Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sveikatingumo ir grožio paslaugų verslas (anglų k. - Wellness and Beauty Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Kelionės, turizmas ir poilsis

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV-8

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551015

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-03-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą, į praktinę veiklą orientuotą sveikatingumo ir grožio paslaugų vadybininką, gebantį kurti ir atsakingai individualiai bei komandoje valdyti sveikatingumo ir grožio paslaugas bei kurti verslą nuolat kintančioje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino sveikatingumo ir grožio paslaugų terminiją, reikšmę ir veiklas, suvokia reikalavimų svarbą ir taiko juos užtikrindamas saugių ir kokybiškų sveikatingumo ir grožio paslaugų teikimą.
2. Suvokia sveikatingumo ir grožio paslaugų verslo procesus, sėkmingai organizuoja sveikatingumo paslaugų ir grožio paslaugų teikimą ir pardavimą nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje.
3. Kritiškai vertina bei taiko atliktų taikomųjų rinkos ir paslaugų kokybės tyrimų rezultatus sėkmingai plėtojant sveikatingumo ir grožio paslaugų verslą.
4. Dirbdamas individualiai ir komandoje sudaro rinkos tendencijomis ir poreikiais grįstą sveikatingumo ir grožio paslaugų paketą ir parengia sveikatingumo ir grožio paslaugų marketingo strategiją.
5. Atsižvelgdamas į kultūrinius skirtumus, kuria efektyvią komunikacinę aplinką organizacijoje ir už jos ribų, plėtoja ryšius su klientais sveikatingumo ir grožio paslaugų rinkoje.
6. Bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais atsakingai ir efektyviai valdo sveikatingumo ir grožio paslaugų verslą, naudodamas elektronines informacines sistemas.
7. Kritiškai analizuoja ir vertina praktinę patirtį profesinėje veikloje, nuolat mokysis, mokys ir konsultuos sveikatingumo ir grožio paslaugų verslo dalyvius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (117 kreditų): Ergonomika, IT komunikacija ir medijos, Žmogaus anatomija ir fiziologija, Verslo užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių), Įmonės ekonomika, Kurortologija, Verslo užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, rusų), Psichologija, Sveikatingumo filosofija ir holistinė terapija, Vartotojų elgsena ir rinkos tyrimai, Sveikatingumo ir grožio paslaugų marketingas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Sveika gyvensena, Medžiagotyra ir kosmetinės priemonės, Relaksacinės metodikos, Verslo teisė, Sveikatingumo ir grožio paslaugų teikimo technologijos, Ryšių su klientais valdymas*, Kursinis darbas, Ugdomasis vadovavimas, Pardavimų valdymas, Aptarnavimo kultūra ir etiketas, Pokyčių valdymas ir inovacijos, Apskaita ir finansai, Laiko ir projektų valdymas, Sveikatingumo ir grožio paslaugų kokybės vadyba, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Sveikatingumo ir grožio paslaugų verslo organizavimas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (48 kreditai): Sveikatingumo ir grožio paslaugų įvadinė praktika, Sveikatingumo ir grožio paslaugų vadybos praktika*, Verslo sistemų valdymo programų praktika, Ryšių su klientais valdymo praktika*, Praktika imitacinėje bendrovėje, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa aktuali ir novatoriška specialistų aukšta kvalifikacija darbo rinkoje ir plačiomis įsidarbinimo galimybėmis. Aktualūs studijų dalykai, atitinkantys išmanių specialistų rengimo poreikį, interaktyvūs studijų metodai, verslumo įgūdžių ugdymas, darbas su turizmo ir sveikatingumo paslaugų valdymo programomis bei praktikos sveikatingumo ir grožio paslaugų verslo įmonėse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai galės dirbti sveikatingumo, grožio paslaugų ir poilsio, turizmo paslaugų sektoriuje: poilsio ir sporto veiklą vykdančiose įmonėse, sanatorijose, gydyklose, SPA viešbučiuose, viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, kelionių organizavimo įmonėse, SPA ir grožio centruose, pramogų organizavimo paslaugas teikiančiose ir kitose įmonėse; gebės įkurti savo sveikatingumo ir grožio paslaugų įmonę ir jai sėkmingai vadovauti, kurdamas išskirtinę vertę turinčius inovatyvius sveikatingumo ir grožio paslaugų produktus. Absolventai galės užimti administratoriaus, įvairių padalinių vadybininko ir vadovo darbo pozicijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.