Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių sistemų inžinerija (anglų k. - Information System Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-04-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius nustatyti informacinių sistemų kūrimo ir atnaujinimo tikslus, projektuoti bei kurti šiuolaikines informacines sistemas, taikyti įgytas sprendimų analizės, inovatyvių technologijų panaudojimo, integracijos, tyrimų vykdymo bei duomenų analitikos kompetencijas. Įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencijos leis lengvai prisitaikyti prie nuolatinės technologijų pažangos, sėkmingai įsidarbinti ir siekti profesinės karjeros, tęsti studijas magistrantūroje.
Studijų rezultatai:
Gebės užduotis atlikti savarankiškai ir komandoje, žinos verslo, vadybos ir projektų administravimo pagrindus.

Gebės bendrauti su inžinerijos, technologijų bendruomenės atstovais ir ne IT srities ekspertais valstybine bei užsienio kalbomis.

Gebės laikytis etinių ir profesinių veiklos normų, supras priimamų sprendimų poveikį.

Gebės naudoti kolektyvinio darbo sistemų sprendimus.

Gebės savarankiškai spręsti dalykinėje srityje kylančias problemas, organizuoti ir planuoti darbus.

Gebės atlikti literatūros paiešką ir analizę, įsisavinti naujas žinias ir jas taikyti praktikoje.

Gebės paaiškinti esmines matematikos ir informatikos inžinerijos sąvokas, išmanys jų taikymo sritis.

Gebės analizuoti dalykinės veiklos sritį, nustatyti informacinių sistemų kūrimo, atnaujinimo tikslus, rengti dokumentaciją.

Gebės taikyti įgytas žinias ir parinkti tinkamą informacinių sistemų kūrimo metodiką.

Gebės taikyti įgytas žinias, sudaryti dalykinės srities modelius, atlikti jų analizę.

Gebės aprašyti ir kurti duomenų struktūras, duomenų bazes, jas administruoti bei tobulinti.

Gebės projektuoti ir įgyvendinti informacinių sistemų sprendimus, parinkti optimalias programines įgyvendinimo priemones.

Gebės parinkti ir pritaikyti programinės įrangos testavimo metodus ir priemones.

Gebės taikyti programinės įrangos atvirkštinės (angl. re-engineering) inžinerijos metodus.

Gebės parinkti ir pritaikyti programų sistemų integravimo būdus ir technologijas.

Gebės taikyti mašinų virtualizacijos ir debesų kompiuterijos technologijas.

Gebės planuoti ir atlikti tyrimus, vertinti rezultatus, formuluoti išvadas.

Gebės atlikti didžiųjų duomenų analizę, spręsti duomenų tyrybos uždavinius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, probleminis dėstymas, pavyzdžių demonstravimas ir analizė, seminarai, diskusijos, konsultacijos, laboratoriniai darbai, savarankiškas ir komandinis darbas, praktinės užduotys, literatūros studijavimas, grupiniai projektiniai darbai, praktinė profesinė veikla, baigiamojo darbo ruošimas ir rezultatų pristatymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Naudojama 10 balų vertinimo sistema, dažniausiai taikomas kaupiamasis balas.
Vertinami laboratoriniai, savarankiški, kontroliniai, projektiniai, grupiniai, rašto, praktikos ir baigiamieji darbai, praktinės užduotys, dalyvavimas paskaitose ir diskusijose, pranešimai ir pristatymai, referatai, recenzentų įvertinimai.
Dalykų baigiamasis vertinimas – egzaminas (atvirojo, pusiau atvirojo ir uždarojo tipo klausimai bei užduotys). Kursinių, projektinių, baigiamųjų darbų praktikų rezultatai ginami komisijose.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos pagrindai (165 kreditai):
• Matematikos dalykai – 25 kreditai;
• Kalbų dalykai – 10 kreditų;
• Informatikos dalykai – 15 kreditų;
• Informatikos inžinerijos dalykai – 75 kreditai;
• Praktinis darbas (informatikos inžinerija) – 25 kreditai;
• Baigiamasis darbas (informatikos inžinerija) – 15 kreditų;
Pasirenkamieji dalykai (60 kreditų):
• Informatikos inžinerijos krypties žinias gilinantys dalykai – viso 50 kreditų;
• Žinias plečiantys dalykai – viso 10 kreditų;
• Bendrauniversitetinės studijos (BUS) – 15 kreditų;
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentams bus sudaromos galimybės laisvai rinktis dalį studijų dalykų. Programos pasirenkamieji dalykai suskirstyti į tris grupes:
(A) vadyba ir verslas (galima rinktis 4-ame semestre, grupėje 5 dalykai),
(B) duomenų bazės (galima rinktis 3-ame semestre, grupėje 3 dalykai),
(C) duomenų analitika (galima rinktis 5–7 semestruose, grupėje 6 dalykai),
(D) sistemų kūrimas ir programavimas (galima rinktis 5–7 semestruose, grupėje 6 dalykai).

Pasirenkamųjų dalykų suskirstymas į šias grupes leis studentams įgyti kompetencijų, būtinų būsimiems informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo specialistams.
Be to, 2-ame, 4-ame ir 6-ame semestruose studentai galės laisvai rinktis bendrųjų universitetinių studijų dalykus (viso 15 kreditų)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos dalis gali būti vykdoma anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šios studijų programos absolventai, baigę studijas turės visas reikalingas žinias ir praktinius įgūdžius programinės įrangos projektavimo, kūrimo ir testavimo, didžiųjų duomenų kaupimo, analizės ir sisteminimo, procesų automatizavimo srityse. Šios žinios ir įgūdžiai leis absolventams pradėti programuotojų, testuotojų, duomenų analitikų karjerą įvairaus dydžio nacionalinėse ir tarptautinėse kompanijose, viešajame sektoriuje. Studijų metu įgytos kompetencijos leis siekti karjeros aukštumų. Šalia įgytos kompetencijos sukaupę profesinę patirtį absolventai galės pretenduoti į įvairaus lygio ekspertų ar vadovų pareigas, realizuoti savo verslo idėjas. Norintieji dirbti akademinėje srityje turės galimybę gilinti žinias technologijos ar fundamentinių mokslų krypties magistrantūros, o po to – doktorantūros studijose, užsiimti tiriamuoju darbu, dalyvauti įvairiuose akademiniuose projektuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programą sudaro visas sąlygas tęsti studijas informatikos inžinerijos krypties magistro studijų programose Lietuvos bei užsienio šalių universitetuose.