Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio dizaino technologijos (anglų k. - Digital Design Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-24

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti aukštos kvalifikacijos IT grafikos (skaitmeninio) dizaino specialistus, savarankiškai ar komandoje dirbančius dizaino srityje ir gebančius pagal užsakovo poreikius bei dizaino principus efektyviai perteikti vizualiąją informaciją informacinių technologijų priemonėmis.
Studijų rezultatai:
Žino vizualinės raiškos principus, esminius grafinių komunikacijų dizaino objekto elementus ir jų komponavimo būdus, fundamentalius grafikos, animacijos principus, geba juos taikyti kurdamas originalius personažus, aplinkas.
Išmano kompoziciją, dailės ir dizaino stilistines ir menines tendencijas ir geba jas tikslingai taikyti kurdamas įvairios paskirties skaitmeninius projektus.
Žino kompiuterių techninės įrangos, kompiuterių tinklo, garso ir vaizdo aparatūros pagrindinius komponentus, geba juos parinkti ir taikyti sprendimuose.
Supranta, integruoja ir praktiškai taiko skirtingų mokslų sričių (fizinių, technologinių, socialinių, humanitarinių) žinias sprendžiant dalykinės srities problemas.
Renka, lygina, analizuoja, sistemina kūrybiniam projektui reikalingą informaciją bei interpretuoja gautus rezultatus.
Taiko teorines žinias praktikoje, parenka tinkamus metodus, technines ir programines priemones, skaitmeninius dizaino sprendimus konkretiems uždaviniams ar projektams realizuoti.
Kuria dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką įvairiuose sprendimuose (web projektuose, spaudiniuose ir pan.) ir esant poreikiui geba ją animuoti.
Geba dirbti su foto, video, garso priemonėmis, skaitmeninį garsą ir vaizdą kuriančiomis ir apdorojančiomis programomis.
Parengia ir apdoroja skaitmeninio dizaino ar multimedijos produkto kūrimui reikalingą tekstinę, grafinę, vaizdo, garso informaciją.
Išmano skaitmeninio projekto rengimo nuoseklumą, projektavimo ir gamybos procesus plėtojant ir įgyvendinant kūrybinę idėją.
Jungia grafikos, garso, vaizdo ir animacijos žinias į harmoningą visumą ir geba kurti multimedijos produktus, audiovizualines instaliacijas, audiovizualinius produktus internetui ir pan.
Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, tolerantiškai komunikuoja komandoje lietuvių ir užsienio kalbomis.
Dirba komandoje kuriant projektus, sprendžiant skaitmeninio ir grafinio dizaino uždavinius, prisiima atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.
Planuoja, organizuoja savo darbą bei savarankiškai lavina įgūdžius suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą ir tobulėjimą profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi ir derinami įvairūs dėstymo ir studijų metodai: tradicinė paskaita, interaktyvioji paskaita, konsultacijos, veikdinamieji metodai, nukreipti į praktinių gebėjimų ugdymą, savarankiškas studijas skatinantys metodai, tiriamojo pobūdžio metodai ir kita.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo lavinimo dalykai: Užsienio kalba, Bendravimo psichologija, Darbuotojų sauga ir sveikata, Verslo ekonomika.
Studijų krypties lavinimo dalykai: Aukštoji matematika, Informacinės technologijos, Kompozicija ir grafinio dizaino pagrindai, Taškinė 2D grafika, Saityno programavimas, Tipografija, Vektorinė 2D grafika, Vizualinė ženklodara, Klasikinės ir šiuolaikinės OS, Skaitmeninė fotografija, Intelektinės nuosavybės teisė, Kompiuterių tinklai ir IS sauga, Kompiuterių techninė įranga, Dvimatė animacija, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, 3D projektavimas ir animacija, Garso ir vaizdo technologijos, Vizualinės komunikacijos valdymas, Audiovizualinis montažas, Žaidimų grafinių efektų kūrimas, Skaitmeninės spaudos technologijos, Portfolio ir karjeros planavimas.
Praktikos: Pažintinė praktika (kūrybinė praktika), Mokomoji praktika įmonėje, Multimedijos produkto kūrimas, Priešdiplominė praktika įmonėje.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Lietuvos verslo kolegijos kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Išskirtinis šios studijų programos bruožas – IT meninės srities studijos, apimančios informatikos, grafinio dizaino, neuromokslo, psichologijos ir rinkodaros žinias. Studijos skirtos tiems studentams, kuriems patinka kūrybiškumas darbas.
Studijų programoje daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinant studentų/absolventų integraciją įdarbo rinką. Programoje vyrauja praktinis mokymas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai pabaigę studijas galės dirbti grafikos dizaineriais įvairiose įmonėse, tinklalapių ir/ar mobiliųjų aplikacijų grafikos dizaineriais, maketuotojais leidybos įmonėse, taip pat steigti nuosavą verslą arba dirbti laisvai samdomais grafikos dizaineriais.
Tolesnių studijų galimybės:
Įvykdę aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, studentai turi galimybę stoti į išlyginamąsias studijas universitete, o vėliau į antros pakopos magistrantūros studijas dizaino bei informatikos kryptyse.