Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vokiečių kalba ir komunikacija (anglų k. - German language and communication)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, vokiečių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

1.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-01-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):

Parengti kvalifikuotus, plataus
humanitarinio profilio filologijos
bakalaurus, labai gerai kalbančius
vokiečių bendrine kalba (C1 lygiu) ir sugebančius pagal poreikį taikyti pasirinktų sričių (verslo, turizmo, teisės,administravimo, žiniasklaidos, reklamos, technikos) dalykinę vokiečių kalbą, įgijusius anglų kalbos (C1 lygiu) ir B1 lygio dar vienos Europos Sąjungos kalbos (prancūzų, italų, ispanų arba švedų) kompetencijas, turinčius lingvistikos, vertimo,tarpkultūrinės komunikacijos, literatūrologijos, dalykinių tekstų analizės ir kūrimo pagrindus, gebančius versti ekonominius, politinius, teisinius, reklaminius, techninius, administracinius ir publicistinius tekstus bei dalykinę korespondenciją raštu, išmanančius Vokietijos kultūrą, istoriją, visuomenės, politikos ir ekonomikos ypatumus, gebančius analizuoti Vokietijos ir Lietuvos ryšius.

Studijų rezultatai:

1. Labai gerai rašo ir kalba vokiečių kalba (C1 lygiu).

2. Rašo ir kalba anglų kalba (C1) lygiu.

3. Rašo ir kalba antra Europos Sąjungos užsienio kalba ( prancūzų, italų, ispanų arba švedų) B1 lygiu.

4. Apžvelgia ir paaiškina vokiečių lingvistikos, literatūrologijos ir vertimo mokslo teorines nuostatas ir metodologinius ypatumus.

5. Aptaria ir analizuoja Vokietijos politikos, ekonomikos, kultūros reiškinius, istorijos įvykius.

6. Vartoja dalykinę kalbą, atsižvelgiant į tarpkultūrinės komunikacijos ypatumus; atpažįsta ir paaiškina tipiškus dalykinių kalbų požymius.

7. Apibūdina ir analizuoja tarpkultūrinės komunikacijos specifiką ir svarbą, vykdant tarpkultūrinius projektus ir plėtojant daugiašalius dalykinius ir kultūrinius ryšius.

8. Surenka pirminius rašytinius, vaizdinius ir žodinius šaltinius naudojant įvairius duomenų rinkimo instrumentus; naudojasi duomenų bazėmis, apdoroja sukauptą informaciją.
9. Analizuoja, klasifikuoja tiriamąją medžiagą, naudoja mokslinės analizės metodus, apibendrina gautus rezultatus, suformuluoja argumentuotas išvadas; tiriamąją medžiagą pristato pagal akademinio, profesinio diskurso reikalavimus.

10. Verčia dalykinio pobūdžio tekstus iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą tikslingai parenkant kalbos raiškos priemones ir vertimo metodus.

11. Kuria įvairaus pobūdžio sakytinius ir rašytinius dalykinius tekstus atsižvelgiant į stilistinius ir žanrinius teksto/diskurso ypatumus.

12. Bendrauja su specialistais ir plačiąja visuomene sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, profesionaliai pristatant ir moderniai viešinant informaciją apie vokiečiakalbes šalis.

13. Kuria ir palaiko darbinius santykius, atstovauja įmonei arba organizacijai įvairiuose renginiuose, mugėse ir parodose; atlieka tarpininko vaidmenį bendraujant su užsienio partneriais.

14. Efektyviai bendrauja ir bendradarbiauja komandoje sprendžiant iškilusias problemas ir konfliktus.

15. Įgyja verslumo gebėjimus, įgalinančius lanksčiai prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos sąlygų ir leidžiančių efektyviai veikti profesinėje aplinkoje.

16. Efektyviai planuoja ir organizuoja veiklą; laiku atlieka skirtas užduotis ir prisiima atsakomybę.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, diskusijos, konsultacijos, darbas grupėje, savarankiškas ir projektinis darbas, pateikčių pristatymas, kursinis ir baigiamasis darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Nuolatinis vertinimas semestro metu

(atvejų analizė, projektinis darbas, kontroliniai darbai, pateikčių pristatymai, namų darbai), tarpinis atsiskaitymas – kolokviumas ir baigiamasis egzaminas. Kolokviumai ir egzaminai vyksta raštu. Studentų žinios per kolokviumus ir egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Kolokviumo ir egzamino vertinimai nuo1 iki 4 yra nepatenkinami.

Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pagrindiniai programos studijų krypties dalykai: Šiuolaikinė vokiečių kalba I, Vokiečių kalbos fonetika, Vokiečių kalbos gramatika I, Šiuolaikinė vokiečių kalba II, Vokiečių kalbos gramatika II, Akademinis rašymas vokiečių kalba, Šiuolaikinė vokiečių kalba III, Literatūros teksto analizė, Kontrastinė teksto lingvistika ir pragmatika, Lingvistikos pagrindai, Šiuolaikinė vokiečių kalba IV, Tarpkultūrinė komunikacija, Tekstynų lingvistika, Šiuolaikinė vokiečių kalba V, Vokietijos istorija, Vokiečiakalbių šalių literatūra Europos kontekste, Vokietijos ekonominė sistema, Vertimo teorijų pagrindai ir raida, Vokiečių verslo kalba, Dalykinių tekstų vertimas I, Šiuolaikinis socialinis ir kultūrinis gyvenimas Vokietijoje, Vokietijos politika ES kontekste, Vokiečių kalbos leksikologija, Vokietijos žiniasklaidos erdvė, Dalykinių tekstų vertimas II, Naujausia vokiečių literatūra ir literatūros sklaida Vokietijoje, Vokiečių kalbos ir komunikacijos pažintinė praktika, Vokiečių kalbos ir komunikacijos kvalifikacinė praktika, Vokiečių kalbos ir komunikacijos bakalauro baigiamasis darbas.

Specializacijos:

-

Studento pasirinkimai:

Pasirenkami 2 dalykai (8 kreditai):

Dalykinė teisės kalba ir komunikacija, Medijų kalba ir komunikacija, Reklamos kalba ir komunikacija,

Turizmo dalykinė kalba ir komunikacija, Technikos kalba ir komunikacija, Viešojo administravimo kalba ir komunikacija.

Pasirenkami 3 vienos užsienio kalbos
dalykai (18 ECTS):
Prancūzų kalba A1, A2, B1; Italų kalba
A1, A2, B1; Ispanų kalba A1, A2, B1;
Švedų kalba A1, A2, B1.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Vokiečių filologijos žinios, anglų ir vienos ES kalbos žinios jungiamos su įvairių sričių (verslo, ekonomikos, teisės, medijų, reklamos, turizmo, viešojo administravimo) dalykinės komunikacijos kompetencijomis.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Profesinės veiklos galimybės:

Programos absolventai galės dirbti:

• vokiečių kalbos specialistais ir vokiečiakalbių šalių politikos, ekonomikos ir visuomenės ekspertais, kurie tarpininkaus valstybinėse Lietuvos ir ES institucijose ir verslo įmonėse, rengiant ir vykdant tarptautinius verslo, žiniasklaidos, marketingo, kultūros ir kitus projektus,

• vokiečiakalbių šalių kultūros specialistais, kurie gali įsidarbinti kultūros, švietimo, mokslo ir viešosios komunikacijos įstaigose, kultūros centruose ir geba užmegzti ir puoselėti dalykinį dialogą tarp lietuvių ir vokiečių kultūrų,

• kalbos mokytojais, galintys dirbti neformalaus švietimo kalbų mokyklose,

• vertėjais iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą,

• gidais, įsidarbinančiais turizmo ir kelionių agentūrose.

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai galės tęsti studijas magistrantūros programoje Vokiečių verslo kalba ir komunikacija, kitose kalbotyros, literatūros, vertimo studijų, žurnalistikos, edukologijos, teisės, ekonomikos magistrantūros programose.