Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gynybos technologijų vadyba (anglų k. - Management of Defense Technologies)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6111

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

LKA Final Report_Management_2023.pdf
GJŽLKA_Vadybos krypties_vertinimo išvadų nr. SV4-76 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k..docx

Valstybinis kodas

6121LX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-04-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):

Parengti fundamentalias vadybos žinias turinčius bei šalies gynybos užtikrinimui reikalingą ginkluotę išmanančius ir inovatyvias technologijas valdančius karininkus, besispecializuojančius kibernetinio saugumo ir karinės logistikos srityse.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

· Žino ir savo profesinės veiklos srityje geba taikyti vadybos mokslo teorijas ir principus, reikalingus efektyviam gynybos technologijų valdymui.

· Išmano šiuolaikines gynybos, informacines bei karinių pajėgų logistinio palaikymo technologijas ir sistemas, jų kūrimo principus ir taikymo ypatumus.

· Žino karininko profesijai svarbius karybos istorijos, karo teorijos, teisinį ir ekonominį kontekstus, atsižvelgdami į juos, geba priimti sprendimus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

· Geba atlikti taikomuosius tyrimus, taikydami kiekybinius ir kokybinius socialinių mokslų metodus, savarankiškai formuluodami krašto apsaugos sistemai ir jos valdymui aktualius tyrimų uždavinius, vadovaudamiesi naujausių fundamentinių bei taikomųjų tyrimų atradimais.

Specialieji gebėjimai

· Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti šalies gynybai būtinas technologijas ir karinių pajėgų logistiniam palaikymui būtinas priemones, atsižvelgdami į organizacijos, valstybės ir šalių-sąjungininkių turimus finansinius, informacinius, žmogiškuosius, materialiuosius bei laiko išteklius.

· Geba vadovauti kariams ir padaliniams taikos ir ekstremaliųjų situacijų metu, taikydami įvairius komandinio darbo metodus ir efektyviai perteikdami informaciją.

Socialiniai gebėjimai

· Geba dirbti komandose įgyvendindami bendrus projektus ir imdamiesi atsakomybės už savo ir kolegų veiklos rezultatus, perteikdami žinias, vadovaudamiesi profesine etika bei pilietiškumu.

· Geba profesionaliai bendrauti su Lietuvos ir užsienio šalių gynybos organizacijų specialistais, visuomenės, tarptautinių organizacijų ir žiniasklaidos atstovais skirtingose kultūrinėse aplinkose taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba.

Asmeniniai gebėjimai

· Geba kūrybiškai vykdyti profesinę veiklą savarankiškai ir komandoje, kritiškai vertindami įgytas žinias bei patirtį, suvokdami moralinę atsakomybę už savo veiklą bei jos poveikį.

· Geba nuolatos atnaujinti žinias ir įgūdžius bei savarankiškai rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus sėkmingai atlikti profesines užduotis, tinkamai cituodami ir gerbdami autorių ir kitas intelektinės nuosavybės teises.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, mokslinių šaltinių analizė, praktinės užduotys, seminarai, komandinės užduotys (projektai), vizitai į organizacijas ar organizacijų atstovų vizitai, baigiamojo darbo projektas, praktika.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Egzaminai raštu, pristatymai seminaruose, atvejo analizė, referatai, kursiniai rašto darbai, praktikos ataskaitos gynimas, baigiamojo bakalauro darbo viešas gynimas.

Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Studijų krypties dalykai (įskaitant specializacijos studijų dalykus, praktiką ir baigiamojo darbo rengimą) sudaro 150 ECTS.

Bendrieji universitetiniai studijų dalykai sudaro 60 ECTS.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Vienintelė Lietuvoje studijų programa, orientuota į kariuomenėje naudojamų technologijų vadybą. Vienintelė, kuri suteikia galimybę tapti Karinių oro ir Karinių jūrų pajėgų karininku. Dalis studijų dalykų dėstoma anglų kalba (atvykus užsieniečiams studentams).

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Profesinės veiklos galimybės:

Baigusieji studijas pagal šią programą turi galimybę įsidarbinti krašto apsaugos sistemoje (logistikos ir kibernetinio saugumo specialistais), taip pat dirbti logistikos paslaugų sektoriuje ir informacinių technologijų srities įmonėse.

Tolesnių studijų galimybės:

Sėkmingai baigę vadybos krypties bakalauro lygmens studijas, bus pasirengę tęsti studijas Akademijoje ar kitose universitetuose magistratūros studijose vadybos ar kitose gretimose kryptyse.