Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, ispanų, vokiečių) (anglų k. - English and Another Foreign Language (Swedish, Spanish, German))

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

1.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti lingvistinį išsilavinimą turinčius specialistus, kurie įgis fundamentaliųjų lingvistikos žinių ir aukštu lygiu išlavintas ir darbo rinkos reikalavimus atliepiančias komunikacines kompetencijas anglų ir kita užsienio kalba (švedų, ispanų, kinų), taip pat įgis gebėjimą analizuoti ir tyrinėti studijuojamas kalbas tarpkultūrinėje ir tarpdalykinėje erdvėje, įgis vertimo pagrindus ir gebės šias žinias efektyviai taikyti bendraujant ir bendradarbiaujant dviem užsienio kalbomis.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
Žinios ir jų taikymas
1. Turi fundamentalių bendrojo išsilavinimo ir bendrosios erudicijos žinių, taip pat fundamentalių žinių apie studijuojamas kalbas ir jų struktūrą ir teorinių lingvistikos žinių;
2. Geba analizuoti ir taikyti įgytas fundamentines lingvistikos žinias anglų ir kitos užsienio kalbos vartojimo aplinkoje;
3. Turi žinių apie kalbos vienetus, struktūrą, kalbos lygmenis, raiškos galimybes;
4. Turi žinių apie teksto analizės, interpretavimo, kūrimo, tvarkymo ir transformavimo principus bei metodus;
5. Turi žinių apie tarpkultūrinio bendradarbiavimo principus ir studijuojamų kalbų šalių kultūrą;
Gebėjimai vykdyti tyrimus
1. Geba tirti kalbos vienetus, struktūrą, kalbos lygmenis bei kalbos lygmenų ir sluoksnių tarpusavio ryšius bei dėsningumus;
2. Geba taikyti kalbų tyrimo metodus tarpdalykiniuose kontekstuose ir funkciniuose diskursuose;
Specialieji gebėjimai
1. Geba kompetentingai vartoti anglų kalbą C2 lygiu, savarankiškai vartoti antrąją (švedų, ispanų, kinų) kalbą B2 lygiu;
2. Geba kurti ir versti įvairius sakytinius ir rašytinius anglų kalbos tekstus, tikslingai vartoti stilistines, retorines priemones, įvertinti sakytinį ar rašytinį tekstą taisyklingumo požiūriu, nagrinėti viešųjų kalbų retorinę išraišką;
3. Yra įvaldę vertimo techniką, geba dirbti su įvairiais informacijos šaltiniais, taikyti vertimo ir interpretavimo procedūras praktikoje, veiksmingai bendrauti daugiakultūrėje aplinkoje;
Socialiniai gebėjimai
1. Geba logiškai ir aiškiai reikšti mintis, veiksmingai kalbėti, orientuotis visuotiniame kultūriniame ir socialiniame procese, bendrauti ir bendradarbiauti tarptautinėje aplinkoje, suprasti kultūrinių skirtumų įtaką socialinėms sąveikoms;
2. Geba dirbti grupėje, komandoje, bendradarbiauti, dalyvauti diskusijose, pagrįsti ir apginti požiūrį;
Asmeniniai gebėjimai
1. Geba savarankiškai planuoti savo mokymąsi; nuolatinio tobulinimosi, saviugdos, informacinės ieškos, raštingumo gebėjimai;
2. Moralinės atsakomybės jausmo už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės socialinei, ekonominei ir kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai išsiugdymas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas.
• Teikiamieji metodai: akademinė paskaita, didaktinis pokalbis, demonstravimas (paveikslų, skaidrių, filmo), literatūros naudojimas, orientuoti studentams perteikti mokomąją medžiagą.
• Atgaminamieji metodai: atpasakojimas (raštu, žodžiu); tikrinamasis pokalbis (apklausa, koliokviumas, įskaita, egzaminas), pagrįsti užduotimis ir padeda įvertinti grįžtamąjį ryšį.
• Pratybų metodai seminaruose: kontekstinės pratybos (komentavimas, aiškinimas), kūrybinės pratybos (mokslinių problemų ir hipotezių kėlimas, tikrinimas ir įrodymas), pagrįsti abipusiu dėstytojo ir studento darbu.
• Euristiniai metodai: euristinis pokalbis, diskusija, loginiai įrodymai, minčių lietus, paieškos, skatina studentą aktyviai dalyvauti diskusijose, dalintis patirtimi, lavina kritinį mąstymą.
• Tiriamieji metodai, kaip darbas su moksline literatūra ir šaltiniais, tyrimo rezultatų apiforminimas (pranešimas, referatas ir kt.), ugdo studentą savarankiškai dirbti, remiantis moksliniais tyrimais. Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, pratybos, diskusijos, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt.
Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo būdai yra stebėsena, interaktyvūs savitikros ir pažangos testai, žodinė apklausa, darbas pratybų metu, šaltinių ir literatūros analizė, esė pasirinkta tema vertinimas, tyrimo rezultatų apiforminimo (pranešimas, referatas ir kt.) vertinimas, tiriamojo – kūrybinio darbo vertinimas, individualios ir grupinės pateiktys, pasiekimų aplankas, egzaminas. Kiekvienas programos dalykas turi savo vertinimo kriterijus, kurie susiję su konkrečiais studijų siekiniais.
Pasiekimai įvertinami taikant individualų kaupiamąjį vertinimą. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami tarpinių atsiskaitymų metu (atliktų darbų tarpinių įvertinimų svertinis vidurkis). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymių svertinis vidurkis.
Studijų programa baigiama magistro darbo parengimu ir viešu jo gynimu, įvertinant absolvento kompetencijas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro trys tikslinės dalys (240 ECTS):
1. Bendrieji universitetinių studijų dalykai (15 ECTS),
2. Studijų krypties dalykai (219 ECTS): Studijų dalykai sudaro 189 ECTS (Anglų kalba ir struktūra - 72 ECTS, Kita užsienio kalba (švedų, ispanų, kinų) – 60 ECTS, Lingvistikos studijos anglų kalba – 57 ECTS), Praktika - 15 ECTS, Baigiamasis darbas - 15 ECTS,
3. Laisvai pasirenkami studijų dalykai (6 ECTS).
Specializacijos:
Nėra.
Studento pasirinkimai:
12 ECTS studentai gali pasirinkti iš universitete dėstomų dalykų (Laisvai pasirenkamas dalykas 1, Laisvai pasirenkamas dalykas 2, Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 1, Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 2
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa grindžiama ne tik bendrojo pobūdžio lingvistikos studijomis anglų kalba, bet ir praktinio taikomojo pobūdžio anglų ir kitos kalbos (švedų, ispanų, kinų) studijomis ir yra skirta parengti kompetentingus lingvistikos specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti lingvistines žinias ir komunikacines kompetencijas bendraujant dviem užsienio kalbomis. Todėl ši studijų programa ypač aktuali kuriant ir plečiant Lietuvos verslo, socialinės ir politinės sferos ryšius su ES ir kitomis užsienio šalimis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai bus puikiai įvaldę anglų ir kitą užsienio kalbą (švedų, ispanų, kinų). Dviejų užsienio kalbų kompetencijos leis dirbti Lietuvos ir bendrose su užsienio šalimis įmonėse, kurių veikla susijusi su tarptautinio verslo kūrimu, valdymu ir plėtra. Taip pat tokie specialistai yra reikalingi įvairių savivaldybių, ministerijų, kitų organizacijų tarptautinių ryšių skyriams. Klaipėdos uosto, transporto ir tarptautinių pervežimų sektoriaus verslo struktūrose šios studijų programos absolventai galės dirbti tose srityse, kur būtinos puikios lietuvių ir kelių užsienio kalbų kompetencijos
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra (humanitariniai mokslai).