Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gynybos technologijų vadyba (anglų k. - Management of Defense Technologies)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6111

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti karininkus, gynybos technologijų vadybos - kibernetinio saugumo arba logistikos specializacijos - specialistus
Studijų rezultatai:
• Žinios
o Geba įvertinti šiuolaikinę ginkluotę, jos veikimo principus ir taikymo galimybes
o Naudojasi pažangiomis informacinėmis technologijomis bei sistemomis ir žino jų projektavimo principus
o Remiasi fundamentinėmis žiniomis spręsdamas su technologijomis susijusias valdymo problemas
• Gebėjimai tirti
o Taiko moksliškai pagrįstus tyrimo metodus ir įvertina tyrimų rezultatus
o Geba įvertinti gynybos technologijų diegimo ir naudojimo naudą ir riziką
• Specialieji gebėjimai
o Taikydamas vadybos metodus analizuoja ir sprendžia specifines gynybos technologijų taikymo karinėse organizacijose problemas
• Socialiniai gebėjimai
o Planuoja ir valdo procesus ir vadovauja žmonėms remdamasis valdymo teorijomis ir metodais, teisės principais ir technologiniais įrankiais
o Atpažinti ir spręsti konfliktus organizacijoje, įvertinti aplinkos grėsmes, vadovauti krizinėse situacijose
o Imasi iniciatyvos neapibrėžtoje aplinkoje, geba dirbti komandoje
• Asmeniniai gebėjimai
o Plačiai mąsto ir prisiderina prie skirtingų situacijų pasaulyje, priima sprendimus esant įvairioms etinėms situacijoms
o Profesine kalba dėsto savo mintis, geba rasti ir tinkamai pateikti informaciją
o Priima sprendimus pagrįstus kritiniu, sisteminiu ir kognityviniu mąstymu
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, baigiamojo darbo projektas, praktika
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu; praktikos ataskaitos gynimas; baigiamojo bakalauro darbo viešas gynimas. Tarpiniai vertinimo būdai (kaupiamasis balas egzaminui): pristatymai seminaruose, atvejo analizė, referatai, kursiniai rašto darbai. Egzaminai vertinami nuo 1 iki 10 balų, rezultatai žemiau 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Anglų k.; Bakalauro darbo seminaras; Ekonomika; Finansų valdymas; Gynybos inovacijų vadyba; Informacinis karas ir kibernetinė sauga; Informacinių technologijų pagrindai; Kalbos kultūra ir akademinis rašymas; Karybos istorija; Karybos technologijų raida; Karo teorija; Kompiuterių tinklai; Komunikacijos pagrindai; Lyderystės pagrindai; Logistika; Mechatronikos pagrindai; Pažangiųjų technologijų fizikiniai pagrindai; Specialybės praktika; Taikomoji matematika; Tarptautinė ir humanitarinė teisė; Technologijų rizikos vertinimas ir valdymas; Teisės pagrindai; Tyrimų metodologija ir statistinė analizė; Transporto ir karinės technikos eksploatavimas; Transporto ir karinės technikos pagrindai; Vadyba; Valdymo informacinės sistemos.
Praktika: 12 savaičių (20 ECTS kreditų)
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
6 semestre yra laisvai pasirenkami dalykai (25 ECTS kreditai)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė Lietuvoje studijų programa, orientuota į kariuomenėje naudojamų technologijų vadybą. Vienintelė, kuri suteikia galimybę tapti Karinių oro ir Karinių jūrų pajėgų karininku. Dalis studijų dalykų dėstoma anglų kalba (priklausomai nuo studentų pageidavimo, arba atvykus užsieniečiams studentams)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programa suteikia galimybę įsidarbinti krašto apsaugos sistemoje (absolventai ypač pageidaujami logistikos pajėgose), taip pat – dirbti transporto, logistikos įmonėse
Tolesnių studijų galimybės:
Galės studijuoti kitos Europos Sąjungos (ES) šalies ar Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal antrosios pakopos studijų programas, siekdami magistro kvalifikacinio laipsnio.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01