Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninės rinkodaros komunikacija (anglų k. - Digital Marketing Communication)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Rinkodara

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-33

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX097

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos skaitmeninės rinkodaros komunikacijos specialistus, turinčius platų, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei teigiamą nuostatą nuolatiniam asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui; gebančius panaudoti skaitmenines technologijas, sukuriant integruotą, tikslinę ir išmatuojamą komunikaciją, bei efektyviai valdyti skaitmeninės rinkodaros įrankius. 
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Suvokia skaitmeninės rinkodaros paskirtį organizacijos veikloje.
2. Žino skaitmeninės rinkodaros komunikacijos teorijas ir veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
3. Identifikuoja skaitmeninės rinkodaros problemas ir jų sprendimui randa optimalius, teisiniu ir etiniu požiūriu pagrįstus sprendimus.
4. Tiria ir analizuoja vartotojų poreikius, potencialių klientų ratą jų lojalumą bei pardavimų apimtis.
5. Įvertina skaitmeninės rinkodaros komunikacijos efektyvumą vartotojams bei verslui.
6. Kuria skaitmeninės rinkodaros komunikacijos pridėtinę vertę.
7. Parengia skaitmeninės rinkodaros komunikacijos planus, strategijas įgyvendinant įmonės tikslus.
8. Valdo skaitmeninės rinkodaros komunikacijos įrankius ir sklaidos kanalus.
9. Komunikuoja žodžiu ir raštu gimtąja bei užsienio kalba profesinėje aplinkoje.
10. Taiko profesines žinias dirbant savarankiškai ir kolektyviai, organizuojant savo ir padalinių darbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir/ar kvalifikacinis egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (111 kreditų): Bendravimo psichologija, Verslo etika, Ekonomika, Rinkodara, Vartotojų elgsena internete, Kūrybiškumo ugdymas, Verslo komunikacija, Profesinė užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių), Grafinis dizainas ir vaizdo technologijos, Kursinis darbas, Skaitmeninės rinkodaros pagrindai, Medijų komunikacija ir valdymas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslo statistika, Kūrybinis rašymas, Skaitmeninė reklama ir pardavimų skatinimas, Skaitmeninio turinio valdymas, Prekės ženklo valdymas, Skaitmeninės rinkodaros tyrimai, Ryšių su klientais valdymas, Kainodara ir rinkodaros finansai, Verslo teisė, Mobilioji rinkodara.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (54 kreditas): Įvadinė specialybės praktika įmonėje, Elektroninės komercijos praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Specialybės įgūdžių praktika įmonėje, Integruotos rinkodaros komunikacijos planavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Nauja, inovatyvi, vienintelė Lietuvoje profesinio bakalauro studijų programa. Skaitmeninės rinkodaros komunikacija viena perspektyviausių rinkodaros sričių, kurios vystymasis rinkoje tik įgauna pagreitį, o specialistai turi plačias profesines perspektyvas vietinėje ir tarptautinėje rinkoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti rinkodaros (skaitmeninės / tradicinės) komunikacijos specialistais įvairiose verslo aplinkose – nuo smulkaus verslo iki didelių kompanijų, pelno nesiekiančiose organizacijose, valstybinėse viešosiose įstaigose bei laisvai samdomais darbuotojais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-02-23