Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX096

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti specialistus, gebančius dirbti ir veikti tarptautinio verslo srityse, analizuoti bei spręsti
šiuolaikinio verslo problemas atsižvelgiant į tarptautinės rinkos pokyčius Lietuvos, užsienio, tarptautinėse organizacijose, daugiakultūrinėje ir daugiakalbėje verslo aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Geba taikyti šiuolaikinių verslo įmonių valdymo teorijas, nustatant ir sprendžiant tarptautinio verslo problemas žmogiškųjų išteklių, finansų, marketingo, logistikos ir kt. srityse.
2. Geba taikyti nacionalinius ir ES teisės aktus, sprendžiant įmonių veiklos problemas tarptautinėje rinkoje.
3. Geba atlikti tarptautinio verslo aplinkos, rinkos kiekybinius ir kokybinius tyrimus, pritaikant patikimus tyrimo metodus ir instrumentus.
4. Geba susisteminti informaciją, leidžiančią identifikuoti tikslines rinkas, parenkant komunikacijos strategiją, pritaikytą tiksliniams vartotojų segmentams, bei vertinti tarptautinio verslo raidos scenarijus.
5. Geba vesti derybas multikultūrinėje verslo aplinkoje.
6. Geba telkti ir kontroliuoti tarptautinės organizacijos žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius.
7. Įvaldė įmonės logistikos, apskaitos, finansų, marketingo procesų modeliavimo standartus, taikant technologines, vadybines ir organizacines verslo inovacijas.
8. Geba profesiniu lygiu bendrauti gimtąja ir užsienio kalba bei tvarkyti verslo dokumentaciją, naudojasi informacinėmis technologijomis bei skirtingais informacijos šaltiniais .
9. Geba taikyti darnios plėtros principus plečiant verslą tarptautinėse rinkose.
10. Komunikuoja ir prezentuoja įgytas dalykines žinias, savarankiškai vystant asmenines kompetencijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, seminarai, praktinės užduotys, atvejo analizės, komandinis darbas, laboratoriniai darbai, realių gyvenimiškų situacijų imitavimas, konsultacijos, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, koliokviumai, testai, apklausa raštu, kontroliniai darbai, rašto darbai, projektų rengimas ir pristatymas, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, komandinių rengimas ir pristatymas bei kiti metodai. Egzaminai ir projektai vyksta žodžiu ir raštu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam. Studijų metu taikoma kaupiamojo vertinimo sistema.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Profesinė užsienio kalba, Profesinė kalbos kultūra, Verslumo pagrindai, Matematika ir statistika, Inovatyvios informacinės technologijos, Saugus darbas ir civilinė sauga, Buhalterinė kompiuterizuota apskaita, Mikro ir makro ekonomika, Finansų pagrindai, Investicijos ir finansavimas (užsienio kalba), Tarptautinio verslo teisė (užsienio kalba), Derybų menas (užsienio kalba), Marketingas ir tiekimo grandinės valdymas, Verslo vadyba, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Verslo ekonomika, Verslo etika ir etiketas, Organizacijų strateginis valdymas, Rinkos tyrimai, Tarptautiniai ekonominiai santykiai, Produkto vystymas.
Praktikos:
Pažintinė praktika tarptautinėje kompanijoje, Verslo praktika užsienyje, Verslumo ugdymo praktika (IB), Pasirenkamoji alternatyvų praktika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti laivai pasirenkamus
bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto:
Tarptautinės logistikos verslas (A1): Tarptautinė logistika, transporto ir krovinių logistika, Tarptautinė prekyba, Tarptautiniai atsiskaitymai (užsienio kalba), Tarptautinio verslo finansai (A1): Finansų rinkos, Finansinės rizikos valdymas, Finansų analizė ir planavimas, Alternatyvų tiriamasis darbas, Tarptautinio verslo apskaita (A1): Tarptautinė apskaita, mokesčiai, Taikomosios apskaitos sistemos, Tarptautiniai atsiskaitymai (užsienio kalba), Alternatyvų tiriamasis darbas, Tarptautinio verslo marketingas (A1): Strateginis marketingo planavimas ir valdymas (užsienio klaba), Tarptautinio verslo įvaizdžio formavimas, Tarptautinis marketingas ir vartotojų elgsena, Alternatyvų tiriamasis darbas, Antroji užsienio kalba (rusų A2), Antroji užsienio kalba (vokiečių A2), Tarpkultūrinė komunikacija (A2), Laiko vadyba ir saviugda (A3), Kūrybinės strategijos (A3), Elektroninis verslas (A4), Valdymo informacinės sistemos (A4).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentams suteikiama galimybės atlikti verslo praktiką užsienyje, siūlomos pasirenkamos antrosios užsienio kalbos dalyko studijos (rusų, vokiečių, prancūzų, italų, skandinavų kalbos).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventas, baigęs Tarptautinio verslo programą, galės savarankiškai įkurti savo verslą, teikti paslaugas užsienio verslo vienetams Lietuvos teritorijoje, galės dirbti importo ir eksporto įmonėse samdomais darbuotojais ir specialistais.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti universitetuose pagal verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-09-17