto paimtą ėminį; parengti arbitražinį mėginį, jį įregistruoti arbitražinių mėginių registre; išimti arbitražinį mėginį anksčiau numatyto sandėliavimui termino (simuliuojant); skaityti talpyklų technologines schemas, iššifruojant schemose parodytus žymėjimus; parengti nurodytos gamybinės technologinės operacijos aprašą; simuliuoti darbuotojų veiksmus nurodytoje avarinėje situacijoje; paruošti nurodyto technologinio mazgo principinę technologinę schemą ir ją paaiškinti; naudojantis skaičiuoklių programa nurodytame lygyje sukalibruoti nurodytos talpyklos vieno metro intervalą; išmatuoti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų kiekius; tvarkyti įmonės nurodytą naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų dokumentaciją; apskaityti natūralias kuro netektis nurodytam produktui ir talpyklos tipui; skaityti transporto priemonių naudojamų skiriamųjų ir informacinių priemonių ženklus; valdyti krovos įrangą; skaityti vamzdynų schemas bei valdyti magistralinius ir vidaus įmonės vamzdynus; apskaičiuoti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų netektis krovos metu; užpildyti konkretaus produkto važtos dokumentus; palyginti išlakų kiekius saugant naftos produktus seno tipo talpyklose ir talpyklose su plūdriaisiais stogais; užpildyti kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų apskaitos žurnalą; užpildyti naftos produktų, bioproduktų, kuriuos įmonės tiesiogiai pristato pirkėjui, apskaitos žurnalą; užpildyti kuro talpyklose ar terminaluose laikomų naftos produktų, bioproduktų apyvartos (per mėnesį) ataskaitas; degalinės pardavimų apyvartos (per mėnesį) ataskaitas; naudotis laboratorine įranga, prietaisais , indais, reagentais bei formuojami praktiniai cheminio eksperimento įgūdžiai; skaityti ir paaiškinti projektinius degalinės technologinius įrangos brėžinius; degalinėje dirbti kasos aparatu, atlikti degalų priėmimą naudojantis specializuotu kasos aparatu, užpildyti kasos žurnalą, paruošti dienos ataskaitą bei tvarkyti kasos dokumentus. Praktikos metu įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos atskirų kompetencijų žinios. Naftos produktų operatoriaus kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos kompetencijos. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu demonstruojamos šios kompetencijos: tirti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų sudėtį ir savybes; gaminti prekinius naftos produktus ir alternatyviuosius degalus; eksploatuoti naftos produktų ir alternatyviųjų degalų gamybos technologinę įrangą; naudoti matavimo prietaisus ir automatiką; paimti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų ėminius; vertinti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų kokybę; sandėliuoti naftą, naftos produktus bei alternatyviuosius degalus; eksploatuoti technologinę įrangą potencialiai sprogioje ir kitoje aplinkoje; apskaityti naftą, naftos produktus bei alternatyviuosius degalus; valdyti naftos terminalo aprūpinimą veiklą užtikrinančiais resursais ir t.t. Baigus programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.