Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gamybos ir logistikos vadyba (anglų k. - Production and Logistic Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX095

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-07-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai
Parengti kvalifikuotą gamybos verslo vadybos specialistą, gebantį savarankiškai ir atsakingai planuoti, organizuoti ir koordinuoti gamybos bei gamybos logistikos procesus, valdyti finansinius, žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius, spręsti kompleksines profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemas, bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje veikloje bei sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis
Studijų rezultatai:
1. Žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias, naujausiomis mokslo įžvalgomis ir/ar praktine veikla grindžiamas žinias planuodamas, organizuodamas, vykdydamas ir vertindamas gamybos ir gamybos logistikos procesus, spręsdamas kompleksines gamybos verslo problemas
2. Taiko verslui reikšmingas informacinių technologijų, inžinerinės ir kompiuterinės grafikos, medžiagų inžinerijos, gamybos technologijų žinias gamybos ir gamybos logistikos veikloje
3. Renka, sistemina ir valdo duomenis bei informaciją, vykdydamas gamybos ir gamybos logistikos procesus bei spręsdamas gamybos verslo problemas
4. Atlieka taikomuosius tyrimus, parinkdamas ir pritaikydamas įvairius tyrimo metodus, bei analizuoja ir interpretuoja tyrimo rezultatus
5. Planuoja, organizuoja, vykdo ir vertina gamybos ir gamybos logistikos procesus, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones
6. Analizuoja, vertina ir valdo gamybos ir gamybos logistikos finansinius, žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius
7. Vertina gamybos bei gamybos logistikos veiklos kokybę ir geba spręsti iškilusias kompleksines gamybos verslo ir inovacijų diegimo problemas
8. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia mintis žodžiu ir raštu, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su partneriais, klientais ir bendradarbiais, diskutuoja ir derasi gamybos ir gamybos logistikos veiklos klausimais lietuvių bei užsienio kalbomis
9. Dirba individualiai ir komandoje, prisiima atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų gamybos ir gamybos logistikos veiklą, rezultatus ir kokybę, vadovaujasi profesinėje veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu
10. Savarankiškai, novatoriškai, kūrybiškai plėtoja gamybos ir gamybos logistikos žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui ir patirties sklaidai.
11. Suvokia moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, ekskursijos, savarankiški rašto darbai, atvejų analizė, literatūros analizė ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų, praktinių, kontrolinių darbų, studento savarankiško rašto darbo, kursinio darbo, individualių ir grupinių užduočių atlikimo, rezultatų pristatymo vertinimo. Galutinį vertinimą sudaro tarpiniai vertinimai ir egzamino vertinimas pagal proporcijas, numatytas kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 136 kreditai (su praktikomis). Bendravimo psichologija, Ekonomika, Statistika, Taikomoji matematika, Teisė, Vadyba, Apskaita ir finansai, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Logistika, Rinkodara, Taikomųjų tyrimų metodologija, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Gamybos valdymas, Inžinerijos pagrindai, Medžiagų inžinerija, Gamybos technologijos, Sandėlių valdymas, Kursinis darbas, Valdymo apskaita, Verslo valdymo sistemos, Aplinkos ir žmonių sauga, Kokybės vadyba ir kt.
Gilinimasis kryptyje (15 kreditų): Gamybos verslo organizavimas / Verslo logistika; Gamybos valdymo sistemos / Tiekimo grandinės valdymas; Inovacijų vadyba / Projektų vadyba.
Praktikų trukmė – 24 savaitės: Profesinė pažintinė, Gamybos valdymo, Logistikos procesų, Baigiamoji praktikos.
Laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gali rinktis studijuoti Užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų, švedų k.), Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykus: Filosofija / Sociologija; dalykų skirtų gilinimuisi kryptyje alternatyvas: Gamybos verslo organizavimas / Verslo logistika; Gamybos valdymo sistemos / Tiekimo grandinės valdymas; Inovacijų vadyba / Projektų valdymas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojant gilinamasi ne tik į gamybos vadybos, bet ir į gamybos logistikos aspektus; yra nemažos studijų dalykų pasirinkimo (37 kr.), o tuo pačiu atitinkamo studijų personalizavimo galimybės; didesnis nei įprastai praktikoms skiriamas studijų laikas (36 kr.).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Gamybos ir logistikos vadybos studijų programą ir įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventai galės pasirinkti profesinės veiklos galimybes tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungos šalyse įvairaus dydžio gamybos ir gamybos logistikos, sandėlių ir pan. įmonėse, kurti savo gamybos verslo įmonę ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Taip pat jie galės tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal vadybos, verslo studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.
Absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.