Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji komunikacija (anglų k. - Applied Communication)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-19

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550320

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti į technologijų taikomumą orientuotus, socialiai atsakingus ir kūrybiškus verslo, viešojo bei nevyriausybinio sektoriaus organizacijose dirbsiančius ir lingvistiniu pasirengimu išsiskiriančius komunikacijos specialistus, kurie inicijuos ir kurs žodinės bei rašytinės komunikacijos produktus ir projektus, naudos šiuolaikines technologijas šių produktų vizualizavimui bei sklaidai tradicinėse arba elektroninėse viešose erdvėse, taikys įgytas dalykines žinias stiprinant organizacijos ryšius su visuomene.
Studijų rezultatai:
1. Taikys komunikacijos ir ryšių su visuomene teorijas bei strategijas užtikrinant komunikacinės veiklos ir technologinio taikomumo dermę.
2. Taikys integruotos veiklos principus inovatyviomis technologijomis kuriant informacijos ir komunikacijos produktus bei vykdant jų sklaidą.
3. Vykdys su komunikacijos veiklomis susijusius rinkos tyrimus siekiant tobulinti organizacijos valdymo efektyvumą.
4. Aiškia ir sklandžia profesine (gimtąja ir užsienio) kalba kurs žodinės ir rašytinės informacijos bei komunikacijos produktus, pritaikytus pateikti šiandienos visuomenei priimtinais ir patraukliais informacijos sklaidos kanalais.
5. Valdys modernią informacijos ir komunikacijos turinio valdymo įrangą bei technologijas kuriant ir apdorojant teksto, garso vaizdo ir kitus produktus.
6. Vykdys informacinių technologijų taikymu pagrįstą informacijos ir komunikacijos produktų sklaidą tradicinėse arba elektroninėse viešose erdvėse.
7. Valdys vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją atsižvelgiant į nuolatinius rinkos, tikslinių auditorijų, informacinių technologijų pokyčius.
8. Formuos modernios organizacijos įvaizdį ir jo elementus užtikrinant ryšių su visuomene procesų veiksmingumą.
9. Taikys savarankiško ir komandinio darbo principus atsižvelgiant į specialistų, kuriančių informacijos ir komunikacijos produktus bei projektus ir vykdančius jų sklaidą suinteresuotoms grupėms, skirtingas pareigybes ir kompetencijas.
10. Inicijuos, palaikys ir plėtos tarpkultūrinį bendravimą bei bendradarbiavimą siekiant užsibrėžtų organizacijos tikslų.
11. Užtikrins socialinės atsakomybės ir pažangos principus siekiant būti pilnaverčiu, mezgančiu ir palaikančiu ryšius veiklos pasaulio nariu.
12. Numatys ir vystys saviraiškos ir saviugdos kryptis, būtinas tobulėti asmeniniame ir profesiniame lygmenyse.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvaus mokymo ir mokymosi metodai. Į studentą orientuotas mokymas: diskusijos, darbas grupėje, literatūros analizė, atvejo analizė, praktiniai darbai, savarankiški darbai, video situacijų analizė, situacijų modeliavimas, vaidmenų atlikimas, debatai, minčių lietus, parengčių pristatymai, integruotos užduotys. Studento savarankiškas darbas pagrįstas užduotimis, komandiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programa siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, problemų sprendimo būdų radimo.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, minčių žemėlapio pristatymas, grupinių projektų pristatymai, individualių užduočių pristatymai, esė, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių ir studijų krypties moduliai - 135 kreditai:
1. Studijų moduliai (90 kreditų): Visuomenė ir komunikacija (Komunikacijos teorija, Sociologija, Profesijos lietuvių kalba, Profesijos anglų kalba I); Bendravimas ir bendradarbiavimas (Vadybos ir ekonomikos pagrindai, Bendravimo psichologija, Tarpkultūrinė komunikacija (lietuvių/anglų k.), Viešasis kalbėjimas); Kūrybiškumo raiška (Aiškus ir sklandus rašymas, Kūrybiškumo ugdymas, Viešojo pristatymo menas, Profesijos anglų kalba II); Atsakingo verslo komunikacija (Tvarumo ir socialinės atsakomybės komunikacija, Intelektinė nuosavybė ir autorių teisės, Teksto redagavimo principai, Ryšių su visuomene kūrimas), Informacijos ir komunikacijos valdymas I (Komunikacijos projektų valdymas (lietuvių/anglų k.), Organizacijos komunikacija ir įvaizdžio formavimas (lietuvių/anglų k.), Marketingas (lietuvių/anglų k.), Rizikos ir krizių komunikacija (lietuvių/anglų k.)); Informacijos ir komunikacijos valdymas II (Medijos ir jų technologijos, Socialinių tinklų komunikacija, Taikomieji tyrimai, Žurnalistika).
2. Profesinės veiklos praktika organizacijoje (30 kreditų).
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (15 kreditų).
Specializacijos:
Asmeninė komunikacija (30 kreditų):: Asmeninės komunikacijos valdymas (Asmeninio prekės ženklo komunikacija, Kūrybinės industrijos, „Freelancing“ veiklos specifika, Profesijos anglų kalba III); Komunikacijos vizualizacija ir technologijos asmeninei komunikacijai (Skaitmeninė fotografija, Audiovizualinė komunikacija ir scenarijų rašymas, Vizualo kompozicija ir maketavimas, Turinio valdymo sistemų koordinavimas).
Korporatyvinė komunikacija (30 kreditų):
Korporatyvinės komunikacijos valdymas Komunikacijos strategijos ir taktikos, Renginių organizavimas, Profesijos anglų kalba III); Komunikacijos vizualizacija ir technologijos korporatyvinei komunikacijai (Vizualaus turinio kūrimas technine ir programine įranga, Komunikacijos produkto grafinis dizainas, Techninis ir vizualus informacijos turinio valdymas, Duomenų analitika ir apsauga).
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Vieną iš dviejų specializacijų (30 kreditų);
• Vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų), pvz. Komunikacijos poveikis masėms, Asmenybė ir karjera, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, Sveikatingumas ir gyvenimo kokybė, Aktyvaus laisvalaikio organizavimas ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis. Tai viena iš nedaugelio koleginių studijų programų, susijusių su komunikacijos studijomis. Akcentuojamas komunikacinių veiklų ir projektų praktinis pritaikomumas, probleminis, kūrybinis ir socialiai atsakingas studentų mąstymas, bendravimo, ryšių su visuomene palaikymo ir vizualaus informacijos turinio valdymo gebėjimų lavinimas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti Lietuvos ir užsienio verslo, viešojo bei nevyriausybinio sektoriaus įmonių informacijos, komunikacijos, ryšių su visuomene, rinkodaros tarnybose, ryšių su visuomene agentūrose, žiniasklaidos kanaluose, užimti organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos koordinatoriaus pareigas, dirbti ryšių su visuomene atstovais, žodinės ir rašytinės komunikacijos produktų kūrėjais, būti informacinio turinio valdytojais, internetinių svetainių bei socialinių tinklų paskyrų prižiūrėtojais, užsiimti individualia konsultacine ir projektine veikla, steigti ir plėtoti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis socialinių mokslų komunikacijos, ryšių su visuomene arba žurnalistikos studijų kryptims priskirtinas magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose komunikacijos, rinkodaros ir vadybos krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022 m. birželio 13 d.