Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija (anglų k. - English and international communication)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Studijų krypties šaka

Anglų kalba

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6616

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-50

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550230

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti anglų kalbos profesinius bakalaurus, kalbos paslaugų specialistus, gebėsiančius efektyviai veikti ir teikti profesionalias užsienio kalbų paslaugas verslo komunikacijos, dalykinės dokumentacijos ir informacinių šaltinių kūrimo ir vertimo srityse. Šie specialistai galės įsidarbinti pardavimo, paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo srityse šalies ir tarptautinėse įmonėse.
Studijų rezultatai:
AKTK studijų programą baigę specialistai bus įgiję tvirtus anglų kalbos gebėjimus ir antrosios užsienio kalbos pagrindus, tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo gebėjimus, išmanys verslo procesus, projektų valdymą, dalykinę komunikaciją ir savo praktinėje veikloje gebės:
• laisvai bendrauti anglų kalba (C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis),
• bendrauti antrąja užsienio kalba (A2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis),
• kurti tekstus ir versti įmonei reikalingą informaciją, versti ir rengti įmonės dokumentaciją, rengti pateiktis, bei organizuoti vidinę ir išorinę įmonės komunikaciją anglų kalba
• užmegzti ir palaikyti ryšius su užsienio partneriais, dalyvauti ir tarpininkauti dalykiniuose susitikimuose, forumuose, tarptautinėse konferencijose ir parodose,
•efektyviai dirbti ir mokytis savarankiškai ir komandoje pasitelkdami įgytas kompetencijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimui bus taikoma dešimties balų skalė, pateikta VVK studijų rezultatų vertinimo tvarkoje. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, kontroliniai darbai, atliekami projektai ir grupinio darbo užduotys ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir bus pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: psichologija, informacinių technologijų taikymas, teisės pagrindai, medijų įvadas.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai:
šiuolaikinė anglų kalba, anglų kalbos gramatika, sintaksė, pragmatika, kalbotyros įvadas, leksikologija ir leksikografija, akademinis rašymas, medijų kalba,
įvadas į komunikacijos studijas, komunikacija organizacijoje, marketingas ir vartotojo elgsena, tarpkultūrinė verslo komunikacija, vertimo teorija ir praktika, vertimas ir redagavimas, moderniosios vertimo technologijos, integruotos verslo studijos, antroji užsienio kalba ir kiti.
Praktikos – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas – 9 kreditai.
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti papildomus tos pačios studijų krypties arba kitos studijų krypties dalykus.
Siekiant pagilinti žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų Programavimo ir internetinių technologijų, Medijų ir kompiuterinių žaidimų, Mobiliųjų technologijų ir saugumo studijų programų, Verslo vadyba ir marketingas, Transporto verslo vadyba, Svetingumo ir renginių industrijos studijų programų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentamas siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, kinų, rusų.
AKTK programos turinys ir studijų metodai suderinti su atitinkamo lygio tarptautinių anglų kalbos egzaminų reikalavimais kitakalbiams: su Cambridge English: Advanced (C1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis), Cambridge Business English Certificate (BEC), City & Guilds English for Business Communication ir London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications in English for Business. Studijų eigoje studentai galės pasirengti ir, esant poreikiui, išlaikyti šiuos egzaminus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pirmoji praktika, mokomoji dalykinės komunikacijos praktika, bus atliekama kolegijoje, derinant ją su vizitais į socialinių partnerių įmones ir jų darbo stebėjimu. Antrame kurse praktika atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius konkrečioje verslo veiklos aplinkoje, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat gali būti renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu, jeigu praktika tiesiogiai siejasi su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
AKTK studijų programos absolventai galės tęsti studijas anglų filologijos, komunikacijos studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.