Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo įmonių ekonomika (anglų k. - Economics of Business Enterprises)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX025

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550311

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti kompetentingus ir kvalifikuotus ekonomikos specialistus darbui verslo įmonėse, gebančius taikyti naujausias žinias, grįstas tyrimų rezultatais, ir informaciją savarankiškai veiklai ir tolimesniam mokymuisi, siekiant analizuoti, vertinti ir prognozuoti verslo įmonės veiklą, parengti jos strategiją bei atlikti verslo įmonės veiklos kontrolę.
Studijų rezultatai:
1. Žino socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų principus ir supranta jų taikymo ypatumus, analizuojant verslo įmonių problemas ir priimant sprendimus.
2. Turi naujausių žinių apie ekonomikos teoriją ir analizės metodus ir geba jas taikyti ekonomisto praktinėje veikloje ir taikomuosiuose tyrimuose.
3. Geba naudojantis pirminiais ir antriniais duomenų šaltiniais rinkti, analizuoti ir interpretuoti ekonominius duomenis, taikant šiuolaikines informacines technologijas ir jų galimybes.
4. Geba pasirinkti ir taikyti efektyvius tyrimo metodus, atliekant ekonominių reiškinių ir jų įtakos verslo įmonei analizę, sprendžiant konkrečias ekonomines problemas, ir atlikti į praktiką orientuotus tyrimus.
5. Geba planuoti ir organizuoti verslo įmonių ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą, vadovautis įmonių veiklą reglamentuojančiais standartais ir norminiais aktais, valdyti ekonominę informaciją, savarankiškai organizuojant informacijos paiešką, renkant pirminius ir antrinius duomenis bei taikant pažangius ekonominės informacijos apdorojimo metodus, būdus bei priemones.
6. Geba rengti verslo įmonės veiklos valdymo (vidines) ir statistines ataskaitas, atsižvelgiant į ekonominės informacijos vartotojų ypatumus.
7. Geba analizuoti ir vertinti verslo įmonių, veikiančių nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose, ūkinės, finansinės ir investicinės veiklos rodiklius ir teikti siūlymus veiklos tobulinimui.
8. Geba prognozuoti verslo įmonių ūkinę, finansinę ir investicinę veiklas, kontroliuoti veiklos planų vykdymą ir turimų materialiųjų, darbo ir finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą.
Specializacija: Jūrų verslo ekonomika (alternatyva)
9. Geba įvertinti jūrų verslo įmonių veiklą, analizuojant ekonominius rodiklius, remiantis naujausiais ekonominės analizės metodais, taikyti jūrų verslo teisinio reguliavimo principus, įvertinti jūrų uosto organizavimo, logistikos ir agentavimo veiklos aspektus.
Specializacija: Verslo įmonių finansai (alternatyva)
10. Geba taikyti verslo finansų valdymo principus įmonių veikloje, analizuojant finansinių išteklių formavimo šaltinių panaudojimo efektyvumą ir finansų optimalią struktūrą, įvertinti riziką tarptautiniuose finansiniuose atsiskaitymuose, nustatyti valstybės finansų sistemos įtaką verslo įmonių veiklai, įvertinti finansų rinkos instrumentų charakteristikas.
11. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
12. Geba dirbti komandoje, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, produktyviai ir veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti.
13. Geba savarankiškai ir argumentuotai spręsti problemas praktinėje veikloje, taikant analitinius ir loginius įgūdžius, būti kūrybišku, versliu ir iniciatyviu.
14. Geba organizuoti savo darbą ir tobulinimąsi savarankiškai, logiškai bei kritiškai mąstyti, būti atsakingu ir turėti išugdytą profesionalų požiūrį į veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi tiek tradiciniai, tiek inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, atvejo analizė, projektiniai darbai ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko ir praktikos studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą ir naudojant individualų kaupiamąjį indeksą (IKI).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Mikroekonomika, Makroekonomika, Verslo teisė, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Informacinės technologijos, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Skaičiuoklės taikymas ekonomikoje, Verslininkystė, Vadybos pagrindai, Verslo įmonės ekonomika, Investicijų ekonomika, Finansų pagrindai, Rinkodaros pagrindai, Kursinis darbas, Logistika, Regionų ekonomika, Bankininkystė, Ekonometrija, Darbuotojų sauga ir sveikata, Tarptautinis verslas, Apskaitos pagrindai, Įmonės veiklos analizė, Įmonės veiklos planavimas, Kainodara, Verslo mokesčiai.
Pasirinkę Jūrų verslo ekonomikos specializaciją, studijuoja Jūrų verslo įmonės ekonomiką, Jūrų verslo teisinį reguliavimą, Uosto darbo organizavimą, logistiką ir agentavimą. Pasirinkę Verslo įmonių finansų specializaciją studijuoja Tarptautinius finansinius atsiskaitymus, Verslo finansų valdymą, Valstybės finansus, Finansų rinkas ir institucijas.
Atliekamos trys praktikos: pažintinė praktika, profesinės veiklos praktika, baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Specializacijos:
Jūrų verslo ekonomika
Verslo įmonių finansai
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Lietuvos verslo kolegijos kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinant studentų/absolventų integraciją į darbo rinką. Programoje vyrauja praktinis mokymas.
Kolegijoje įkūrus SIMULITH centrą, studentams suteikiama galimybė profesinės veiklos praktiką atlikti verslo praktinio mokymo firmoje Biurometa. Studentai, atlikdami praktiką šioje firmoje, dirba skirtinguose šios įmonės skyriuose (finansų – apskaitos, pirkimų, pardavimų – rinkodaros ir personalo) ir imituoja realios įmonės ūkinę - finansinę veiklą. Šios praktikos metu studentai turi galimybę susipažinti su realiais dokumentais, realizuoja savo idėjas ir planus, įgyja darbo verslo bendrovėje praktikos, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio praktinio mokymo firmomis.
Studijų metu studentai susipažįsta su ekonominių procesų modeliavimu ECOSYS. Šios imitacinės veiklos metu siekiama, kad studentai suprastų vyriausybės, įmonių, namų ūkių ir žiniasklaidos tarpusavio veikimo principus bei išmoktų priimti trumpalaikius ir ilgalaikius strateginius sprendimus, įtakojančius subalansuotą valstybės plėtrą; suprastų ir mokėtų apskaičiuoti bei įvertinti pagrindinius ekonominius rodiklius; ugdyti studentų gebėjimą dirbti komandoje, diskutuoti bei argumentuotai pateikti mintis.
Studijos kolegijoje padeda sustiprinti ir sėkmingam ekonomisto darbui būtinas asmenines savybes: loginį-analitinį mąstymą, atsakingumą, kūrybiškumą, verslumą bei kitas savybes. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai turės galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, finansininku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose ar kurti nuosavą verslą. Absolventai gebės vertinti verslo įmonių, šalies, regiono, pasaulio ekonomikos pokyčius, numatyti tinkamas strategijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Įvykdę aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.