Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šviesos technologijos (anglų k. - Light engineering)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-07-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-16

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121FX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450533

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):
Šviesos technologijos yra bakalauro studijų programa, kurios tikslas yra suteikti aukšto lygio žinias ir praktinius gebėjimus, užtikrinančius tinkamą absolventų kvalifikaciją darbui Lietuvos šviesos technologijų pramonėje bei magistrantūros, po to ir doktorantūros studijoms.
Studijų metu bus siekiama suteikti (1) praktiniam darbui orientuotas bendrosios fizikos, matematikos ir chemijos žinias, ugdyti (2) gebėjimus ir technologinius bei inžinerinius įgūdžius, reikalingus dirbti lazerių, lazerinių technologijų, modernaus apšvietimo, fotovoltaikos, fotonikos ir puslaidininkių pramonės įmonėse.

Studijų rezultatai:
1.Studentas mokės pritaikyti optikos žinias, praktinius ir inžinerinius gebėjimus optinių sistemų veikimo principų suvokimui, analizavimui ir kūrimui;
2.Studentai įgis puslaidininkių fizikos žinių siekiant suprasti puslaidininkinių elektroninių ir optoelektroninių prietaisų veikimo principus;
3.Studentai gebės atlikti standartines laboratorines procedūras, sintetinti medžiagas ir pritaikyti chemijos žinias, vykdant technologinius procesus;
4.Studentas supras šiuolaikinių lazerių veikimo principus, gebės charakterizuoti lazerio pluoštus, mokės jais manipuliuoti;
5.Studentas gebės laisvai suprasti specialybės literatūrą anglų kalba;
6;Studentas gebės keistis informacija žodžiu ir raštu su savo srities specialistais;
7.Studentas mokės pritaikyti bendrosios fizikos žinias analizuojant kylančių problemų fizikines priežastis;
8.Studentas mokės suprasti naujų technologijų veikimo principus remiantis bendrosios fizikos žiniomis;
9.Studentas žinos apie šiuolaikinius skaitmeninio modeliavimo metodus, mokės naudotis programine įranga, skirta procesų automatizavimui ir valdymui;
10.Studentas gebės dirbti grupėje, prisiimdamas atsakomybę už jam patikėtą užduotį;
11.Studentas gebės atlikti keliamas užduotis daugiakalbėse darbo grupėse, įmonėse ir kolektyvuose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatyti programos studijų būdai yra paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultacijos ir praktika. Į studentus orientuoti dalykų metodai priklausomai nuo programos ir dalyko siekinių įvairuoja nuo probleminio dėstymo, įtraukiamosios paskaitos, akcentuojančių dėstytojo vadovavimą, iki savarankiško darbo, tokio kaip, pateikčių rengimo ir pristatymo. Pavyzdžiui, siekiant išmokyti studentą kritiškai analizuoti informaciją, gautą iš skirtingų šaltinių ir ją sisteminti, bus pasitelkiami debatai, grupės diskusijos. Didžioji dalis metodų yra skirta ugdyti gebėjimus atlikti standartines laboratorines procedūras, sintetinti medžiagas ir pritaikyti chemijos žinias, vykdant technologinius procesus arba gilinant žinias leidžiančias suprati šiuolaikinių lazerių veikimo principus, mokėti charakterizuoti lazerio pluoštus ir jais manipuliuoti. To bus siekiama mokyti vykdant laboratorinę praktiką darbo vietoje, atliekant eksperimentus, pagrįstus grupiniu ir individualiu darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kompleksinė vertinimo sistema bus grindžiama siekiamų ugdyti kompetencijų pagrindu. Į vertinimo sistemą bus įtraukti įvairūs vertinimo metodai: pavyzdžiui, sukauptos žinios bus vertinamos rašant, testus, laikant egzaminus žodžiu ir raštu, o savarankiško, kritiško ir kūrybiško mąstymo, probleminės situacijos analizės, priežasčių ir problemos sprendimo paieškos lygis bus vertinamas kryžminės diskusijos grupėje pasirenkant efektyviausią sprendimo būdą, rezultatų pristatymo metu, rašant kokybinio tyrimo ataskaitas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrą pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis kreditais yra 210.
„Branduolio“ dalykai sudaro 180 kreditų:
Bendroji fizika, Aukštoji matematika, Chemijos pagrindai, Kieto kūno fizika, Lazeriai, Optoelektronika, Puslaidininkinės auginimo technologijos, Lazerių technologijos, Organinė optoelektronika, Optoelektronikos ir lazerių inžinerija, Saulės energetika, Medžiagų charakterizavimo metodai, Optinių sistemų dizainas, Mokslo ir inovacijų vadyba, Skaitmeninis modeliavimas, Vizualusis programavimas, Kompiuterizuotieji fizikiniai ir technologiniai matavimai, Šviesos šaltinių ir optinių komponentų metrologija, Kursinis darbas, Praktika ir Bakalauro baigiamasis darbas

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentas galės lankyti iš šešių kursų tris pasirinktinai (15 kreditų):
Funkcinės ir sumaniosios medžiagų, Taikomoji elektronoka II, Šviesolaidžių technologijos, Nano- ir mikrodarinių technologijos, Optinė spektroskopija ir Šiuolaikinės apšvietimo technologijos ir šviesos dizainas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma lietuvių/anglų kalbomis;
Studijų programa skirta pagrindinės krypties studijoms, kurias baigus suteikiamas studijų krypties grupės kvalifikacinis laipsnis, ir aukštosios mokyklos nustatytiems ir studento pasirenkamiems dalykams, skirtiems gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje, ar praktikai;
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę šią studijų programą absolventai galės sėkmingai įsidarbinti tradicinių kietakūnių lazerių įmonėse „Šviesos konversija“, „Ekspla“, lazerių firmoje „Altechna“, puslaidininkinių lazerių ir lazerinių komponentų startuolyje „Brolis Semiconductors“, taip pat, pažangiųjų apšvietimo technologijų įmonėse, projektuojančiose ir diegiančiose kietakūnio apšvietimo sprendimus. Lietuvoje jau keli metai taip pat veikia saulės elementų ir atsinaujinančių šaltinių gamyklos BOD group, Solitek, įmonių grupė Baltic Solar Solutions ir Baltic Solar Energy, UAB „Precizika-MET SC”, industrinė fotoelektros laboratorija, Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas, ProTech - Fotoelektros Technologijų Klasteris, (įmonės “Telebaltika” ir “Gravera”), „VILNIAUS VENTOS PUSLAIDININKIAI“, AB „Vingriai“ ir UAB „Iremas”, įvairių dangų technologijas siūlančios UAB „Technologija“, UAB „Surfkolita“, UAB „Dangų inžinerijos centras“, UAB „Norta“, UAB „Ardovitė“, UAB „Brown&Sharpe Precizika”, UAB “Baltic Optical Disk”, UAB „Spela“, UAB "LŪSTA“ ir kitos, kuriose reikalinga darbui kvalifikacija bus įgyjama studijų programos Šviesos technologijos metu.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę šviesos technologijų bakalauro studijas, studentai galės tęsti studijas magistrantūroje (artimiausios magistrinių studijų kryptys – Lazerių fizika ir optinės technologijos, Lazerių technologijos, Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika, Optoelektronikos medžiagos ir technologijos) ir vėliau doktorantūroje.