Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šviesos technologijos (anglų k. - Light engineering)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Medžiagų technologijos_2023.pdf
Išvadų išrašo vertimas_VU_Medžiagų technologijos_2023.pdf

Valstybinis kodas

6121FX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450533

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Šviesos technologijos yra bakalauro studijų programa, kurios tikslas yra suteikti aukšto lygio žinias ir praktinius gebėjimus, užtikrinančius tinkamą absolventų kvalifikaciją darbui Lietuvos šviesos technologijų pramonėje. Studijų metu bus siekiama: (1) suteikti ir gilinti praktiniam darbui orientuotas bendrosios fizikos, matematikos ir chemijos žinias; (2) ugdyti gebėjimus kūrybiškai pritaikyti teorines žinias vykdant standartinius puslaidininkių ir lazerių technologijos procesus bei gebėjimus pasitelkti analitinius ir modeliavimo metodus aprašant ir analizuojant fizikinius vyksmus, ir lavinti;(3) technologinius bei inžinerinius įgūdžius, reikalingus dirbti lazerių, lazerinių technologijų, modernaus apšvietimo, fotovoltaikos, fotonikos ir puslaidininkių pramonės įmonėse.
Studijų rezultatai:
1.1. Žino ir sistematiškai supranta esminius fundamentinius, technologijų krypties teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas;
1.2 Moka pritaikyti bendrosios fizikos žinias formuluojant, analizuojant ir sprendžiant kylančias fizikines problemas;
1.3 Geba specialybės teorines žinias pritaikyti iškilusių technologinių ir inžinerinių problemų priežasčių suvokimui bei tinkamų sprendimų būdų suradimui.
2.1 Geba savarankiškai planuoti, organizuoti ir atlikti jam keliamas užduotis, daryti išvadas;
2.2 Moka surasti, įsisavinti ir pritaikyti žinias iš interneto, mokslinių straipsnių ir vadovėlių; moka kritiškai palyginti informaciją, gautą iš skirtingų šaltinių, analizuoti ją ir sisteminti.
2.3 Geba atlikti standartines laboratorines procedūras, sintetinti medžiagas ir pritaikyti chemijos ir medžiagų inžinerijos žinias, vykdant technologinius procesus;
2.4 Žino apie šiuolaikinius skaitmeninio modeliavimo metodus, moka naudotis programine įranga, skirta procesų automatizavimui ir valdymui.
3.1 Moka pritaikyti optikos žinias, praktinius ir inžinerinius gebėjimus optinių sistemų veikimo principų suvokimui, analizavimui ir kūrimui;
3.2 Turi puslaidininkių fizikos žinių, reikalingų suprasti puslaidininkinių elektroninių ir optoelektroninių prietaisų veikimo principus, ir turi darbo su technologine įranga įgūdžių;
3.3 Supranta šiuolaikinių lazerių veikimo principus, geba charakterizuoti lazerio pluoštus, moka jais manipuliuoti;
3.4 Moka paaiškinti naujų technologijų veikimo principus remiantis bendrosios fizikos žiniomis, geba adaptuoti kitų technologijų metodus ir procesus.
4.1 Geba laisvai suprasti specialybės literatūrą anglų kalba; geba keistis informacija žodžiu ir raštu su savo srities specialistais;
4.2 Geba dirbti grupėje, prisiimdamas atsakomybę už jam patikėtą užduotį;
4.3 Geba atlikti keliamas užduotis daugiakalbėse darbo grupėse, įmonėse ir kolektyvuose;
4.4 Moka inicijuoti tiriamuosius ir komercinius projektus; geba suprasti, išanalizuoti, organizuoti ir planuoti bei išnaudoti potencialią projekto komercinę naudą.
5.1 Geba pristatyti savo tyrimų rezultatus tiek srities specialistams, tiek su mokslu nesusijusiems žmonėms;
5.2 Geba perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus, bendraudamas su kitų specialybių atstovais;
5.3 Moka kritiškai išanalizuoti savo veiklą ir tinkamai įvertinti savo tyrimų poveikį visuomenei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas (literatūros skaitymas ir užduočių atlikimas), straipsnių analizės ir pristatymai, probleminis dėstymas, grupinis darbas, rašto darbų rengimas, diskusijos, mokslinės ir profesinės praktikos, konsultacijos, projektiniai darbai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu ir(ar) žodžiu, testai, rašto darbai, profesinės ir(ar) mokslinės praktikos atskaitų gynimas, baigiamojo darbo gynimas, savirefleksijos, laboratorinių darbų gynimai, pristatymai, savarankiško darbo užduočių vertinimas, kolegų darbų vertinimas ir kolegų recenzavimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Technologijų dalykai (85 kreditai): Techninė grafika, Skaitmeninis modeliavimas, Vizualusis programavimas, Taikomoji elektronika, Kompiuterizuotieji fizikiniai ir technologiniai matavimai, Lazeriai, Optoelektronika, Puslaidininkinės auginimo technologijos, Lazerių technologijos, Organinė optoelektronika, Saulės energetika, Šiuolaikinės apšvietimo technologijos ir šviesos dizainas, Optoelektronikos ir lazerių inžinerija, Šviesos šaltinių ir optinių komponentų metrologija, Optinių sistemų dizainas; bendrosios fizikos ir matematikos dalykai (45 kreditai), pasirenkamieji dalykai (15 kreditų), bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kreditų), Dalykinė anglų kalba (5 kreditai), studijų įgūdžiai ir kompiuterinis raštingumas (5 kreditai), Kursinis (5 kreditai), Praktika (15 kreditų), baigiamasis darbas (15 kreditų).
Studento pasirinkimai:
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 3 pasirenkamuosius dalykus (po 5 kreditus). Studentai galės rinktis iš šių pasirenkamųjų dalykų: Funkcinės ir sumaniosios medžiagos, Taikomoji elektronika II, Optinė spektroskopija, Šiuolaikinės apšvietimo technologijos ir šviesos dizainas, Šviesolaidžių technologijos, Nano- ir mikrodarinių technologijos

Per studijų laikotarpį studentai renkasi tris (po 5 kreditus) bendrųjų universitetinių studijų modulius iš įvairių VU dėstomų sričių: Retorika, Verslumas, Psichoaktyviosios medžiagos, Logika, Politinė geografija, Psichologija ir dar daugiau kaip 80 dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šioje studijų programoje suteikiama žinių apie modernią ir sparčiai besiplėtojančią technologijų sritį, kurioje susitinka lazerių ir puslaidininkių fizika, optika ir chemija, skaitmeninis
modeliavimas, elektronika ir sumaniojo apšvietimo sistemos. Studijų programa yra trumpesnė nei įprasto studijų programos bei orientuota į praktinius gebėjimus. Programa vykdoma anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali sėkmingai įsidarbinti tradicinių kietakūnių lazerių įmonėse, kitose lazerių, lazerinių komponentų ir puslaidininkių įmonėse, pažangiųjų apšvietimo technologijų įmonėse, projektuojančiose ir diegiančiose kietakūnio apšvietimo sprendimus, saulės elementų ir atsinaujinančių šaltinių gamyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra technologijų mokslų, fizinių mokslų ar inžinerijos mokslų studijų kryptyse Lietuvoje ir užsienyje.