Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programų sistemos (anglų k. - Software Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-04-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, žinančius ir taikančius programų sistemų koncepcijas projektuojant, kuriant ir saugiai valdant programų sistemas; gebančius kurti, diegti, adaptuoti ir prižiūrėti programinę įrangą, skirtą verslo poreikiams tenkinti; taikančius naujas programavimo technologijas ir produktyviai bendradarbiaujančius su atitinkamais Europos Sąjungos bei kitų užsienio valstybių specialistais.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, geba prisiimti moralinę atsakomybę už savo ir komandos veiklą bei jos rezultatus. Suvokia dabartinių technologijų svarbą šiuolaikinėje visuomenėje bei geba priimti ateities iššūkius. Geba konkuruoti ir realizuoti save darbo rinkoje, prisitaikyti prie naujų, nuolat kintančių reikalavimų regiono, šalies ir tarptautinėje erdvėje.
Dalykinės kompetencijos:
Išmano ir taiko fundamentalias programų sistemų koncepcijas, programavimo paradigmas bei šiuolaikinius programavimo ir programinio valdymo sprendimus specifikuojant, projektuojant ir modeliuojant programų sistemas. Išmano programų kūrimo procesą, taikant tinklinio, komponentinio, sisteminio programavimo technologijas, valdo ir geba įvertinti programų sistemų projektus, užtikrina šių projektų saugą. Geba projektuoti ir realizuoti daugiaplatformines programų sistemas, jas modifikuoti, užtikrinti kokybę ir saugumą, žino ir taiko programų reinžinerijos procesą, geba paspartinti programų kūrimo procesą naudojant programinės įrangos pakartotinio panaudojimo metodus bei kitas technologijas. Geba analizuoti ir interpretuoti duomenų srautus, nustatyti priežastinius ryšius ir teikti išvadas efektyvesniam organizacijų programų sistemų, apimančių realius ir virtualius įrenginius, darbui užtikrinti. Geba parengti programinės įrangos standartizuotą dokumentaciją, remiantis galiojančiais standartais bei teisės aktais, diegti, testuoti, administruoti ir atnaujinti programinę įrangą, užtikrinant efektyvią organizacijos veiklą, saugią ir patikimą infrastruktūrą, išmano organizacijos valdymo pokyčius, įdiegus sistemas.
Numatomi studijų rezultatai:
Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, žinantį ir taikantį programų sistemų koncepcijas projektuojant, kuriant ir saugiai valdant programų sistemas; gebantį kurti, diegti, adaptuoti ir prižiūrėti programinę įrangą, skirtą verslo poreikiams tenkinti; taikantį naujas programavimo technologijas ir produktyviai bendradarbiaujantį su atitinkamais Europos Sąjungos bei kitų užsienio valstybių specialistais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metodų pasirinkimą lemia studentų plėtojamos kompetencijos, dalyko rezultatai bei į studentus orientuotos studijos. Studijuojant dalykus įgyjamos kompetencijos nuosekliai bus plėtojamos ir gilinamos, įvaldant aukštesnio lygmens gebėjimus. Studijų pradžioje studijuojamuose dalykuose bus naudojami studijų ir vertinimo metodai, labiau orientuoti į bendrųjų studijų pagrindų žinias, suvokimą ir taikymą, akcentuojantys dėstytojo vadovavimą, grindžiami užduotimis bei mokymuisi darbo vietoje (paskaitos, interaktyvios paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai ir pan.), o vyresniuose kursuose bus naudojami aktyvinantys, studento savarankišką darbą akcentuojantys, grindžiami moksliniais tyrimais, problemų sprendimu bei mokymams laboratorinę praktiką naudojantys studijų metodai (diskusija, mokslinio straipsnio analizė, darbas grupėmis, individualios konsultacijos ir pan.).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai yra adekvatūs numatytiems rezultatams pasiekti ir siejami su visos studijų programos rezultatais. Studentų įgytų žinių ir gebėjimų įvertinimui bus naudojamas kaupiamais vertinimas su skirtingoms atsiskaitymo formoms taikomais svertiniais koeficientais. Atsiskaitymams bus naudojami egzaminai žodžiu ir raštu, praktikos, atvejų analizė, pristatymas, ataskaitos, savęs ir kolegų įvertinimas nuotolinėje aplinkoje, kolokviumai, laboratorinių darbų gynimas, kontroliniai darbai, individualūs namų darbai, referatai bei kiti metodai. Kiekvienas dėstytojas, sudarydamas dalyko vertinimo kriterijus, atsižvelgs į iškeltus dalyko tikslus ir programų sistemų kvalifikacijai būtinas žinias, gebėjimus ir kompetencijas.
Galutinė visų dalykų atsiskaitymo forma bus egzaminas, kuris bus laikomas tuo atveju, jei savarankiškas studento darbas semestro metu pasieks vertinimo kriterijus. Pagrindiniuose Programų sistemų dalykuose bus siekiama, kad studentai žinotų svarbiausias savo studijų dalyko (krypties) teorijas ir principus, galėtų pagrįsti esminius studijų krypties pasiekimus, gebėtų taikyti žinias spręsdamas standartines savo studijų krypties ar su ja susijusios profesinės veiklos problemas, galėtų savarankiškai rinkti, vertinti ir interpretuoti savo studijų krypties duomenis, reikalingus sprendimams priimti, perteiktų įprastinę studijų krypties informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus, turėtų mokymosi gebėjimų, būtinų tolesnėms studijoms ir savarankiškam mokymuisi.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programa susideda iš 3 dalių: privalomųjų dalykų, pasirenkamųjų ir individualiųjų studijų dalykų. Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Diskrečiosios struktūros, Procedūrinis programavimas, Algoritmai ir jų sudėtingumas, Programavimo kalbos, Duomenų struktūros ir algoritmai, Kompiuterių architektūra, Kompiuterių tinklai, Tinklinis programavimas, Programų sistemų inžinerija, Objektinis programavimas, Programų kūrimo procesas, Programų sistemų projektų valdymas, Programinės įrangos kokybė ir saugumas, Programų sistemų testavimas, Komponentinis ir lygiagretusis programavimas, Dirbtinis intelektas. Programoje numatyta Mokomoji sistemų projektavimo praktika ir Programinės įrangos projektavimo ir valdymo praktika.
Specializacijos:
E. paslaugų sistemų specializacijos tikslas – suteikti galimybę įgyti papildomų kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų el. paslaugų reikalavimų specifikavimo, projektavimo ir realizavimo srityse; suteikti žinių apie el. paslaugų vertinimą, valdymo principus ir technologinius sprendimus. Robotizuotų sistemų specializacijos tikslas – suteikti žinių apie robotizuotų sistemų architektūras, duomenų apdorojimą, pasitelkiant dirbtinį intelektą; įgyti įgūdžių, reikalingų robotizuotų sistemų programavimui ir jų integravimui į įmonės duomenų valdymo sistemas.
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias pasirenkant specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programų sistemų specialistai gebės taikyti programų sistemų koncepcijas projektuojant, kuriant ir saugiai valdant programų sistemas, gebės diegti, adaptuoti ir prižiūrėti programinę bei techninę įrangą, skirtą verslo uždaviniams spręsti, taikys naujas idėjas. Studijų programos išskirtinumas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų yra e. paslaugų sistemų specializacija, kuri skirta gilinti programuotojų žinias bei gebėjimus projektuojant, modernizuojant, vertinant ir prižiūrint šiuolaikines e. paslaugų sistemas. Studijų metu studentai gali išvykti studijuoti į VUŠA užsienio partnerių universitetus, klausytis iš užsienio universitetų atvykstančių dėstytojų paskaitų, arba klausytis paskaitų, transliuojamų per vaizdo konferencijų sistemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys įgiję informatikos mokslų bakalauro kvalifikaciją gali dirbti sistemų analitikais, programuotojais, testuotojais, t. y. specialistais, kurie geba projektuoti, kurti, diegti, eksploatuoti ir tobulinti programų sistemas įmonėse, įstaigose ar organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės tęsti studijas technologijos ir fizinių mokslų srities (informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių) magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-04-06.