Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Radiologija (anglų k. - Radiology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Studijų krypties šaka

Radiologija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Radiologijos technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-47

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Radiologijos studijų programa skirta rengti sveikatos mokslų profesinius bakalaurus, radiologijos technologus, kurie gebės savarankiškai ir komandoje atlikti paskirtas medicinines radiologines procedūras, medicininį vaizdinimą, vertinti atliekamų procedūrų eigą, užtikrinti paslaugų kokybę ir radiacinę saugą.
Studijų rezultatai:
Dirbti sveikatos priežiūros specialistų komandoje. Demonstruoti biopsichosocialinį požiūrį į asmenį. Pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus. Naudoti informacines technologijas. Įvardyti darbo vietai keliamus saugos reikalavimus ir parinkti tinkamas radiacinės saugos priemones medicininei radiologinei procedūrai atlikti. Apibūdinti medicininės radiologinės ir vaizdo apdorojimo įrangos sandarą bei veikimo principus. Paaiškinti radionuklidų sandarą, paskirtį, poveikį žmogaus organizmui ir naudojimą medicinoje. Charakterizuoti farmakologinių medžiagų, naudojamų medicininės radiologinės procedūros metu, savybes ir poveikį organizmui. Parinkti tinkamiausią vaizdinimo metodą medicininei radiologinei procedūrai atlikti. Parengti pacientą medicininei radiologinei procedūrai. Individualizuoti medicininės radiologinės procedūros atlikimą. Valdyti medicininės paskirties jonizuojančios spinduliuotės įrenginius. Valdyti medicininės paskirties nejonizuojančios spinduliuotės įrenginius. Naudoti specializuotas medicininio vaizdinimo ir archyvavimo technologijas. Taikyti medicinos etikos principus bendraujant su pacientu, jo artimaisiais ir kolegomis. Atlikti medicinines radiologines procedūras ir medicininį vaizdinimą pagal kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Pagrįsti pasirinktą radiologinio vaizdinimo atlikimo techniką, vadovaujantis paciento klinikine diagnoze. Vertinti medicininių radiologinių procedūrų kokybę ir radiologinio vaizdo tinkamumą diagnozės nustatymui. Įvardyti veiksmus, atliekamus radiacinės avarijos metu. Taikyti įrodymais grįstą praktiką, atliekant medicinines radiologines procedūras ir medicininį vaizdinimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita/Įtraukianti paskaita; Diskusijos/Debatai; Dokumentų analizė; Stebėjimas; Praktinių įgūdžių demonstravimas; Atvejo analizė (atvejo studijos); Problemų sprendimas; Probleminis mokymas; Demonstravimas; Patirties refleksija; Vaidmenų žaidimai; Minčių lietus; Klausimai, atsakymai; Minčių (sąvokų) žemėlapis; Vizualizacijos; Darbas poromis; Darbas grupėse; Garso/ vaizdo įrašų komentavimas; Teksto vertimas; Laboratoriniai darbai; Iliustraciniai laboratoriniai darbai Pristatymo pagal temą rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Radiologijos įvadas; Anatomija; Informacinės technologijos; Genetika; Darbo aplinka; Radiacinė sauga; Medicinos fizika; Fiziologija; Taikomoji anatomija; Patologinė anatomija ir fiziologija; Pirmoji medicinos pagalba ir medicininės procedūros; Konvencinė radiologija; Farmakologija; Biochemija; Klinikinė patologija; Branduolinė medicina; Klinikinė radiologija ir radiologinių vaizdų technologijos; Specialieji radiologiniai tyrimai; Sveikatos teisė ir bioetika; Kokybės vadyba; Specialybės kalba; Spindulinė terapija ir radiobiologija; Kompiuterinė tomografija; Magnetinio rezonanso tomografija ir ultragarsinė diagnostika; Taikomieji tyrimai ir statistika; Filosofija; Anglų kalba; Psichologija; Profesinio bakalauro baigiamasis darbas; Rentgeno diagnostikos praktika; Spindulinės terapijos praktika; Mamografijos praktika; Kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos praktika; Magnetinio rezonanso tomografijos praktika; Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Slaugos pagrindai; Alergologija; Rekreacijos pagrindai; Fizinių ypatybių lavinimas; Masažas; Maitinimasis ir fizinis aktyvumas; Sporto medicina; Administravimo ir vadybos pagrindai; Socialinė ir profesinė reabilitacija; Kineziterapija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje praktikoms realiomis darbo sąlygomis skirta 38 ECTS (988 val.), kas atitinka daugelio Europos šalių (Švedija, Austrija, Latvija) situaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti radiologijos technologu visų lygių sveikatos priežiūros institucijų radiologinės diagnostikos skyriuose bei kitose įstaigose, atliekančiose radiologinius diagnostinius tyrimus, vykdyti kokybės kontrolę, užtikrinti tyrimų patikimumą, skleisti profesinę patirtį.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs papildomąsias studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.