Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo ir investicijų teisė (anglų k. - Business and Investment law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531KX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550421

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-04-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
suteikti verslo ir investicijų teisės studijų krypties bazines žinias, parengti aukštos kvalifikacijos verslo ir investicijų teisės žinių turinčius specialistus, gebančius kritiškai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias verslo ir investicijų reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti verslo ir investicijų teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas įvairių ūkio subjektų veiklos klausimais ir galinčius, pasitelkus profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę.

Studijų rezultatai:
Žino profesinės veiklos srityse integruotas teisės studijų žinias; žino nacionalinius, regioninius (Europos Sąjungos) ir tarptautinius verslo ir investicijų sferą reglamentuojančius teisės aktus ES teisės reguliavimo kontekste; supranta verslo ir investicijų aplinkos ypatumų, verslo organizavimo formų, jų teisinio reglamentavimo bei procedūrų, verslo sutarčių specifikos išmanymą; geba teisės normų požiūriu įvertinti žmogaus bei verslo subjektų elgesį; geba kritiškai analizuoti, interpretuoti, aiškinti ir lyginti verslo bei investicijų teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus; geba analizuoti ir rengti įvairius procesinius dokumentus civilinėse bylose; geba organizuoti ir vykdyti viešuosius prekių ir paslaugų pirkimus; geba įgytas teisės krypties žinias taikyti praktikoje ir susikurti darbo vietą sau privačiame ar viešajame sektoriuje; demonstruoja gebėjimus rengti investicinius plėtros projektus ir jų vykdymą, atstovauti viešajam bei privačiajam ūkio subjektui rengiant bei įgyvendinant investicijų plėtros programas; demonstruoja gebėjimus teisės normų požiūriu įvertinti verslo subjektų elgesį, analizuoti jų atsiradimo priežastis bei siūlyti argumentuotus ir logiškai pagrįstus šių problemų sprendimo būdus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi ir derinami įvairūs dėstymo ir studijų metodai: tradicinė paskaita, interaktyvioji paskaita, konsultacijos, veikdinamieji metodai, nukreipti į praktinių gebėjimų ugdymą, savarankiškas studijas skatinantys metodai, tiriamojo pobūdžio metodai ir kita.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Romėnų teisė, Valstybės ir teisės teorija, Administracinė teisė ir administracinis procesas, Baudžiamoji teisė, Baudžiamasis procesas, Civilinė teisė, Civilinis procesas, LR Konstitucinė teisė, Tarptautinė teisė, ES teisė, Darbo teisė, Darbuotojų sauga ir sveikata, Logika, Politologija, Ekonomikos teorija, Bankroto teisė, Verslo teisė, Investicijų teisė, Komercinė teisė, Sutarčių teisė ir civilinė atsakomybė, Mokesčių teisė ir administravimas, Finansų teisė, Viešųjų pirkimų teisė, Investuotojų teisinė apsauga, Draudimo teisinis reguliavimas, Konkurencijos teisė, Juridinių dokumentų rengimo praktika, Mokomoji praktika, Baigiamoji praktika, Baigiamojo darbo rengimas, Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas
Specializacijos:
Verslo įmonių teisinis reguliavimas
Investicijų valdymo teisinis reguliavimas
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Lietuvos verslo kolegijos kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinant studentų/absolventų integraciją įdarbo rinką. Programoje vyrauja praktinis mokymas.
Praktikos atliekamos:
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje; LR Notarų rūmuose; Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose; Advokato Sauliaus Tamošaičio kontoroje; Skuodo rajono apylinkės teisme; Palangos miesto apylinkės teisme; Klaipėdos miesto apylinkės teisme; Klaipėdos miesto apygardos teisme; Advokatų Stanislavos Kazimieros Barvidytės, Edvardo Staponkaus kontoroje; Mauro Urbonavičiaus advokato kontoroje; Donato Lengvino advokato kontoroje; Antstolio Jono Petriko kontoroje. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
teisininkai verslo įmonėse ir nevyriausybinėse organizacijose; juriskonsultantai bankiniame sektoriuje;
teisininkais įmonių teisės ir investicijų skatinimo srityse; teisininkais advokatų, antstolių kontorose, notarų biuruose; juriskonsultantais projektinėje veikloje, siekiant pritraukti nacionalinių ir Europos Sąjungos paramos fondų finansavimą; teisininkais įmonių įsigijimų ir susijungimų, privataus kapitalo fondų; viešųjų pirkimų specialistais; teisininkais įvairiuose investicijų fonduose; teismo posėdžių sekretoriais.
Tolesnių studijų galimybės:
Įvykdę aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.