Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lietuvių gestų kalbos vertimas (anglų k. - Lithuanian Sign Language Interpreting)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Vertimas

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-24

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti gestų kalbos profesinius bakalaurus, kurie žinotų vertimo teorijos ir praktikos principus, gebėtų sukurti prielaidas gestų kalbos vertėjo paskirties ir misijos suvokimui, vertybių ir nuostatų formavimuisi, gebančius teikti kokybišką lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą.
Studijų rezultatai:
1.1 Ruošdamasis vertimo paslaugai ir ją teikdamas, taikys informacines technologijas.
1.2 Taikys įgytas žinias praktinėje veikloje priimdamas sprendimus ir vertindamas rezultatus.
1.3 Įvardys savo bei kliento teises ir pareigas, aktualius darbo santykių teisinio reglamentavimo aspektus.
1.4 Apibūdins vertimo teorijos principus, dėsnius, reiškinius.
1.5 Paaiškins ir tinkamai vartos pagrindinius kalbotyros ir gestotyros terminus, analizuos kalbą įvairiais lygmenimis, nusakys skirtumus tarp žodinių kalbų ir gestų kalbų.
1.6 Nusakys kurčiųjų bendruomenės istorijos bruožus, vertybes, kultūrines nuostatas ir specifiką, įvardys pagrindines kurčiųjų organizacijas ir socialinės politikos bruožus.
2.1 Kaups, sistemins, reflektuos ir interpretuos informaciją.
2.2 Analizuos lietuvių gestų kalbos tekstus įvairiais aspektais (leksikos, gramatikos, pragmatikos, sociolingvistikos ir kt.).
3.1 Supras įvairius (stiliaus, situacijos, kalbėtojo ir kt. atžvilgiais) lietuvių gestų kalbos tekstus.
3.2 Efektyviai komunikuos lietuvių gestų kalba kasdienėse asmeninėse ir profesinėse situacijose su skirtingais kalbėtojais.
3.3 Laikysis profesinės etikos principų bendraudamas su klientais ir su kolegomis.
3.4 Pasirinks vertimo būdus ir taikys vertimo technikas bei strategijas pagal situaciją.
3.5 Vers tekstus iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą ir atvirkščiai kasdienėse situacijose.
3.6 Tinkamai interpretuos įvairius (stiliaus, situacijos, kalbėtojo ir kt. atžvilgiais) skirtingo sudėtingumo sakytinius ir rašytinius lietuvių kalbos tekstus.
4.1 Pripažins kultūrinę ir kalbinę įvairovę, toleruos ir objektyviai vertins kiekvieną asmenį.
4.2 Vertins kalbinę ir kultūrinę tapatybę kaip žmogaus savasties pagrindą.
4.3 Efektyviai komunikuos įvairiose situacijose atsižvelgdamas į kalbėjimo tikslą ir adresatą, parinkdamas tinkamas raiškos ir retorikos priemones, laikydamasis viešojo bendravimo etikos.
5.1 Mokės bendrauti užsienio kalba (B1 lygiu) žodžiu ir raštu.
5.2 Kritiškai vertins ir reflektuos savo profesinę veiklą suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.3 Organizuos mokymosi procesą: pasirinks strategijas, kels tikslus, veiksmingai valdys laiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos orientuotos į studentų asmeninių, socialinių, tiriamosios veiklos bei specialiųjų kompetencijų plėtotę, taikant pažintinius, žinių suvokimo, veikdinamuosius, savarankiškas studijas stimuliuojančius, tiriamojo pobūdžio ir savikontrolės metodus: interaktyvias/įtraukiančias paskaitas, praktikumus, kūrybines užduotis, seminarus, individualias ir darbo grupėmis užduotis, patirtinį mokymą(si), sąvokų, koncepcijų žemėlapių sudarymą, reflektavimo dienoraščius, esė rašymą, eksperimentinį situacinį mokymąsi, probleminį ir projektinį mokymą(si) ir kt., orientuotus į praktinių problemų analizės gebėjimų plėtotę, diskusiją, atvejų analizės metodą, studentų savarankišką darbą, refleksijas, paremtas pozityvios saviugdos ir profesinės savimonės lavinimu. Studentų savarankiškam darbui numatyti savarankiško darbo metodai ir užduotys bei konsultavimo(si) su dėstytoju valandos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Įgytos studentų žinios ir įgūdžiai vertinami dešimties balų sistema. Taikomas ir kaupiamasis vertinimas. Programos dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (apklausos raštu, testai, esė, kontroliniai darbai, kūrybinės užduotys, projektai, patirties refleksijos, aplanko kaupimas ir kt.). Per semestrą gauti tarpinių atsiskaitymų įvertinimai sudaro galutinio įvertinimo dalį. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai –Antropologija / Sociologija; Informacinės komunikacinės technologijos; Darbo teisė ir civilinė sauga; Ritmika ir plastika; Tiriamojo projektinio darbo pagrindai / Mokslinio darbo pagrindai.
Studijų krypties dalykai – Profesinė etika; Įvadas į studijas; Kalbos kultūra ir stilistika; Teksto logika; Kurčiųjų bendruomenė; Užsienio kalba (anglų, vokiečių arba prancūzų); Bendravimo psichologija; Komunikacija; Teksto supratimas ir raiška; Lietuvių gestų kalba; Kalbotyra ir gestotyra; Teksto vertimas; Vertimas žodžiu.
Praktikos – Kurčiųjų bendruomenės pažinimo praktika; Mokomoji praktika; Profesinės veiklos praktika.
Studijų programa baigiama Baigiamuoju egzaminu ir Baigiamuoju darbu.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Tarptautinė gestų kalba; Bendroji kūno kultūra; Profesinio perdegimo prevencija; Šokio studija; Probleminis mokymasis; Pažodinis vertimas; Viešasis kalbėjimas; Koučingas (ugdomasis vadovavimas); Kultūrinė įvairovė; Projektų rengimas ir įgyvendinimas; IKT vertimui; Konfliktų valdymas; Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė; Užimtumo organizavimas (Floristinio interjero dizainas); Supervizija (profesinių santykių konsultavimas); Mentorystė organizacijose ir įstaigose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti lietuvių gestų kalbos vertėjais gestų kalbos vertėjų centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, Lietuvos kurčiųjų draugijos įstaigose ir organizacijose, mokymo įstaigose ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai, baigę išlyginamąsias studijas, gali siekti taikomosios, gretinamosios arba bendrosios kalbotyros, taip pat vertimo magistro laipsnio universitetuose.