Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Migracijos politika ir diasporų istorija (anglų k. - Migration policy and history of diasporas)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-16

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6213NX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti kompetentingą specialistą, gerai išmanantį migracijos ir diasporų istoriją, šiandieninius procesus bei migracijos politikos tendencijas, kuris bus susipažinęs su naujausiomis migraciją tiriančių mokslų teorijomis, metodais ir technologijomis bei gebantis taikyti įgytas žinias ne tik atliekant tyrimus, bet ir praktinėje veikloje – formuojant ir įgyvendinant valstybės migracijos politiką bei santykį su diaspora.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti svarbiausius migracijos ir migracijos politikos bei diasporų formavimosi istorijos įvykius bei procesus lėmusius šiuolaikinio pasaulio raidą bei suvokti šiuo metu pasaulyje vykstančius su migracija susijusius procesus.
2. Žinoti įvairias teorines, metodologines migracijos tyrimų prieigas ir išmanyti šiuolaikinius migracijos, migracijos politikos ir diasporų istorijos tyrimų metodus ir juos taikyti moksliniuose tyrimuose.
3. Gebėti savarankiškai formuluoti mokslinę problemą, ją spręsti remiantis migracijos reiškinius, migracijos politiką ir diasporų istoriją tiriančios mokslinės literatūros ir šaltinių analize bei daryti pagrįstas išvadas.
4. Atliekant mokslinius tyrimus, visuomeninę ir kultūrinę veiklą
pritaikyti įgytas žinias apie tam tikrą migracijos istorijos laikotarpį, migracijos politikos ar diasporų istorijos tematiką bei jiems tirti reikalingą metodologiją.
5. Gebėti sukurti struktūruotą žodinį bei rašytinį naratyvą, paremtą migracijos ir diasporų istorijos bei migracijos politikos šaltiniais ir tyrimais, jį pristatyti akademinėje ir ne akademinėje aplinkoje.
6. Gebėti organizuoti kolektyvinį darbą, konstruktyviai dalyvauti tyrimo grupių veikloje ir spręsti tarpdalykines problemas susijusias su migracijos ir diasporų istorija bei migracijos politika.
7. Gebėti dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje diskusijoje migracijos, migracijos politikos, diasporų kultūros ir istorijos klausimais.
8. Konsultuoti (dirbant individualiai ar grupėse) valstybines, visuomenines, politines ir verslo struktūras migracijos ir diasporų istorijos bei migracijos politikos klausimais.
9. Pajėgti nuolat savarankiškai mokytis, kūrybiškai spręsti kylančias problemas migracijos istorijos, migracijos politikos, diasporų istorijos, identiteto ir kultūrinio paveldo srityse.
10. Prisiimti moralinę, socialinę bei etinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus, taip pat už jų poveikį visuomenei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo metodai: aprūpinimas informacija, naudojant vizualines priemones; atvejo analize pagrįsta paskaita; video, praktinių pavyzdžių ir klausimų nagrinėjimas; praktinių užduočių formulavimas ir paaiškinimas; diskusijų moderavimas; individualaus darbo konsultavimas.
Studijavimo metodai: informacijos paieška ir analizė, literatūros, periodiniuose ir kt. šaltiniuose; atvejo analizės parengimas ir praktinių užduočių atlikimas; diskutavimas; konsultavimasis; grupinis seminaro užduočių aptarimas; komandinis studentų darbas, rengiant grupinį pristatymą; žodinė savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); seminaro užduočių pristatymo žodžiu vertinimas; savarankiško darbo ruošimo pažangos ir galutinio pristatymo žodžiu ar raštu vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Civilizaciniai konflikatai ir kultūrų sąveika šiuolaikinėje Europoje
Visuotinė migracijos istorija (nuo1500 m. iki dabar)
Lyginamoji intelektualinė egzilio istorija
Etniškumas, migracija ir identiteto politika
Tarptautinė migracija ir imigrantų integracija šiuolaikinėse visuomenėse
Tarptautinė migracijos teisė ir politika
Migracijos tyrimų metodai ir šaltiniai
Magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Religija ir politika globaliame pasaulyje
Kultūros antropologija ir diasporų studijos
Diasporų kultūrinis paveldas
Pasauliniai konfliktai ir karo pabėgėliai
Lietuvių diasporos tyrimai
Krizių diplomatija
Globalus socialinis darbas: reflektyvi praktika siekiant teisingumo ir taikos
Religijos veiksnys migracijoje: musulmonų diaspora Europoje
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų metu įgytas unikalus kompetencijų derinys leis magistrinės programos Migracijos politika ir diasporų istorija absoventams plėtoti karjerą įvairiose srityse: viešajame, valstybiniame, tarpvalstybiniame ir privačiame sektoriuje (švietimo, studijų ir mokslo, kultūros, istorinės atminties ir paveldo išsaugojimo, turizmo, užsienio ir vidaus politikos, žurnalistikos, komunikacijos institucijose, archyvuose, muziejuose, leidybos, socialinio darbo, verslo ir kitose institucijose). Baigusieji magistrinės programos Migracijos politika ir diasporų istorija studijas galės dirbti ekspertinį, konsultacinį darbą smegenų centruose, komisijose, projektuose tiriančiose ir nustatančiose įvairius su migracijos istorija ir šiandiena susijusius reiškinius, įvykius.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią programą galima toliau studijuoti humanitarinių, socialinių ar politinių mokslų krypties doktorantūroje.