Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kelių inžinerija (anglų k. - Road Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

PK_Statybos inžinerija_2022.pdf

Valstybinis kodas

6531EX056

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550732

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, kurie turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant kelių statybos ir remonto darbus pagal jiems suteiktą kvalifikaciją, parengtų nesudėtingus kelių ir kelio statinių projektus, taikytų optimalius ir saugius darbų vykdymo būdus, galėtų savarankiškai priimti sprendimus, organizuotų ir kontroliuotų atskirų padalinių veiklą ir darbų kokybę, gebėtų sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis, būtų plačios erudicijos, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
Žinos svarbiausias kelių statybos sąvokas, gebės jas taikyti dirbant praktiškai, suvoks ir gebės taikyti bendruosius ir gamtos mokslų dėsningumus kelių ir jų statinių statybos srityje.
Gebės: rasti reikiamą profesinę, mokslinę bei inžinerinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius, taikyti laboratorinę įrangą ir prietaisus statybinių medžiagų bei konstrukcijų tyrimams, techninių charakteristikų matavimams; apdoroti duomenis ir daryti išvadas.
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą statybos inžinerijos studijų krypties problemoms išspręsti kūrybiškai taikydamas žinomus analitinius ir modeliavimo metodus.
Gebės taikyti tarptautinius, Europos bei Lietuvos techninių reglamentų ir teisės bei norminių dokumentų reikalavimus kelių projektavimui ir statybai, išmanys kelių statybos sektoriaus teisinės bazės struktūrą.
Gebės parengti kelio, gatvės, nesudėtingų kelio statinių projektus; parengti kelio ir jų statinių remonto ir rekonstravimo projektus.
Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias parenkant racionalias kelių ir kelio statinių statybos ir remonto darbų technologijas, parinkti statybos medžiagas, taikomas tiesiniams ir statiniams, parengti kelio ir kelio statinių statybos dokumentaciją; vadovauti konkrečių kelių statybos darbų vykdymui. gebės organizuoti ir vykdyti.
Gebės, organizuoti ir vykdyti statybos aikštelės inžinerinį parengimą, kelio ir kelio statinių statybą bei rekonstravimą, kelių, gatvių, ir statinių priežiūros darbus, parengti sąmatinę dokumentaciją, organizuoti įmonės veiklą.
Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus, gebės priimti inžinerinius sprendimus atsižvelgiant darnaus išteklių naudojimo, eismo saugumo aspektus.
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene bei plačiąja visuomene, supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir gebės jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kontroliniai darbai, projektų rengimas ir jų gynimas, testai, egzaminai, apklausa, darbų recenzijos, kolokviumai, praktinės užduotys, savarankiškų darbų atlikimas ir jų pristatymas, kursiniai darbai, projektinių užduočių atlikimas ir jų pristatymas bei kiti metodai. Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Dalykai: Profesinė užsienio kalba; Profesinės kalbos kultūra; Profesinė etika; Sociologija; Verslumo pagrindai; Informacinės technologijos; Chemija; Statybinės ir kelių tiesimo medžiagos; Taikomoji matematika; Inžinerinė braižyba; Kompiuterinė grafika; Taikomoji fizika; Geodezija; Teisė; Taikomieji tyrimai; Taikomoji mechanika; Geotechnika; Hidraulika; Kelių projektavimas; Kelių statiniai; Aplinkos, žmonių ir priešgaisrinė sauga; Inžinerinės eismo saugumo priemonės; Kelių tiesimo technologijos; GB konstrukcijų skaičiavimas; Ekonomika, normavimas ir sąmatos; Kelių tiesimo darbų organizavimas; Miestų planavimas; Komunikavimas užsienio kalba; Darnioji urbanistika; Kelių tiesimo mašinos; ; Karjerai ir gamybinės bazės; Taikomieji tyrimai; Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje; Vadybos pagrindai; Projektų valdymas; Teisės pagrindai; Statybos teisė; Kelių priežiūra ir valdymas; Kelių remonto technologijos Verslumo pagrindai; Laisvai pasirenkamieji dalykai (PD1, PD2).
Pažintinė, geodezijos, technologinė, gamybinė, verslo organizavimo, baigiamoji praktika.
Studijų krypties dalykų apimtis 132 kreditai, praktikų - 33 kreditų
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto ir įtrauktus į studijų planą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa parengta įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį su AB ,,Panevėžio keliai“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcija, grįsta praktiniu mokymu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šios studijų programos absolventai gali dirbti kelių inžinerijos srityje. Planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams, projektuoti kelius, miestų gatves, tiltus ir kitus transporto statinius, vykdyti transporto infrastruktūros objektų priežiūrą ir statybą, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, taip pat jie galės sukurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką, išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.