Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių technologijų valdymas (anglų k. - Information Technology Management)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos, kūrybiškai mąstančius informatikos magistrus, kurie gebės atlikti mokslo tiriamuosius darbus, taikyti jų rezultatus IT valdymo proceso analizei ir plėtrai, žinos IT valdymo metodologijas, gebės kurti ir tobulinti programinę įrangą įmonės veiklos procesams valdyti, priimant kokybiškus sprendimus.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebės kritiškai vertinti savo ir kitų komandos narių veiklos rezultatus bei profesinę patirtį, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą; Gebės sistemiškai ir strategiškai mąstyti, kūrybiškai dirbti mokslinių tyrimų ir IT projektuose, bendrauti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, pasinaudodami mokslinių tyrimų žiniomis; Gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertindami galimas visuomenines, etines ir teisines veiklos pasekmes.
Dalykinės kompetencijos:
Gebės analizuoti, sintetinti ir vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, realizuodami IT valdymo procesų sprendimų kokybę; Gebės taikyti mokslinių tyrimų metodologijas, modernias projektavimo ir modeliavimo technologijas įmonės veiklos procesų įvertinimui bei plėtrai; Gebės analizuoti IT valdymo procesus, įvertinti alternatyvius jų modelius, taikyti IT valdymo metodologijas įmonės infrastruktūros kūrimui ir valdymui; Gebės diegti inovatyvias IT paslaugų valdymo technologijas, kurti ir tobulinti programinę įrangą verslo procesų poreikiams tenkinti, įvertinti rizikos faktorius ir pasiūlyti tinkamą sprendimą.
Numatomi studijų rezultatai:
Informatikos studijų programos, kurią baigus suteikiamas informatikos magistro laipsnis, tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos, kūrybiškai mąstančius informatikos magistrus, kurie gebės atlikti mokslo tiriamuosius darbus, taikyti jų rezultatus IT valdymo proceso analizei ir plėtrai, žinos IT valdymo metodologijas, gebės kurti ir tobulinti programinę įrangą įmonės veiklos procesams valdyti, priimant kokybiškus sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Priklausomai nuo studijuojamo dalyko specifikos vyks interaktyvi paskaita, mokslinės literatūros studijavimas, atvejo ir mokslinio straipsnio analizė, problemomis grįstas mokymas, bus atliekami laboratoriniai darbai, individualūs ir grupiniai projektai, realių gyvenimiškų situacijų imitavimas, darbas grupėse bei baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai siejami tiek su atskirais studijų rezultatais, tiek ir su visos studijų programos rezultatais. Studentų įgytų žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamasis vertinimas, kuris leidžia visapusiškai įvertinti studentų pasiekimus – tiek teorines žinias, tiek analitinius gebėjimus. Studijų rezultatai vertinami semestro metu (rašomi tarpiniai egzaminai; aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai, individualūs ir grupiniai projektai, probleminių sprendimų užduotys, atvejo analizė; mokslinių straipsnių analizė) ir baigiamojo egzamino metu. Egzaminai vyksta raštu, žodžiu, testo forma. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami. Siekiant dalyke ne žemesnio kaip tipinio pasiekimų lygmens (7-8), studentams sudaroma galimybė patobulinti savo tyrimo darbą atsižvelgiant į dėstytojo raštu, kolegų ir gynimo metu išsakytas pastabas ir pasiūlymus, taip pat gerinti kitų užduočių atlikimo kokybę studijuojant papildomą literatūrą savarankiškai, konsultuojantis ir atsiskaitant nurodytu laiku.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacinių technologijų valdymo krypties dalykų apimtis programoje yra 90 kreditų. Dalykus galima suskirstyti į 2 grupes: Privalomieji studijų dalykai (84 kr.), Studento pasirenkami dalykai (6 kr.) Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Strateginis ir situacijų valdymas, Sprendimų priėmimo modeliai, Informacijos saugos valdymas, Informacinių technologijų paslaugų valdymas, Moksliniai tyrimai informatikoje, Informacinių technologijų reglamentavimas, Projektų valdymo metodai, Informacinių technologijų rizikos valdymas, Veiklos procesų kompiuterinis modeliavimas. Studento pasirenkami dalykai: Spietinės Informacinių technologijų sistemos, Daiktų interneto sistemos, Informacinių sistemų analizė ir valdymas, Didžiųjų duomenų analizės metodai, Interneto turinio analitika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais suteikia dideles galimybes studentams užmegzti kontaktus su potencialiais darbdaviais. Programos dalykų turinys orientuojamas į analitinių tyrimų taikymą IT valdymo proceso analizei ir plėtrai, IT valdymo standartų ir metodologijų žinojimą, programinės įrangos kūrimą ir tobulinimą įmonės veiklos procesams valdyti, priimant kokybiškus sprendimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta informatikos magistro kvalifikacija leis asmenims dirbti: įvairiose Lietuvos ir užsienio informacinių technologijų paslaugų tiekimo įmonėse informacinių technologijų valdymo sistemų kūrimo projektų vadovais, verslo procesų analitikais, informacinių ir ryšių technologijų paslaugos vadovais, vadovaujančiais programuotojais ir kt., gebančiais analizuoti įmonių ir jų vartotojų poreikius, diegti naujus projektus; mokslo tiriamuosiuose institutuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės tęsti studijas technologijos ir fizinių mokslų srities (informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių) doktorantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.