Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Meno vadyba (anglų k. - Art Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos Meno vadyba tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos meno (atlikėjų meno ir audiovizualinio meno) vadybininkus, gebančius identifikuoti meno produkto plėtros galimybes, inicijuoti ir įgyvendinti meno vadybos projektus, vykdyti kūrybinį verslą, skatinti meno, verslo ir visuomenės komunikaciją, organizuoti kultūros ir kūrybinių industrijų veiklą, taikant vadybos ir meno krypčių žinias.
Studijų rezultatai:
Pabaigę šią studijų programą, absolventai:
● Gebės savarankiškai organizuoti meninės produkcijos sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose, vykdyti auditorijos plėtrą, atsižvelgiant į skirtingų auditorijų bei tikslinių grupių poreikius;
● Gebės formuoti komandas ir dirbti jose su skirtingų sričių specialistais, valdyti konfliktus, įgyvendinant meno projektus;
● Gebės savarankiškai analizuoti ir interpretuoti atlikto tyrimo rezultatus, taikyti šiuolaikines duomenų analizės priemones;
● Gebės analizuoti ir vertinti kultūros ir kūrybinių industrijų veiklos tendencijas Lietuvos ir pasaulio kontekste, taikant holistinę, sisteminę prieigas ir novatorišką bei globalų požiūrį priimti šių organizacijų strateginio valdymo sprendimus;
● Išmanys projektų valdymo, antreprenerystės, etikos ir socialinės atsakomybės principus, gebės kompleksiškai juos taikyti skirtinguose kūrybinio verslo organizavimo ir meno projektų įgyvendinimo etapuose ir kontekstuose;
● Gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti meno (muzikos / teatro, audiovizualinio meno) projektus, taikant kūrybines naujoves, inovatyvius scenos ir audiovizualinių technologijų sprendimus;
● Išmanys ir gebės kompleksiškai taikyti pagrindines organizacijų vadybos teorijas, koncepcijas, metodus, kultūros ir kūrybinių industrijų veiklos, finansinių, žmonių ir kitų išteklių poreikio nustatymo, apsirūpinimo jais ir efektyvaus valdymo principus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas, įtraukiamoji paskaita, demonstravimas, darbas grupėje, interaktyvios diskusijos, atvejo analizė, situacijų modeliavimas, savirefleksija, simuliacijos, tiriamieji metodai (informacijos paieška, empirinė analizė, pranešimo rengimas ir pristatymas), seminarai, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Projekto pristatymas žodžiu, analizė raštu, individuali užduotis, grupinė užduotis, tarpinis atsiskaitymas, atvejo analizės pristatymas, kaupiamojo ir sumuojamojo vertinimo metodai. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamojo darbo (Baigiamojo teorinio darbo ir Baigiamojo projekto) viešo gynimo procedūra.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis – 120 kreditų,
Praktika – 15 kreditų,
Baigiamojo darbo apimtis – 21 kreditas.
Specializacijos:
Atlikėjų meno vadyba, Kino ir medijų prodiusavimas
Studento pasirinkimai:
Studentai II kurse renkasi specializaciją (specializacijai skirtų studijų dalykų apimtis – 60 kreditų). Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams numatyti 9 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Meno vadybos bakalauro studijų programa skiriasi nuo kitų aukštųjų mokyklų siūlomų panašių studijų programų studijų dalykais (pagrindinės studijų krypties – vadybos – studijos yra praturtintos kitų studijų krypčių – muzikos, teatro ir kino – studijų dalykais), struktūra, profesinėmis kompetencijomis. Studijuojantys šioje programoje turi galimybę rinktis atlikėjų meno vadybos arba audiovizualinio meno vadybos specializaciją, orientuotą į galimybę gilinti žinias ir ugdyti gebėjimus pasirinktame meno sektoriuje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pirmosios pakopos studijų programos Meno vadyba absolventai gali vykdyti meno projektų kūrimo ir įgyvendinimo, sklaidos ir plėtros veiklą kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijose, biudžetinėse ir privačiose kultūros ir meno įstaigose, steigti kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijas ir joms vadovauti, užsiimti savarankiška atlikėjų meno ir audiovizualinio meno produkcijos plėtra ir menininkų vadyba.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę pirmosios pakopos studijų programą Meno vadyba ir įgiję verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas verslo ir viešosios vadybos krypčių grupėje arba kt., jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.